Билтен Општине Параћин - извештај са Фестивала уметности "Артикулисање 2013"

Артикулисање 2013 на интернету и у штампи

Наја­ве Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“:

Time Machine Music - најава Фестивала уметности "Артикулисање 2013"
Интер­нет адре­са: Музич­ки пор­тал – Time Machine Music – timemachinemusic.org

Rizingerium Music Magazine - најава Фестивала уметности "Артикулисање 2013"
Интер­нет адре­са: Rizingerium Music Magazine – rizingerium.blogspot.com

Helly Cherry Webzine - најава Фестивала уметности "Артикулисање 2013"
Интер­нет адре­са: Helly Cherry Webzine – hellycherry.com

Часопис Афирматор - најава Фестивала уметности "Артикулисање 2013"
Интер­нет адре­са: Афир­ма­тор, часо­пис за умет­ност и дру­штве­на пита­ња – afirmator.org

Недељник Нови пут - најава Фестивала уметности "Артикулисање 2013"
Интер­нет адре­са: Недељ­ник Нови пут – noviput.rs

Изве­шта­ји са Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“:

Билтен Општине Параћин - извештај са Фестивала уметности "Артикулисање 2013"

Недељник Нови пут - извештај са Фестивала уметности "Артикулисање 2013"

Интер­нет адре­са: Недељ­ник Нови пут – noviput.rs

Часопис Афирматор - извештај са Фестивала уметности "Артикулисање 2013"

Интер­нет адре­са: Афир­ма­тор, часо­пис за умет­ност и дру­штве­на пита­ња – afirmator.org