Архиве ознака: телевизија

Изложба о Жикишону у Билтену

Жикишон 2015: Изложба о Жикишону у параћинским медијима

Пара­ћин­ски меди­ји о „Изло­жби о Жики­шо­ну: хумор и сати­ра некад – а сад?“, одр­жа­ној у окви­ру мани­фе­ста­ци­је „Ноћ музе­ја“ 16. маја 2015. године…

Део члан­ка посве­ћен мани­фе­ста­ци­ји „Ноћ музе­ја“ у 232. бро­ју Бил­те­на Општи­не Пара­ћин, обја­вље­ном 21. маја:

Изложба о Жикишону у Билтену

ТВ изве­штај Одсе­ка за инфор­ми­са­ње Општин­ске упра­ве општи­не Пара­ћин за „Вести“ 18. маја:

Млади Жикишон

Жикишон 2015: Медијско представљање пројекта и конкурс „Млади Жикишон“

Про­је­кат „Обе­ле­жа­ва­ње 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, који се финан­си­ра сред­стви­ма наме­ње­ним про­јек­ти­ма у кул­ту­ри општи­не Пара­ћин, отпо­чет је са реа­ли­за­ци­јом медиј­ским пред­ста­вља­њем на теле­ви­зи­ји „Канал М“ и рас­пи­си­ва­њем кон­кур­са „Мла­ди Жики­шон“. Парт­нер на про­јек­ту је Библи­о­те­ка „Др Вићен­ти­је Ракић“.

Владица Миленковић, гостовање на ТВ Канал М

Госто­ва­њем Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, заступ­ни­ка КУА „Арти­ја“, у уто­рак 21. апри­ла у еми­си­ји „Попод­не“ пара­ћин­ске теле­ви­зи­је „Канал М“ и рас­пи­си­ва­њем кон­кур­са „Мла­ди Жики­шон“ за ста­ри­је основ­це и сред­њо­школ­це општи­не Пара­ћин отпо­че­ла је реа­ли­за­ци­ја про­јек­та „130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на“. Јав­ност је упо­зна­та са дета­љи­ма про­јек­та који ће бити реа­ли­зо­ван из више актив­но­сти закључ­но са „Сати­рич­ном позор­ни­цом Жики­шон 2015“ и изло­жбом кари­ка­ту­ра Зора­на Мати­ћа Мазо­са у новем­бру, у сарад­њи са Кул­тур­ним цен­тром Параћин.

До кра­ја апри­ла ће бити рас­пи­сан кон­курс „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“ за афо­ри­зме, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму и при­чу и афо­ри­зам на тему зада­те кари­ка­ту­ре, затим, почет­ком маја у Библи­о­те­ци „Др Вићен­ти­је Ракић“ бити орга­ни­зо­ва­на три­би­на пово­дом кон­кур­са „Мла­ди Жики­шон“, а у окви­ру међу­на­род­не мани­фе­ста­ци­је „Ноћ музе­ја“ 16. маја бити отво­ре­на изло­жба посве­ће­на Жики­шо­ну и њего­вом раду. У сеп­тем­бру је пред­ви­ђе­но про­гла­ше­ње резул­та­та оба кон­кур­са и пред­ста­вље­ни награ­ђе­ни радо­ви и уру­че­на при­зна­ња и награ­де за кон­курс „Мла­ди Жикишон“.

Млади Жикишон

Kон­курс „Мла­ди Жикишон“

Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ и Библи­о­те­ка „Др Вићен­ти­је Ракић“ из Пара­ћи­на рас­пи­су­ју књи­жев­ни кон­курс „Мла­ди Жики­шон“ у част обе­ле­жа­ва­ња 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на – сати­ри­ча­ра, кари­ка­ту­ри­сте, уред­ни­ка, изда­ва­ча и штам­па­ра – рође­ног Параћинца.

Кон­курс „Мла­ди Жики­шон“ наме­њен је ста­ри­јим основ­ци­ма и сред­њо­школ­ци­ма општи­не Пара­ћин који има­ју за зада­так да теме: „Свет по мојој мери“ и „Увек је вре­ме за смех“, обра­де на духо­вит начин било којом књи­жев­ном формом.

Радо­ве сла­ти поштом на адре­су: Библи­о­те­ка „Др Вићен­ти­је Ракић“, ул. Бран­ка Крсма­но­ви­ћа 47, 35250 Пара­ћин (са назна­ком: за кон­курс „Мла­ди Жики­шон“), или доне­ти у ковер­ти на исту адре­су до 1. јуна 2015. године.

Жири кон­кур­са ће бити саста­вљен од истак­ну­тих пред­став­ни­ка општи­не Пара­ћин из обла­сти књи­жев­но­сти и про­све­те. Резул­та­ти кон­кур­са ће бити обја­вље­ни почет­ком сеп­тем­бра, а након тога орга­ни­зо­ва­на све­ча­ност за доде­лу при­зна­ња и награ­да. Награ­де ће чини­ти књи­ге и дру­ги при­год­ни поклони.

КУА „Арти­ја“ и
Библи­о­те­ка „Др Вићен­ти­је Ракић“

Пара­ћин, 22. април 2015.

Најава промоције "За сваки случај" у Параћину

Фебруарске активности „Артије“ у медијима

Наја­ве и изве­шта­ји са деша­ва­ња у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ у фебру­а­ру 2014. годи­не у локал­ним штам­па­ним и елек­трон­ским меди­ји­ма са „Stand Up кара­ва­на“, тј. госто­ва­ња коми­ча­ра Срђа­на Дин­чи­ћа и Нена­да Дани­ло­ви­ћа (Неше Бри­џи­са) и про­мо­ци­је књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Миленковића:

Најава промоције "За сваки случај" у Параћину

Наја­ва про­мо­ци­је „За сва­ки слу­чај“ у Пара­ћи­ну (Бил­тен Општи­не Пара­ћин, број 202, четвр­так 13. фебру­ар 2014.)

Извештај са "Stand up каравана" и промоције "За сваки случај"

Изве­штај са „Stand up кара­ва­на“ и про­мо­ци­је „За сва­ки слу­чај“ (Бил­тен Општи­не Пара­ћин, број 203, четвр­так 27. фебру­ар 2014.)

Спе­ци­јал­ни изве­штај РТВ „Канал М“ са „Stand Up кара­ва­на“ одр­жа­ног 14. фебру­а­ра у Позо­ри­шту Параћин:

Теле­ви­зиј­ски при­лог са про­мо­ци­је књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа одр­жа­не 21. фебру­а­ра у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Параћин:

Поред наве­де­них новин­ских чла­на­ка и теле­ви­зиј­ских изве­шта­ја, заступ­ник КУА „Арти­ја“ Вла­ди­ца Милен­ко­вић госто­вао је пово­дом две годи­не рада удру­же­ња и нове књи­ге афо­ри­за­ма у еми­си­ји „Дија­лог“ Радио Пара­ћи­на у уто­рак 25. фебруара.

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Видео Артикулисање 2013 – од најаве до извештаја и више

Наја­ва Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“ на РТВ Канал М из Пара­ћи­на 27. маја 2013. годи­не, гост еми­си­је „М попод­не“ био је Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник КУА „Арти­ја“, који је поред наја­ве гово­рио и о раду удружења:

При­лог теле­ви­зи­је Општи­не Пара­ћин за вести 1. јуна 2013. године:

Спе­ци­јал­ни при­лог РТВ Канал М при­ка­зан пре­ми­јер­но 6. јуна 2013. године:

Сле­де ама­тер­ски сним­ци насту­па уче­сни­ка Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“ на YouTube кана­лу КУА „Арти­ја“:

1. Мио­драг Сто­шић, инсер­ти из стенд-ап комедије:

Видео 1

2. Миро­слав Ђор­ђе­вић – Лорд од Беде, инсерт из стенд-ап комедије:

Видео 2

3. Бенд Пли­ша­ни Мали­шан из Гор­њег Мила­нов­ца, део атмо­сфе­ре са наступа:

Видео 3

4. Горан Ћели­ча­нин – црта­ње пор­тре­та, у поза­ди­ни музи­ка са насту­па Вла­ди­ми­ра Недељ­ко­ви­ћа, Зон­та­га у аку­стич­ној варијанти:

Видео 4

РТВ "Канал М" Параћин

„Артикулисање“ у вестима Општине Параћин и на РТВ „Канал М“

Грб ПараћинаВести о Фести­ва­лу умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ на Зва­нич­ној Интер­нет пре­зен­та­ци­ји Општи­не Пара­ћин: “Арти­ку­ли­са­ње” (24.5.2012.) и “Арти­ку­ли­са­ње” – први фести­вал нове Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је “Арти­ја” (1.6.2012.); уз при­лог за вести и спе­ци­јал­ну полу­ча­сов­ну еми­си­ју Радио-теле­ви­зи­је „Канал М“ из Пара­ћи­на.

“Артикулисање”

24.5.2012.

Ново­о­сно­ва­на пара­ћин­ска Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја “Арти­ја” пред­ста­ви­ла се јав­но­сти пер­фор­ман­сом тро­је чла­но­ва у “Ноћи музе­ја”. Ино­ва­ти­ван при­ступ схва­та­њу књи­жев­ног и умет­нич­ког ства­ра­ла­штва, као и соп­стве­ном про­мо­ви­са­њу, карак­те­ри­ше Арти­ја­ше – песни­ке, писце, афо­ри­сти­ча­ре и дру­ге умет­ни­ке, оку­пље­не око иде­је да пара­ћин­ској кул­тур­ној сце­ни доне­су све­жи­ну и савре­ме­ност. Удру­же­ње “Арти­ја” наме­ра­ва да се пове­же са слич­ним удру­же­њи­ма из дру­гих гра­до­ва, а први резул­тат те сарад­ње биће фести­вал под нази­вом “Арти­ку­ли­са­ње”, у чијем про­гра­му уче­ству­је књи­жев­ни клуб “Тек­сту­ра” при Сту­дент­ском кул­тур­ном цен­тру Ниш. Дола­зак је потвр­дио и Срђан Дин­чић, сати­ри­чар и стенд ап коми­чар, један од сце­на­ри­ста еми­си­је “Вече са Ива­ном Ива­но­ви­ћем”, музич­ку подр­шку пру­жи­ће дома­ћи рок бенд “Black night”. На фести­ва­лу, који ће бити одр­жан, 31. маја, од 19h у клу­бу “Ex Fontana”, биће при­ка­зан и доку­мен­тар­ни филм са пре­сти­жног фести­ва­ла “Бел­докс”, о пара­ћин­ској рок сце­ни “Било јед­ном у Пара­ћи­ну”, ауто­ра Бран­ка Радаковића.

Извор вести

“Артикулисање” – први фестивал нове Књижевно-уметничке асоцијације “Артија”

1.6.2012.

Књи­жев­но умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја “Арти­ја”, ново­о­сно­ва­но удру­же­ње које пара­ћин­ској кул­ту­ри допри­но­си сво­јим ино­ва­тив­ним при­сту­пом, успе­шно је орга­ни­зо­ва­ло свој први фести­вал под нази­вом “Арти­ку­ли­са­ње”. Пред­ста­вље­ни су аутор­ски радо­ви из неко­ли­ко обла­сти, а фести­вал је одр­жан у клу­бу “Ex Fontana”.

Извор вести

РТВ "Канал М" ПараћинСпе­ци­јал­на полу­ча­сов­на еми­си­ја Радио-теле­ви­зи­је „Канал М“ из Пара­ћи­на о Фести­ва­лу умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње“ на RTV Kanal M – Vimeo

Festival umetnosti ARTIKULISANJE from RTV Kanal M on Vimeo.