Архиве ознака: новине

Изложба о Жикишону у Билтену

Жикишон 2015: Изложба о Жикишону у параћинским медијима

Пара­ћин­ски меди­ји о „Изло­жби о Жики­шо­ну: хумор и сати­ра некад – а сад?“, одр­жа­ној у окви­ру мани­фе­ста­ци­је „Ноћ музе­ја“ 16. маја 2015. године…

Део члан­ка посве­ћен мани­фе­ста­ци­ји „Ноћ музе­ја“ у 232. бро­ју Бил­те­на Општи­не Пара­ћин, обја­вље­ном 21. маја:

Изложба о Жикишону у Билтену

ТВ изве­штај Одсе­ка за инфор­ми­са­ње Општин­ске упра­ве општи­не Пара­ћин за „Вести“ 18. маја:

О промоцији књиге „Ћути и пливај“ у Билтену

О промоцији књиге „Ћути и пливај“ у Билтену

Изве­штај са пара­ћин­ске про­мо­ци­је књи­ге „Ћути и пли­вај“ Нину­са Несто­ро­ви­ћа, нај­бо­ље књи­ге афо­ри­за­ма 2014. годи­не на срп­ском јези­ку, обја­вљен је 7. маја 2015. годи­не у 231. бро­ју Бил­те­на Општи­не Параћин…

О промоцији књиге  „Ћути и пливај“ у Билтену

Књи­га „Ћути и пли­вај“ је обја­вље­на у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“.

Про­мо­ци­ја је одр­жа­на 21. апри­ла у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Параћин.

Артија у Билтену, број 213

Артија у Билтену

У Бил­те­ну Општи­не Пара­ћин, у бро­ју 213, од четврт­ка 24. јула 2014. годи­не, обја­вљен је чла­нак о актив­но­сти­ма удру­же­ња КУА „Арти­ја“ и њего­вих чла­но­ва у прет­ход­ном дво­ме­сеч­ном периоду

Артија у Билтену, број 213

Најава промоције "За сваки случај" у Параћину

Фебруарске активности „Артије“ у медијима

Наја­ве и изве­шта­ји са деша­ва­ња у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ у фебру­а­ру 2014. годи­не у локал­ним штам­па­ним и елек­трон­ским меди­ји­ма са „Stand Up кара­ва­на“, тј. госто­ва­ња коми­ча­ра Срђа­на Дин­чи­ћа и Нена­да Дани­ло­ви­ћа (Неше Бри­џи­са) и про­мо­ци­је књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Миленковића:

Најава промоције "За сваки случај" у Параћину

Наја­ва про­мо­ци­је „За сва­ки слу­чај“ у Пара­ћи­ну (Бил­тен Општи­не Пара­ћин, број 202, четвр­так 13. фебру­ар 2014.)

Извештај са "Stand up каравана" и промоције "За сваки случај"

Изве­штај са „Stand up кара­ва­на“ и про­мо­ци­је „За сва­ки слу­чај“ (Бил­тен Општи­не Пара­ћин, број 203, четвр­так 27. фебру­ар 2014.)

Спе­ци­јал­ни изве­штај РТВ „Канал М“ са „Stand Up кара­ва­на“ одр­жа­ног 14. фебру­а­ра у Позо­ри­шту Параћин:

Теле­ви­зиј­ски при­лог са про­мо­ци­је књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа одр­жа­не 21. фебру­а­ра у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Параћин:

Поред наве­де­них новин­ских чла­на­ка и теле­ви­зиј­ских изве­шта­ја, заступ­ник КУА „Арти­ја“ Вла­ди­ца Милен­ко­вић госто­вао је пово­дом две годи­не рада удру­же­ња и нове књи­ге афо­ри­за­ма у еми­си­ји „Дија­лог“ Радио Пара­ћи­на у уто­рак 25. фебруара.

Извештаји "Жикишон 2013" и "Афотека 2"

Штампа о „Жикишону 2013“ и „Афотеци 2“

Изве­шта­ји са про­мо­ци­је „Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра – Афо­те­ка 2“ и Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2013“ обја­вље­ни у Бил­те­ну Општи­не Пара­ћин, бро­ју 197, у четвр­так 21. новем­бра 2013. године…

Извештаји "Жикишон 2013" и "Афотека 2"

Интер­вју Сло­бо­да­на Срди­ћа пово­дом отва­ра­ња изло­жбе кари­ка­ту­ра „Ја као афо­те­кар“ и пред­ста­вља­ња Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ у Музе­ју у Сме­де­ре­ву, обја­вљен у недељ­ном реги­о­нал­ном листу „Наше нови­не“, бро­ју 105, у сре­ду 18. децем­бра 2013. године:

Интервју Слободана Срдића - Ја као афотекар

Билтен Општине Параћин - извештај са Фестивала уметности "Артикулисање 2013"

Артикулисање 2013 на интернету и у штампи

Наја­ве Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“:

Time Machine Music - најава Фестивала уметности "Артикулисање 2013"
Интер­нет адре­са: Музич­ки пор­тал – Time Machine Music – timemachinemusic.org

Rizingerium Music Magazine - најава Фестивала уметности "Артикулисање 2013"
Интер­нет адре­са: Rizingerium Music Magazine – rizingerium.blogspot.com

Helly Cherry Webzine - најава Фестивала уметности "Артикулисање 2013"
Интер­нет адре­са: Helly Cherry Webzine – hellycherry.com

Часопис Афирматор - најава Фестивала уметности "Артикулисање 2013"
Интер­нет адре­са: Афир­ма­тор, часо­пис за умет­ност и дру­штве­на пита­ња – afirmator.org

Недељник Нови пут - најава Фестивала уметности "Артикулисање 2013"
Интер­нет адре­са: Недељ­ник Нови пут – noviput.rs

Изве­шта­ји са Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“:

Билтен Општине Параћин - извештај са Фестивала уметности "Артикулисање 2013"

Недељник Нови пут - извештај са Фестивала уметности "Артикулисање 2013"

Интер­нет адре­са: Недељ­ник Нови пут – noviput.rs

Часопис Афирматор - извештај са Фестивала уметности "Артикулисање 2013"

Интер­нет адре­са: Афир­ма­тор, часо­пис за умет­ност и дру­штве­на пита­ња – afirmator.org

Сатирична позорница Жикишон 2012

О „Сатиричној позорници Жикишон 2012“ у штампи

Новин­ски чла­нак у гла­си­лу Општи­не Пара­ћин „Бил­тен“ (у бро­ју 171 од 25. окто­бра 2012. годи­не) о „Сати­рич­ној позор­ни­ци Жики­шон 2012“ одр­жа­ној у субо­ту 13. окто­бра 2012. годи­не у Параћину…

Сатирична позорница Жикишон 2012

КУА „Артија“ у параћинском „Билтену“

Новин­ски члан­ци у гла­си­лу Општи­не Пара­ћин „Бил­тен“ (у бро­је­ви­ма 159 од 17. маја, 160 од 24. маја и 161 од 31. маја 2012. годи­не) о актив­но­сти­ма Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“:

Изложба карикатура Слободана Срдића и остала дешавања

Ноћ музеја - Ноћ параћинске културе

Ноћ музеја - Храна за душу

Фестивал уметности Артикулисање