Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Видео Артикулисање 2013 – од најаве до извештаја и више

Наја­ва Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“ на РТВ Канал М из Пара­ћи­на 27. маја 2013. годи­не, гост еми­си­је „М попод­не“ био је Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник КУА „Арти­ја“, који је поред наја­ве гово­рио и о раду удружења:

При­лог теле­ви­зи­је Општи­не Пара­ћин за вести 1. јуна 2013. године:

Спе­ци­јал­ни при­лог РТВ Канал М при­ка­зан пре­ми­јер­но 6. јуна 2013. године:

Сле­де ама­тер­ски сним­ци насту­па уче­сни­ка Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“ на YouTube кана­лу КУА „Арти­ја“:

1. Мио­драг Сто­шић, инсер­ти из стенд-ап комедије:

Видео 1

2. Миро­слав Ђор­ђе­вић – Лорд од Беде, инсерт из стенд-ап комедије:

Видео 2

3. Бенд Пли­ша­ни Мали­шан из Гор­њег Мила­нов­ца, део атмо­сфе­ре са наступа:

Видео 3

4. Горан Ћели­ча­нин – црта­ње пор­тре­та, у поза­ди­ни музи­ка са насту­па Вла­ди­ми­ра Недељ­ко­ви­ћа, Зон­та­га у аку­стич­ној варијанти:

Видео 4