РТВ "Канал М" Параћин

„Артикулисање“ у вестима Општине Параћин и на РТВ „Канал М“

Грб ПараћинаВести о Фести­ва­лу умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ на Зва­нич­ној Интер­нет пре­зен­та­ци­ји Општи­не Пара­ћин: “Арти­ку­ли­са­ње” (24.5.2012.) и “Арти­ку­ли­са­ње” – први фести­вал нове Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је “Арти­ја” (1.6.2012.); уз при­лог за вести и спе­ци­јал­ну полу­ча­сов­ну еми­си­ју Радио-теле­ви­зи­је „Канал М“ из Пара­ћи­на.

“Артикулисање”

24.5.2012.

Ново­о­сно­ва­на пара­ћин­ска Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја “Арти­ја” пред­ста­ви­ла се јав­но­сти пер­фор­ман­сом тро­је чла­но­ва у “Ноћи музе­ја”. Ино­ва­ти­ван при­ступ схва­та­њу књи­жев­ног и умет­нич­ког ства­ра­ла­штва, као и соп­стве­ном про­мо­ви­са­њу, карак­те­ри­ше Арти­ја­ше – песни­ке, писце, афо­ри­сти­ча­ре и дру­ге умет­ни­ке, оку­пље­не око иде­је да пара­ћин­ској кул­тур­ној сце­ни доне­су све­жи­ну и савре­ме­ност. Удру­же­ње “Арти­ја” наме­ра­ва да се пове­же са слич­ним удру­же­њи­ма из дру­гих гра­до­ва, а први резул­тат те сарад­ње биће фести­вал под нази­вом “Арти­ку­ли­са­ње”, у чијем про­гра­му уче­ству­је књи­жев­ни клуб “Тек­сту­ра” при Сту­дент­ском кул­тур­ном цен­тру Ниш. Дола­зак је потвр­дио и Срђан Дин­чић, сати­ри­чар и стенд ап коми­чар, један од сце­на­ри­ста еми­си­је “Вече са Ива­ном Ива­но­ви­ћем”, музич­ку подр­шку пру­жи­ће дома­ћи рок бенд “Black night”. На фести­ва­лу, који ће бити одр­жан, 31. маја, од 19h у клу­бу “Ex Fontana”, биће при­ка­зан и доку­мен­тар­ни филм са пре­сти­жног фести­ва­ла “Бел­докс”, о пара­ћин­ској рок сце­ни “Било јед­ном у Пара­ћи­ну”, ауто­ра Бран­ка Радаковића.

Извор вести

“Артикулисање” – први фестивал нове Књижевно-уметничке асоцијације “Артија”

1.6.2012.

Књи­жев­но умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја “Арти­ја”, ново­о­сно­ва­но удру­же­ње које пара­ћин­ској кул­ту­ри допри­но­си сво­јим ино­ва­тив­ним при­сту­пом, успе­шно је орга­ни­зо­ва­ло свој први фести­вал под нази­вом “Арти­ку­ли­са­ње”. Пред­ста­вље­ни су аутор­ски радо­ви из неко­ли­ко обла­сти, а фести­вал је одр­жан у клу­бу “Ex Fontana”.

Извор вести

РТВ "Канал М" ПараћинСпе­ци­јал­на полу­ча­сов­на еми­си­ја Радио-теле­ви­зи­је „Канал М“ из Пара­ћи­на о Фести­ва­лу умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње“ на RTV Kanal M – Vimeo

Festival umetnosti ARTIKULISANJE from RTV Kanal M on Vimeo.