Архиве категорија: Медији

Изложба о Жикишону у Билтену

Жикишон 2015: Изложба о Жикишону у параћинским медијима

Пара­ћин­ски меди­ји о „Изло­жби о Жики­шо­ну: хумор и сати­ра некад – а сад?“, одр­жа­ној у окви­ру мани­фе­ста­ци­је „Ноћ музе­ја“ 16. маја 2015. године…

Део члан­ка посве­ћен мани­фе­ста­ци­ји „Ноћ музе­ја“ у 232. бро­ју Бил­те­на Општи­не Пара­ћин, обја­вље­ном 21. маја:

Изложба о Жикишону у Билтену

ТВ изве­штај Одсе­ка за инфор­ми­са­ње Општин­ске упра­ве општи­не Пара­ћин за „Вести“ 18. маја:

О промоцији књиге „Ћути и пливај“ у Билтену

О промоцији књиге „Ћути и пливај“ у Билтену

Изве­штај са пара­ћин­ске про­мо­ци­је књи­ге „Ћути и пли­вај“ Нину­са Несто­ро­ви­ћа, нај­бо­ље књи­ге афо­ри­за­ма 2014. годи­не на срп­ском јези­ку, обја­вљен је 7. маја 2015. годи­не у 231. бро­ју Бил­те­на Општи­не Параћин…

О промоцији књиге  „Ћути и пливај“ у Билтену

Књи­га „Ћути и пли­вај“ је обја­вље­на у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“.

Про­мо­ци­ја је одр­жа­на 21. апри­ла у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Параћин.

Млади Жикишон

Жикишон 2015: Медијско представљање пројекта и конкурс „Млади Жикишон“

Про­је­кат „Обе­ле­жа­ва­ње 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, који се финан­си­ра сред­стви­ма наме­ње­ним про­јек­ти­ма у кул­ту­ри општи­не Пара­ћин, отпо­чет је са реа­ли­за­ци­јом медиј­ским пред­ста­вља­њем на теле­ви­зи­ји „Канал М“ и рас­пи­си­ва­њем кон­кур­са „Мла­ди Жики­шон“. Парт­нер на про­јек­ту је Библи­о­те­ка „Др Вићен­ти­је Ракић“.

Владица Миленковић, гостовање на ТВ Канал М

Госто­ва­њем Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, заступ­ни­ка КУА „Арти­ја“, у уто­рак 21. апри­ла у еми­си­ји „Попод­не“ пара­ћин­ске теле­ви­зи­је „Канал М“ и рас­пи­си­ва­њем кон­кур­са „Мла­ди Жики­шон“ за ста­ри­је основ­це и сред­њо­школ­це општи­не Пара­ћин отпо­че­ла је реа­ли­за­ци­ја про­јек­та „130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на“. Јав­ност је упо­зна­та са дета­љи­ма про­јек­та који ће бити реа­ли­зо­ван из више актив­но­сти закључ­но са „Сати­рич­ном позор­ни­цом Жики­шон 2015“ и изло­жбом кари­ка­ту­ра Зора­на Мати­ћа Мазо­са у новем­бру, у сарад­њи са Кул­тур­ним цен­тром Параћин.

До кра­ја апри­ла ће бити рас­пи­сан кон­курс „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“ за афо­ри­зме, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму и при­чу и афо­ри­зам на тему зада­те кари­ка­ту­ре, затим, почет­ком маја у Библи­о­те­ци „Др Вићен­ти­је Ракић“ бити орга­ни­зо­ва­на три­би­на пово­дом кон­кур­са „Мла­ди Жики­шон“, а у окви­ру међу­на­род­не мани­фе­ста­ци­је „Ноћ музе­ја“ 16. маја бити отво­ре­на изло­жба посве­ће­на Жики­шо­ну и њего­вом раду. У сеп­тем­бру је пред­ви­ђе­но про­гла­ше­ње резул­та­та оба кон­кур­са и пред­ста­вље­ни награ­ђе­ни радо­ви и уру­че­на при­зна­ња и награ­де за кон­курс „Мла­ди Жикишон“.

Млади Жикишон

Kон­курс „Мла­ди Жикишон“

Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ и Библи­о­те­ка „Др Вићен­ти­је Ракић“ из Пара­ћи­на рас­пи­су­ју књи­жев­ни кон­курс „Мла­ди Жики­шон“ у част обе­ле­жа­ва­ња 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на – сати­ри­ча­ра, кари­ка­ту­ри­сте, уред­ни­ка, изда­ва­ча и штам­па­ра – рође­ног Параћинца.

Кон­курс „Мла­ди Жики­шон“ наме­њен је ста­ри­јим основ­ци­ма и сред­њо­школ­ци­ма општи­не Пара­ћин који има­ју за зада­так да теме: „Свет по мојој мери“ и „Увек је вре­ме за смех“, обра­де на духо­вит начин било којом књи­жев­ном формом.

Радо­ве сла­ти поштом на адре­су: Библи­о­те­ка „Др Вићен­ти­је Ракић“, ул. Бран­ка Крсма­но­ви­ћа 47, 35250 Пара­ћин (са назна­ком: за кон­курс „Мла­ди Жики­шон“), или доне­ти у ковер­ти на исту адре­су до 1. јуна 2015. године.

Жири кон­кур­са ће бити саста­вљен од истак­ну­тих пред­став­ни­ка општи­не Пара­ћин из обла­сти књи­жев­но­сти и про­све­те. Резул­та­ти кон­кур­са ће бити обја­вље­ни почет­ком сеп­тем­бра, а након тога орга­ни­зо­ва­на све­ча­ност за доде­лу при­зна­ња и награ­да. Награ­де ће чини­ти књи­ге и дру­ги при­год­ни поклони.

КУА „Арти­ја“ и
Библи­о­те­ка „Др Вићен­ти­је Ракић“

Пара­ћин, 22. април 2015.

Артија у Билтену, број 213

Артија у Билтену

У Бил­те­ну Општи­не Пара­ћин, у бро­ју 213, од четврт­ка 24. јула 2014. годи­не, обја­вљен је чла­нак о актив­но­сти­ма удру­же­ња КУА „Арти­ја“ и њего­вих чла­но­ва у прет­ход­ном дво­ме­сеч­ном периоду

Артија у Билтену, број 213

Најава промоције "За сваки случај" у Параћину

Фебруарске активности „Артије“ у медијима

Наја­ве и изве­шта­ји са деша­ва­ња у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ у фебру­а­ру 2014. годи­не у локал­ним штам­па­ним и елек­трон­ским меди­ји­ма са „Stand Up кара­ва­на“, тј. госто­ва­ња коми­ча­ра Срђа­на Дин­чи­ћа и Нена­да Дани­ло­ви­ћа (Неше Бри­џи­са) и про­мо­ци­је књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Миленковића:

Најава промоције "За сваки случај" у Параћину

Наја­ва про­мо­ци­је „За сва­ки слу­чај“ у Пара­ћи­ну (Бил­тен Општи­не Пара­ћин, број 202, четвр­так 13. фебру­ар 2014.)

Извештај са "Stand up каравана" и промоције "За сваки случај"

Изве­штај са „Stand up кара­ва­на“ и про­мо­ци­је „За сва­ки слу­чај“ (Бил­тен Општи­не Пара­ћин, број 203, четвр­так 27. фебру­ар 2014.)

Спе­ци­јал­ни изве­штај РТВ „Канал М“ са „Stand Up кара­ва­на“ одр­жа­ног 14. фебру­а­ра у Позо­ри­шту Параћин:

Теле­ви­зиј­ски при­лог са про­мо­ци­је књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа одр­жа­не 21. фебру­а­ра у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Параћин:

Поред наве­де­них новин­ских чла­на­ка и теле­ви­зиј­ских изве­шта­ја, заступ­ник КУА „Арти­ја“ Вла­ди­ца Милен­ко­вић госто­вао је пово­дом две годи­не рада удру­же­ња и нове књи­ге афо­ри­за­ма у еми­си­ји „Дија­лог“ Радио Пара­ћи­на у уто­рак 25. фебруара.

Владица Миленковић - За сваки случај

Духовит видео позив на промоцију књиге „За сваки случај“

Срђан Дин­чић, стенд-ап коми­чар, сни­мио је скеч којим пози­ва на про­мо­ци­ју књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, обја­вље­не у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“:

Извештаји "Жикишон 2013" и "Афотека 2"

Штампа о „Жикишону 2013“ и „Афотеци 2“

Изве­шта­ји са про­мо­ци­је „Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра – Афо­те­ка 2“ и Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2013“ обја­вље­ни у Бил­те­ну Општи­не Пара­ћин, бро­ју 197, у четвр­так 21. новем­бра 2013. године…

Извештаји "Жикишон 2013" и "Афотека 2"

Интер­вју Сло­бо­да­на Срди­ћа пово­дом отва­ра­ња изло­жбе кари­ка­ту­ра „Ја као афо­те­кар“ и пред­ста­вља­ња Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ у Музе­ју у Сме­де­ре­ву, обја­вљен у недељ­ном реги­о­нал­ном листу „Наше нови­не“, бро­ју 105, у сре­ду 18. децем­бра 2013. године:

Интервју Слободана Срдића - Ја као афотекар

Марко Антић на фестивалу "Kragujevac open poetry"

BlackSheep интервју – Марко Антић: Волим кораке ван себе

На интер­нет сај­ту blacksheep.rs обја­вљен је интер­вју са пара­ћин­ским песни­ком и про­за­и­стом Мар­ком Анти­ћем, чла­ном КУА „Арти­ја“. Ово је Мар­ков први интервју:

Марко Антић на фестивалу "Kragujevac open poetry"

Мар­ко Антић, песник и про­за­и­ста, сво­је ства­ра­ла­штво кори­сти као осло­нац за пре­ска­ка­ње „зидо­ва”. Радо­ви су му засту­пље­ни у збор­ни­ци­ма („Први пут, „Јуна­ци урба­не беде”, „Загрц­ну­ти у тран­зи­ци­ји”, „Bundolo offline 2”, „Bundolo offline 3”, „Пое­зи­ра­ње”, „Пое­зи­ра­ње: ОДго­во­ри”), фан­зи­ни­ма („Зеле­ни коњ”, „Helly Cherry”, „Побу­на умет­но­сти”), анто­ло­ги­ја­ма блог-при­ча, часописима…

Уче­ство­вао је на број­ним поет­ским фести­ва­ли­ма и так­ми­че­њи­ма, а песме су му еми­то­ва­не у про­гра­му загре­бач­ког Ради­ја СЦ.

Јед­но­став­ност у изра­зу, сли­ке сва­код­нев­ни­це и нена­ме­тљи­ва, искре­на емо­ци­ја чине пре­по­зна­тљи­вим овог тален­то­ва­ног писца.

* Пишеш нај­ви­ше пое­зи­ју, али се бавиш и крат­ком при­чом. Да ли је пое­зи­ја тво­ја пра­ва љубав коју „вараш” са про­зом или су ти обе под­јед­на­ко битне?

** Добро пита­ње. Обе су ми под­јед­на­ко бит­не, али ми пое­зи­ја више иде од руке. И нека­ко је мање захтев­на, барем мени. При­ча захте­ва вре­ме, про­стор, рад. Често имам про­блем са тим коор­ди­на­та­ма про­стор-вре­ме (ово је и изго­вор за лењост)…

* Тво­је песме су писа­не сло­бод­ним сти­хом, сти­хо­ви су нејед­на­ке дужи­не и углав­ном без риме. То су, тако­ђе, стил­ска обе­леж­ја већи­не дана­шњих мла­дих писа­ца. Зашто си одлу­чио да и твој израз буде такав?

** Спон­та­но се дого­ди­ло. Желео сам нешто што није дно, али није ни кон­зер­ва­тив­но, ака­дем­ско изра­жа­ва­ње. Пое­зи­ју разу­мљи­ву и доступ­ну сва­ком чове­ку. Једноставност.

* По твом мишље­њу, шта је песма и шта све она тре­ба да садржи?

** Ух, ово није лако пита­ње. Песма је за мене фил­тер живо­та, цеђ, ауто­те­ра­пи­ја. Про­це­диш живот да би га лак­ше поднео/ла, а песма оста­је као срж. Важно је при­по­ве­да­ње емо­ци­је, коли­ко си песму заи­ста про­жи­вео. Не волим пре­ви­ше тешких и „ружних” речи у песми. Поне­ка по(р)ука није на одмет, ако се избег­ну зам­ке демагогије.

* У тво­јим радо­ви­ма се често нала­зе комен­та­ри о нашој сва­код­нев­ни­ци. Да ли су то помир­љи­ве кон­ста­та­ци­је о соци­јал­ним окол­но­сти­ма или је у пита­њу критика?

** Кри­ти­ка која пре­ла­зи у резиг­ни­ра­ну кон­ста­та­ци­ју. То ваљ­да иде са годинама…

* Да ли „зид” који спо­ми­њеш има везе са албу­мом „The wall” гру­пе Пинк Флојд?

** Сјај­на гру­па и гени­ја­лан албум. И филм је добар. Анти­хе­рој Пинк свој зами­шље­ни зид гра­ди од лоших иску­ста­ва, да би се зашти­тио од људи. На кра­ју га руши и отва­ра се пре­ма све­ту. Али то је само јед­на од асо­ци­ја­ци­ја. Наи­ме, у мом кра­ју посто­ји место које смо као клин­ци зва­ли „Зми­јар­ник”. Егзо­тич­но, опа­сни­је место за игру и истра­жи­ва­ње опа­са­но згра­да­ма, пре­пу­но висо­ког расти­ња и шибља, пра­ва мала џун­гла на асфал­ту. Про­ву­чеш се кроз огра­ду од бодљи­ка­ве жице и уђеш, потом се про­би­јаш кроз „шуму”, да би на кра­ју дошао до пра­вог зида који ваља пре­ско­чи­ти, као финал­ну пре­пре­ку. Са дру­ге стра­не зида су људи, циви­ли­за­ци­ја, повра­так у „безбед­но”. Није било лако пре­ско­чи­ти зид, вежба­ли смо. Били смо вео­ма срећ­ни када бисмо окон­ча­ли „миси­ју” без поте­шко­ћа. А у живо­ту има доста поте­шко­ћа. То место из детињ­ства има сво­ју сим­бо­ли­ку. „Наш” зид је сачи­њен и од наших мањ­ка­во­сти. Мањак кул­ту­ре, обра­зо­ва­ња и мате­ри­јал­них сред­ста­ва је очи­гле­дан. Нефор­мал­но обра­зо­ва­ње је често бит­ни­је од фор­мал­ног, али ти је потреб­но и ово дру­го, да би нашао бољи посао.

Пошто нам је неоп­хо­дан и пси­хич­ки про­бој, зид може да асо­ци­ра и на Хак­сли­ја – „Вра­та пер­цеп­ци­је”. „The Doors of Perception”. Пре­ско­чи­ти зид, про­ћи кроз вра­та спо­зна­је. Само ипак без меска­ли­на, молићу…

* У тво­јим радо­ви­ма је чест и мотив ђаво­ла. Шта је или ко је ђаво?

** Ђаво је јаз међу људи­ма. Недо­ста­так толе­ран­ци­је, љуба­ви, пошто­ва­ња. Неху­ма­ност и себич­ност. Ужас који сами ства­ра­мо. Или пре­вр­тљи­ва, лажљи­ва осо­ба која не посту­па исправно.

Марко Антић на фестивалу "Артикулисање 2013""

* Поред Буков­ског, који још писци су има­ли ути­ца­ја на тебе?

** Кар­вер, Хен­ри Милер, Ери­ка Џонг, Клајв Бар­кер… А доста су ути­ца­ли и стрипови.

* Шта може­мо оче­ки­ва­ти од тебе у бли­жој будућности?

** Нове песме, при­че и коа­у­тор­ска изда­ња. Можда и прву само­стал­ну збирку.

* Зашто си ти црна овца?

** Избе­га­вам испра­зне изла­ске до јутра и опи­ја­ња без пово­да и мере. Ради­је оста­јем код куће и читам, пишем или гле­дам фил­мо­ве и сери­је. И волим кора­ке ван себе.

Ђур­ђи­ца Зец

Извор: blacksheep.rs

Фото­гра­фи­је: Алек­сан­дар Ђевић, Вла­ди­ца Миленковић

Билтен Општине Параћин - извештај са Фестивала уметности "Артикулисање 2013"

Артикулисање 2013 на интернету и у штампи

Наја­ве Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“:

Time Machine Music - најава Фестивала уметности "Артикулисање 2013"
Интер­нет адре­са: Музич­ки пор­тал – Time Machine Music – timemachinemusic.org

Rizingerium Music Magazine - најава Фестивала уметности "Артикулисање 2013"
Интер­нет адре­са: Rizingerium Music Magazine – rizingerium.blogspot.com

Helly Cherry Webzine - најава Фестивала уметности "Артикулисање 2013"
Интер­нет адре­са: Helly Cherry Webzine – hellycherry.com

Часопис Афирматор - најава Фестивала уметности "Артикулисање 2013"
Интер­нет адре­са: Афир­ма­тор, часо­пис за умет­ност и дру­штве­на пита­ња – afirmator.org

Недељник Нови пут - најава Фестивала уметности "Артикулисање 2013"
Интер­нет адре­са: Недељ­ник Нови пут – noviput.rs

Изве­шта­ји са Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“:

Билтен Општине Параћин - извештај са Фестивала уметности "Артикулисање 2013"

Недељник Нови пут - извештај са Фестивала уметности "Артикулисање 2013"

Интер­нет адре­са: Недељ­ник Нови пут – noviput.rs

Часопис Афирматор - извештај са Фестивала уметности "Артикулисање 2013"

Интер­нет адре­са: Афир­ма­тор, часо­пис за умет­ност и дру­штве­на пита­ња – afirmator.org

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Видео Артикулисање 2013 – од најаве до извештаја и више

Наја­ва Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“ на РТВ Канал М из Пара­ћи­на 27. маја 2013. годи­не, гост еми­си­је „М попод­не“ био је Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник КУА „Арти­ја“, који је поред наја­ве гово­рио и о раду удружења:

При­лог теле­ви­зи­је Општи­не Пара­ћин за вести 1. јуна 2013. године:

Спе­ци­јал­ни при­лог РТВ Канал М при­ка­зан пре­ми­јер­но 6. јуна 2013. године:

Сле­де ама­тер­ски сним­ци насту­па уче­сни­ка Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“ на YouTube кана­лу КУА „Арти­ја“:

1. Мио­драг Сто­шић, инсер­ти из стенд-ап комедије:

Видео 1

2. Миро­слав Ђор­ђе­вић – Лорд од Беде, инсерт из стенд-ап комедије:

Видео 2

3. Бенд Пли­ша­ни Мали­шан из Гор­њег Мила­нов­ца, део атмо­сфе­ре са наступа:

Видео 3

4. Горан Ћели­ча­нин – црта­ње пор­тре­та, у поза­ди­ни музи­ка са насту­па Вла­ди­ми­ра Недељ­ко­ви­ћа, Зон­та­га у аку­стич­ној варијанти:

Видео 4