Архива | Медији RSS feed for this section

Жикишон 2015: Изложба о Жикишону у параћинским медијима

Изложба о Жикишону у Билтену

Пара­ћин­ски меди­ји о „Изло­жби о Жики­шо­ну: хумор и сати­ра некад – а сад?“, одр­жа­ној у окви­ру мани­фе­ста­ци­је „Ноћ музе­ја“ 16. маја 2015. годи­не… Део члан­ка посве­ћен мани­фе­ста­ци­ји „Ноћ музе­ја“ у 232. бро­ју Бил­те­на Општи­не Пара­ћин, обја­вље­ном 21. маја: ТВ изве­штај Одсе­ка за инфор­ми­са­ње Општин­ске упра­ве општи­не Пара­ћин за „Вести“ 18. маја:

Коментари су искључени на Жикишон 2015: Изложба о Жикишону у параћинским медијима Наставите читање →

О промоцији књиге „Ћути и пливај“ у Билтену

О промоцији књиге „Ћути и пливај“ у Билтену

Изве­штај са пара­ћин­ске про­мо­ци­је књи­ге „Ћути и пли­вај“ Нину­са Несто­ро­ви­ћа, нај­бо­ље књи­ге афо­ри­за­ма 2014. годи­не на срп­ском јези­ку, обја­вљен је 7. маја 2015. годи­не у 231. бро­ју Бил­те­на Општи­не Пара­ћин… Књи­га „Ћути и пли­вај“ је обја­вље­на у изда­њу Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“. Про­мо­ци­ја је одр­жа­на 21. апри­ла у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Параћин.

Коментари су искључени на О промоцији књиге „Ћути и пливај“ у Билтену Наставите читање →

Жикишон 2015: Медијско представљање пројекта и конкурс „Млади Жикишон“

Млади Жикишон

Про­је­кат „Обе­ле­жа­ва­ње 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на“ Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, који се финан­си­ра сред­стви­ма наме­ње­ним про­јек­ти­ма у кул­ту­ри општи­не Пара­ћин, отпо­чет је са реа­ли­за­ци­јом медиј­ским пред­ста­вља­њем на теле­ви­зи­ји „Канал М“ и рас­пи­си­ва­њем кон­кур­са „Мла­ди Жики­шон“. Парт­нер на про­јек­ту је Библи­о­те­ка „Др Вићен­ти­је Ракић“. Госто­ва­њем Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, заступ­ни­ка КУА „Арти­ја“, у уто­рак 21. апри­ла у […]

Коментари су искључени на Жикишон 2015: Медијско представљање пројекта и конкурс „Млади Жикишон“ Наставите читање →

Артија у Билтену

Артија у Билтену, број 213

У Бил­те­ну Општи­не Пара­ћин, у бро­ју 213, од четврт­ка 24. јула 2014. годи­не, обја­вљен је чла­нак о актив­но­сти­ма удру­же­ња КУА „Арти­ја“ и њего­вих чла­но­ва у прет­ход­ном дво­ме­сеч­ном периоду

Коментари су искључени на Артија у Билтену Наставите читање →

Фебруарске активности „Артије“ у медијима

Најава промоције "За сваки случај" у Параћину

Наја­ве и изве­шта­ји са деша­ва­ња у орга­ни­за­ци­ји Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ у фебру­а­ру 2014. годи­не у локал­ним штам­па­ним и елек­трон­ским меди­ји­ма са „Stand Up кара­ва­на“, тј. госто­ва­ња коми­ча­ра Срђа­на Дин­чи­ћа и Нена­да Дани­ло­ви­ћа (Неше Бри­џи­са) и про­мо­ци­је књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа: Спе­ци­јал­ни изве­штај РТВ „Канал М“ са „Stand Up кара­ва­на“ одр­жа­ног 14. фебруара […]

Коментари су искључени на Фебруарске активности „Артије“ у медијима Наставите читање →

Духовит видео позив на промоцију књиге „За сваки случај“

Владица Миленковић - За сваки случај

Срђан Дин­чић, стенд-ап коми­чар, сни­мио је скеч којим пози­ва на про­мо­ци­ју књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, обја­вље­не у изда­њу Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“:

Коментари су искључени на Духовит видео позив на промоцију књиге „За сваки случај“ Наставите читање →

Штампа о „Жикишону 2013“ и „Афотеци 2“

Извештаји "Жикишон 2013" и "Афотека 2"

Изве­шта­ји са про­мо­ци­је „Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра – Афо­те­ка 2“ и Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2013“ обја­вље­ни у Бил­те­ну Општи­не Пара­ћин, бро­ју 197, у четвр­так 21. новем­бра 2013. годи­не… Интер­вју Сло­бо­да­на Срди­ћа пово­дом отва­ра­ња изло­жбе кари­ка­ту­ра „Ја као афо­те­кар“ и пред­ста­вља­ња Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ у Музе­ју у Сме­де­ре­ву, обја­вљен у недељ­ном реги­о­нал­ном листу […]

Коментари су искључени на Штампа о „Жикишону 2013“ и „Афотеци 2“ Наставите читање →

BlackSheep интервју – Марко Антић: Волим кораке ван себе

Марко Антић на фестивалу "Kragujevac open poetry"

На интер­нет сај­ту blacksheep.rs обја­вљен је интер­вју са пара­ћин­ским песни­ком и про­за­и­стом Мар­ком Анти­ћем, чла­ном КУА „Арти­ја“. Ово је Мар­ков први интер­вју: Мар­ко Антић, песник и про­за­и­ста, сво­је ства­ра­ла­штво кори­сти као осло­нац за пре­ска­ка­ње „зидо­ва”. Радо­ви су му засту­пље­ни у збор­ни­ци­ма („Први пут, „Јуна­ци урба­не беде”, „Загрц­ну­ти у тран­зи­ци­ји”, „Bundolo offline 2”, „Bundolo offline 3”, […]

Коментари су искључени на BlackSheep интервју – Марко Антић: Волим кораке ван себе Наставите читање →

Артикулисање 2013 на интернету и у штампи

Билтен Општине Параћин - извештај са Фестивала уметности "Артикулисање 2013"

Наја­ве и изве­шта­ји са Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“

Коментари су искључени на Артикулисање 2013 на интернету и у штампи Наставите читање →

Видео Артикулисање 2013 – од најаве до извештаја и више

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Наја­ва Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“ на РТВ Канал М из Пара­ћи­на 27. маја 2013. годи­не, гост еми­си­је „М попод­не“ био је Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник КУА „Арти­ја“, који је поред наја­ве гово­рио и о раду удру­же­ња: При­лог теле­ви­зи­је Општи­не Пара­ћин за вести 1. јуна 2013. годи­не: Спе­ци­јал­ни при­лог РТВ Канал М при­ка­зан пре­ми­јер­но 6. јуна 2013. […]

Коментари су искључени на Видео Артикулисање 2013 – од најаве до извештаја и више Наставите читање →