Жикишон 2012

Дру­го­на­гра­ђе­на сери­ја афо­ри­за­ма на кон­кур­су сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2012“ на тему „Сре­ћа у несрећи“:

 1. Баш смо сре­ћан народ. Прво смо изву­кли живу гла­ву, а потом и дебљи крај.
 2. Да је сре­ће не би се трго­ва­ло људ­ском несрећом.
 3. Рад­ни­ци, који не могу да пове­жу рад­ни стаж, могу да се обесе.
 4. Сре­ћа је у нашим рука­ма. Све оста­ло је у рука­ма власти.
 5. Пао нам је стан­дард. Вла­да је ту да нам поди­же расположење.
 6. Сва­ко је ковач сво­је сре­ће. А ми смо се нашли изме­ђу чеки­ћа и наковња.
 7. Може­те штрај­ко­ва­ти коли­ко год хоће­те. Добро је то за развој демократије.
 8. Они су срећ­ни­ји него тежи. А тешки су по неко­ли­ко милиона.
 9. Ради­мо као коњи, а посло­дав­ци нас раде као волове.
 10. Демо­кра­ти­ја се запа­ти­ла. Народ зато ужива!
 11. Нала­зи­мо се на дну дна и хва­ли­мо се – врх брате!
 12. Игре на сре­ћу, сре­ћом не играм.

Жељ­ко Мар­ко­вић (Чачак)