Извештаји "Жикишон 2013" и "Афотека 2"

Штампа о „Жикишону 2013“ и „Афотеци 2“

Изве­шта­ји са про­мо­ци­је „Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра – Афо­те­ка 2“ и Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2013“ обја­вље­ни у Бил­те­ну Општи­не Пара­ћин, бро­ју 197, у четвр­так 21. новем­бра 2013. године…

Извештаји "Жикишон 2013" и "Афотека 2"

Интер­вју Сло­бо­да­на Срди­ћа пово­дом отва­ра­ња изло­жбе кари­ка­ту­ра „Ја као афо­те­кар“ и пред­ста­вља­ња Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ у Музе­ју у Сме­де­ре­ву, обја­вљен у недељ­ном реги­о­нал­ном листу „Наше нови­не“, бро­ју 105, у сре­ду 18. децем­бра 2013. године:

Интервју Слободана Срдића - Ја као афотекар