Архиве ознака: РТВ Канал М

Радио-теле­ви­зи­ја „Канал М“ Параћин

Грбаве Танге у Параћину

„Било куда, Танге свуда!“

И би Stand Up каба­ре „Грба­ве Тан­ге“ у Пара­ћи­ну у башти клу­ба „ex Fontana“, у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и клу­ба дома­ћи­на тог 10. авгу­ста 2012. године.

Грбаве Танге у Параћину

„Било куда, Тан­ге свуда!“

Док су се ређа­ли хумо­ри­стич­ки сон­го­ви и обра­де позна­тих хито­ва испре­пле­та­ни са stand up-ом, ске­че­ви­ма и импро­ви­за­ци­јом у овом изу­зет­но духо­ви­том и надах­ну­том насту­пу публи­ка је реа­го­ва­ла повре­ме­ним апла­у­зи­ма. Наступ који је за мно­ге био непо­зна­ни­ца шта оче­ки­ва­ти, упр­кос опшир­ној наја­ви, пра­ћен је нажа­лост без актив­ни­јег уче­шћа публи­ке, што је надо­ме­стио кру­ше­вач­ки сати­ри­чар Ненад Вуче­тић помо­гав­ши у тач­ки ком­по­но­ва­ња песме на лицу места.

Грбаве Танге у Параћину

„Грба­ве Тан­ге“ на делу

Како је и било пред­ви­ђе­но, на бини су се у уло­зи гости­ју нашли сати­ри­чар из Пара­ћи­на и члан КУА „Арти­ја“ Вла­ди­ца Милен­ко­вић, пред­ста­вља­ју­ћи се сво­јим афо­ри­зми­ма, и stand up коми­чар Миро­слав Ђор­ђе­вић, који насту­па под псе­у­до­ни­мом Лорд од Беде, сво­јим крат­ким ске­че­ви­ма и досет­ка­ма који­ма је рафал­но засуо публи­ку и опра­да­но заслу­жио узврат­ни рафал у обли­ку аплауза.

Грбаве Танге у Параћину

Вла­ди­ца Милен­ко­вић са „Грба­вим Тангама“

Грбаве Танге у Параћину

Миро­слав Ђор­ђе­вић, или­ти Лорд од Беде

Пораз ватер­по­ли­ста у полу­фи­на­лу Олим­пиј­ских ига­ра, који је непо­сред­но пре насту­па пра­ћен на вели­ком плат­ну, широк про­стор око про­мет­не баште клу­ба и „бом­бар­до­ва­ње“ хито­ви­ма тур­бо-попу­лар­не музи­ке из обли­жњег кафи­ћа нису допри­не­ли топлој и бли­ској атмо­сфе­ри каква је била потреб­на да би се испра­тио један духо­вит наступ пун дета­ља које је тре­ба­ло похва­та­ти и сло­жи­ти у кабаре.

Грбаве Танге у Параћину

Поглед на башту клу­ба „ex Fontana“ и публику

Након све­га, општи је закљу­чак да би затво­рен или бар огра­ђен про­стор мно­го више допри­нео ства­ра­њу потреб­не атмо­сфе­ре. Али нема тан­ги­ра­ња, јер је ова­ква врста деша­ва­ња само иску­ство више како за орга­ни­за­то­ре и публи­ку, тако и за сам састав „Грба­ве Тан­ге“ и њихо­ве буду­ће насту­пе. И то опет у Пара­ћи­ну, зашто да не?

Грбаве Танге у Параћину

Сни­ма­ње при­ло­га за РТВ „Канал М“

Еки­па РТВ „Канал М“ је, као и до сада када се ради­ло о деша­ва­њи­ма у орга­ни­за­ци­ји КУА „Арти­ја“, била на виси­ни задат­ка и сни­ми­ла при­лог о овом госто­ва­њу који је еми­то­ван у окви­ру њихо­вог програма.

РТВ "Канал М" Параћин

„Артикулисање“ у вестима Општине Параћин и на РТВ „Канал М“

Грб ПараћинаВести о Фести­ва­лу умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ на Зва­нич­ној Интер­нет пре­зен­та­ци­ји Општи­не Пара­ћин: “Арти­ку­ли­са­ње” (24.5.2012.) и “Арти­ку­ли­са­ње” – први фести­вал нове Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је “Арти­ја” (1.6.2012.); уз при­лог за вести и спе­ци­јал­ну полу­ча­сов­ну еми­си­ју Радио-теле­ви­зи­је „Канал М“ из Пара­ћи­на.

“Артикулисање”

24.5.2012.

Ново­о­сно­ва­на пара­ћин­ска Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја “Арти­ја” пред­ста­ви­ла се јав­но­сти пер­фор­ман­сом тро­је чла­но­ва у “Ноћи музе­ја”. Ино­ва­ти­ван при­ступ схва­та­њу књи­жев­ног и умет­нич­ког ства­ра­ла­штва, као и соп­стве­ном про­мо­ви­са­њу, карак­те­ри­ше Арти­ја­ше – песни­ке, писце, афо­ри­сти­ча­ре и дру­ге умет­ни­ке, оку­пље­не око иде­је да пара­ћин­ској кул­тур­ној сце­ни доне­су све­жи­ну и савре­ме­ност. Удру­же­ње “Арти­ја” наме­ра­ва да се пове­же са слич­ним удру­же­њи­ма из дру­гих гра­до­ва, а први резул­тат те сарад­ње биће фести­вал под нази­вом “Арти­ку­ли­са­ње”, у чијем про­гра­му уче­ству­је књи­жев­ни клуб “Тек­сту­ра” при Сту­дент­ском кул­тур­ном цен­тру Ниш. Дола­зак је потвр­дио и Срђан Дин­чић, сати­ри­чар и стенд ап коми­чар, један од сце­на­ри­ста еми­си­је “Вече са Ива­ном Ива­но­ви­ћем”, музич­ку подр­шку пру­жи­ће дома­ћи рок бенд “Black night”. На фести­ва­лу, који ће бити одр­жан, 31. маја, од 19h у клу­бу “Ex Fontana”, биће при­ка­зан и доку­мен­тар­ни филм са пре­сти­жног фести­ва­ла “Бел­докс”, о пара­ћин­ској рок сце­ни “Било јед­ном у Пара­ћи­ну”, ауто­ра Бран­ка Радаковића.

Извор вести

“Артикулисање” – први фестивал нове Књижевно-уметничке асоцијације “Артија”

1.6.2012.

Књи­жев­но умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја “Арти­ја”, ново­о­сно­ва­но удру­же­ње које пара­ћин­ској кул­ту­ри допри­но­си сво­јим ино­ва­тив­ним при­сту­пом, успе­шно је орга­ни­зо­ва­ло свој први фести­вал под нази­вом “Арти­ку­ли­са­ње”. Пред­ста­вље­ни су аутор­ски радо­ви из неко­ли­ко обла­сти, а фести­вал је одр­жан у клу­бу “Ex Fontana”.

Извор вести

РТВ "Канал М" ПараћинСпе­ци­јал­на полу­ча­сов­на еми­си­ја Радио-теле­ви­зи­је „Канал М“ из Пара­ћи­на о Фести­ва­лу умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње“ на RTV Kanal M – Vimeo

Festival umetnosti ARTIKULISANJE from RTV Kanal M on Vimeo.