Архива ознаке: штампа

Жикишон 2015: Изложба о Жикишону у параћинским медијима

Изложба о Жикишону у Билтену

Пара­ћин­ски меди­ји о „Изло­жби о Жики­шо­ну: хумор и сати­ра некад – а сад?“, одр­жа­ној у окви­ру мани­фе­ста­ци­је „Ноћ музе­ја“ 16. маја 2015. годи­не… Део члан­ка посве­ћен мани­фе­ста­ци­ји „Ноћ музе­ја“ у 232. бро­ју Бил­те­на Општи­не Пара­ћин, обја­вље­ном 21. маја: ТВ изве­штај Одсе­ка за инфор­ми­са­ње Општин­ске упра­ве општи­не Пара­ћин за „Вести“ 18. маја:

Коментари су искључени на Жикишон 2015: Изложба о Жикишону у параћинским медијима Наставите читање →

О промоцији књиге „Ћути и пливај“ у Билтену

О промоцији књиге „Ћути и пливај“ у Билтену

Изве­штај са пара­ћин­ске про­мо­ци­је књи­ге „Ћути и пли­вај“ Нину­са Несто­ро­ви­ћа, нај­бо­ље књи­ге афо­ри­за­ма 2014. годи­не на срп­ском јези­ку, обја­вљен је 7. маја 2015. годи­не у 231. бро­ју Бил­те­на Општи­не Пара­ћин… Књи­га „Ћути и пли­вај“ је обја­вље­на у изда­њу Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“. Про­мо­ци­ја је одр­жа­на 21. апри­ла у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Параћин.

Коментари су искључени на О промоцији књиге „Ћути и пливај“ у Билтену Наставите читање →

Артија у Билтену

Артија у Билтену, број 213

У Бил­те­ну Општи­не Пара­ћин, у бро­ју 213, од четврт­ка 24. јула 2014. годи­не, обја­вљен је чла­нак о актив­но­сти­ма удру­же­ња КУА „Арти­ја“ и њего­вих чла­но­ва у прет­ход­ном дво­ме­сеч­ном периоду

Коментари су искључени на Артија у Билтену Наставите читање →

Фебруарске активности „Артије“ у медијима

Најава промоције "За сваки случај" у Параћину

Наја­ве и изве­шта­ји са деша­ва­ња у орга­ни­за­ци­ји Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ у фебру­а­ру 2014. годи­не у локал­ним штам­па­ним и елек­трон­ским меди­ји­ма са „Stand Up кара­ва­на“, тј. госто­ва­ња коми­ча­ра Срђа­на Дин­чи­ћа и Нена­да Дани­ло­ви­ћа (Неше Бри­џи­са) и про­мо­ци­је књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа: Спе­ци­јал­ни изве­штај РТВ „Канал М“ са „Stand Up кара­ва­на“ одр­жа­ног 14. фебруара […]

Коментари су искључени на Фебруарске активности „Артије“ у медијима Наставите читање →

Штампа о „Жикишону 2013“ и „Афотеци 2“

Извештаји "Жикишон 2013" и "Афотека 2"

Изве­шта­ји са про­мо­ци­је „Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра – Афо­те­ка 2“ и Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2013“ обја­вље­ни у Бил­те­ну Општи­не Пара­ћин, бро­ју 197, у четвр­так 21. новем­бра 2013. годи­не… Интер­вју Сло­бо­да­на Срди­ћа пово­дом отва­ра­ња изло­жбе кари­ка­ту­ра „Ја као афо­те­кар“ и пред­ста­вља­ња Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ у Музе­ју у Сме­де­ре­ву, обја­вљен у недељ­ном реги­о­нал­ном листу […]

Коментари су искључени на Штампа о „Жикишону 2013“ и „Афотеци 2“ Наставите читање →

Артикулисање 2013 на интернету и у штампи

Билтен Општине Параћин - извештај са Фестивала уметности "Артикулисање 2013"

Наја­ве и изве­шта­ји са Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“

Коментари су искључени на Артикулисање 2013 на интернету и у штампи Наставите читање →

„Афотека“ у босанско-херцеговачком недељнику „Енигматски ђердан“

Афотека у Енигматском ђердану 621

У боса­н­ско-хер­це­­го­­ва­ч­ком недељ­ни­ку „Ениг­мат­ски ђер­дан“ сво­је место нашао је и Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“, који је пред­ста­вљен на два разли­чи­та начи­на у два бро­ја. После увод­не речи јед­ног од „афо­те­ка­ра“ Дин­ка Осман­че­ви­ћа из Бања Луке у јед­ном од прет­ход­них бро­је­ва овог ениг­мат­ског недељ­ни­ка, број 621 је донео на зад­њој стра­ни кори­ца наслов­ну стра­ну „Афо­те­ке“ уз извод из […]

Коментари су искључени на „Афотека“ у босанско-херцеговачком недељнику „Енигматски ђердан“ Наставите читање →

О „Афотеци“ у хрватском часопису „Књижевно перо“

Часопис "Књижевно перо" (број XI, јесен 2012)

У часо­пи­су за кул­ту­ру и књи­жев­ност Хрват­ског књи­жев­ног дру­штва „Књи­жев­но перо“ (број XI, јесен 2012) обја­вљен је књи­жев­ни осврт на Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“ који је напи­сао Фикрет Цацан, књи­жев­ник и пре­во­ди­лац из Загре­ба, и пре­но­си­мо га у ори­ги­на­лу: Odmah da kažem, prvi sam put imao u ruci jednu aforističarsku antologiju, iako autori odbijaju tu kvalifikaciju. […]

Коментари су искључени на О „Афотеци“ у хрватском часопису „Књижевно перо“ Наставите читање →

О „Сатиричној позорници Жикишон 2012“ у штампи

Сатирична позорница Жикишон 2012

Новин­ски чла­нак у гла­си­лу Општи­не Пара­ћин „Бил­тен“ (у бро­ју 171 од 25. окто­бра 2012. годи­не) о „Сати­рич­ној позор­ни­ци Жики­шон 2012“ одр­жа­ној у субо­ту 13. окто­бра 2012. годи­не у Параћину…

Коментари су искључени на О „Сатиричној позорници Жикишон 2012“ у штампи Наставите читање →

КУА „Артија“ у параћинском „Билтену“

Новин­ски члан­ци у гла­си­лу Општи­не Пара­ћин „Бил­те­ну“ о актив­но­сти­ма Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ – насло­ви чла­на­ка: Изло­жба кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа – Кул­тур­ни цен­тар Пара­ћин и Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“; Ноћ пара­ћин­ске кул­ту­ре – Одр­жа­на „Ноћ музе­ја“ у Пара­ћи­ну у орга­ни­за­ци­ји Кул­тур­ног цен­тра, библи­о­те­ке, музе­ја и Фото кино клу­ба; Ноћ музе­ја – хра­на за душу; и, Фести­вал „Арти­ку­ли­са­ње“ […]

Коментари су искључени на КУА „Артија“ у параћинском „Билтену“ Наставите читање →