Архиве ознака: хумор

Жикишон 2015

Жикишон 2015: Сатирична позорница Жикишон у београдској верзији

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2015“ има­ће и сво­ју бео­град­ску вер­зи­ју захва­љу­ју­ћи сарад­њи Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и Удру­же­ња Пара­ћи­на­ца и при­ја­те­ља Пара­ћи­на у Бео­гра­ду, а биће одр­жан у уто­рак 27. окто­бра са почет­ком у 19 часо­ва у Буле­ва­ру деспо­та Сте­фа­на 12 на осмом спра­ту (про­сто­ри­је Удру­же­ња Кра­гу­јев­ча­на и при­ја­те­ља Кра­гу­јев­ца у Београду).

Жикишон 2015

У бео­град­ској вер­зи­ји „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2015“ биће пред­ста­вље­ни награ­ђе­ни радо­ви са кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“, пред­ста­вље­на књи­га награ­ђе­них и запа­же­них радо­ва са прет­ход­них кон­кур­са „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2011-2012-2013“ и при­ка­за­на „Изло­жба о Жики­шо­ну: хумор и сати­ра некад – а сад?“ у елек­трон­ском облику.

У дру­гом делу ово­го­ди­шње фести­вал­ске актив­но­сти „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон“ по први пут на тлу Бео­гра­да, насту­пи­ће позва­ни сати­ри­ча­ри, а кона­чан спи­сак биће обја­вљен дан пре почет­ка, у поне­де­љак 26. октобра.

Пред­ста­вља­њем Жики­шо­но­ве позор­ни­це у Бео­гра­ду биће зао­кру­же­на живот­на при­ча Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на, рође­ног пре 130 годи­на, тач­ни­је 14. новем­бра 1885. годи­не, који је живео и ства­рао како у Пара­ћи­ну тако и у Београду.

Завр­шна све­ча­ност Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2015“ биће одр­жа­на у петак 13. новем­бра у Пара­ћи­ну, у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра, и том при­ли­ком отво­ре­на изло­жба ори­ги­нал­них кари­ка­ту­ра и стри­по­ва Зора­на Мати­ћа Мазо­са (1960-2010), пара­ћин­ског кари­ка­ту­ри­сте и сатиричара.

Признање Жикишон

Жикишон 2015: Резултати конкурса сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2015“

Признање ЖикишонКон­курс сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“ је сти­гао до кра­ја, струч­ни жири је систе­мом бодо­ва­ња награ­дио девет ауто­ра, а дво­стру­ко при­зна­ње Жики­шон за афо­ри­зме и при­чу поне­ће у Нови Сад Зоран Доде­ро­вић, док Жики­шо­но­во при­зна­ње за песму при­па­да Мило­ју Вељо­ви­ћу из Бео­гра­да. Добит­ник награ­де „Зоран Матић Мазос“ је и ове годи­не Лесков­ча­нин Зоран М. Јовановић.

Члан сва три жири­ја који су ради­ли на бодо­ва­њу радо­ва био је Раде Ђер­го­вић, сати­ри­чар из Шап­ца. Оста­ли чла­но­ви жири­ја су били сле­де­ћи књи­жев­ни­ци, сати­ри­ча­ри, афо­ри­сти­ча­ри и песни­ци: Пеко Лали­чић из Мај­дан­пе­ка и Горан Мра­кић из Теми­шва­ра (Руму­ни­ја) за афо­ри­зме, Весна Ден­чић из Бео­гра­да и Дејан Ђор­ђе­вић из Грде­ли­це за сати­рич­ну песму и Пери­ца Јокић из Бера­на (Црна Гора) и Вла­ди­мир Дра­ми­ћа­нин из Бео­гра­да за сати­рич­ну при­чу. Запа­жа­ње жири­ја је да неко­ли­ко ауто­ра није испо­што­ва­ло тему кон­кур­са за афо­ри­зме „Пу, спас за све нас“, тако да радо­ви тих ауто­ра нису ушли у кон­ку­рен­ци­ју за награде.

Добит­ни­ци ово­го­ди­шњих при­зна­ња Жики­шон, како је већ наве­де­но, су: Зоран Доде­ро­вић (шифра: Какао) из Новог Сада у кате­го­ри­ја­ма афо­ри­зми, где се посеб­но издво­јио афо­ри­зам: „Дух про­шло­сти вре­ба у пра­зној боци, а ми спас тра­жи­мо у пуној“, и сати­рич­но-хумо­ри­стич­на при­ча, за при­чу „Десет дека мозга“, и Мило­је Вељо­вић из Бео­гра­да у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­на песма, за песму „Заблу­де“. Дипло­ме за дру­го и тре­ће место при­па­ле су, за афо­ри­зме: Бра­ти­сла­ву Коста­ди­но­ву (шифра: Шести човек) из Кру­шев­ца и Иго­ру Кри­ша­ну (шифра: Минас Тирит) из Зре­ња­ни­на, и за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу: Еми­лу Стр­ни­ши (шифра: Један из Арке) из Спли­та (Хрват­ска), за при­чу „Вели­ке тај­не малих мај­сто­ра“, и Пре­дра­гу Н. Рашу­ли (шифра: Кри­ва цеста) из Срем­ске Митро­ви­це, за при­чу „Кон­фе­рен­ци­ја за штам­пу“. Добит­ни­ци две рав­но­прав­не дипло­ме за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму су: Дра­ган Мате­јић (шифра: Алек­сан­дар) из Кру­шев­ца, за песму „Баба ми рече да напи­шем песму“, и Весе­лин Гај­да­ше­вић (шифра: За децу и обра­сле) из Феке­ти­ћа, за песму „Бари­је­ре мега кари­је­ре“.

Карикатура аутора Николе Оташа, тема конкурса "Живојин Павловић Жикишон 2015"

Кари­ка­ту­ра ауто­ра Нико­ле Ота­ша, тема кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“

Орга­ни­за­ци­о­ни одбор Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон је одлу­чио да спе­ци­јал­на награ­да „Зоран Матић Мазос“ и ове годи­не буде доде­ље­на Зора­ну М. Јова­но­ви­ћу (шифра: Два’ес пет по туру) из Лесков­ца. Њему је поред дипло­ме при­па­да изло­жбе­но опре­мље­на кари­ка­ту­ра Нико­ле Ота­ша коју је на нај­бо­љи и нај­пре­ци­зни­ји начин опи­сао афо­ри­змом, а који ујед­но може да буде и афо­ри­зам сам за себе: „У оче­ки­ва­њу да нас уве­де у мир­ну луку, вођа нас је насу­као на брдо обећања!“

Награ­ђе­ни радо­ви ће бити наред­них дана пред­ста­вље­ни на Жики­шон Бло­гу, а награ­ђе­ни и запа­же­ни радо­ви са овог кон­кур­са биће обја­вље­ни у наред­ном збор­ни­ку ретро­спек­ти­ве радо­ва са кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон“ који је пла­ни­ран после кон­кур­са 2016. године.

На кон­курс „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“ сво­је радо­ве је посла­ло 55 ауто­ра из Срби­је, Босне и Хер­це­го­ви­не, Хрват­ске, Црне Горе, Маке­до­ни­је, Сло­ве­ни­је и Аустри­је у све чети­ри кате­го­ри­је; афо­ри­зме 32 ауто­ра, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму и при­чу по 22 ауто­ра, док је афо­ри­зам на тему кари­ка­ту­ре послао 21 аутор.

Орга­ни­за­тор се захва­љу­је свим уче­сни­ци­ма кон­кур­са и чести­та награ­ђе­ним ауторима.

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2015“, у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и сарад­њи са Кул­тур­ним цен­тром Пара­ћин, биће одр­жан сре­ди­ном новем­бра у Позо­ри­шту Пара­ћин када ће бити уру­че­не награ­де и пред­ста­вље­не нове књи­ге сати­ре и хумо­ра у изда­ња КУА „Арти­ја“, а у фоа­јеу позо­ри­шта отво­ре­на изло­жба ори­ги­нал­них кари­ка­ту­ра и стри­по­ва Зора­на Мати­ћа Мазо­са (1960-2010). Оста­ли дета­љи и спи­сак уче­сни­ка биће нак­над­но објављени.

Орга­ни­за­ци­о­ни одбор
Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон

Вла­ди­ца Милен­ко­вић, с.р.
заступ­ник КУА „Арти­ја“
и Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон

Карикатура аутора Николе Оташа, тема конкурса "Живојин Павловић Жикишон 2015"

Жикишон 2015: Конкурс сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2015“

Признање ЖикишонОрга­ни­за­ци­о­ни одбор Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ рас­пи­су­је кон­курс сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“…

Кон­курс се састо­ји из три кате­го­ри­је: афо­ри­зми, сати­рич­но-хумо­ри­стич­на песма и сати­рич­но-хумо­ри­стич­на при­ча. На кон­курс сла­ти до 15 афо­ри­за­ма (не мање од 10) на тему „Пу, спас за све нас“, док је за песму и при­чу тема сло­бод­на, а сла­ти јед­ну песму (до јед­не куца­не стра­не) и(ли) јед­ну при­чу (до две куца­не стра­не), под шифром и са кра­ћом био­гра­фи­јом у посеб­ној ковер­ти, на адресу:

Кул­тур­ни цен­тар Параћин
(за кон­курс Жики­шон 2015)
ул. Бран­ка Крсма­но­ви­ћа 45
35250 Пара­ћин
Репу­бли­ка Србија

или на елек­трон­ску адре­су: zikison@gmail.com, под сле­де­ћим условима:

Радо­ве пот­пи­са­не шифром сла­ти у Word доку­мен­ту (doc или docx фор­ма­ту), са стан­дард­ним фон­то­ви­ма који подр­жа­ва­ју „наша“ сло­ва (Arial, Times New Roman, Verdana, Tahoma, Cambria, Calibri..), вели­чи­не 12 и са про­ре­дом вред­но­сти 1.0, у јед­ној пору­ци под насло­вом „За кон­курс Жики­шон 2015“, док у пору­ци чији је наслов иза­бра­на шифра (нпр. Писац без речи, или нешто дру­го) посла­ти подат­ке о ауто­ру уз крат­ку био­гра­фи­ју на елек­трон­ску адре­су: artija.kua@gmail.com. Обе пору­ке, и са радо­ви­ма и са раз­ре­ше­њем шифре, мора­ју бити посла­те са исте адресе.

Један аутор може сла­ти радо­ве само под јед­ном шифром! Радо­ви који нису посла­ти под наве­де­ним усло­ви­ма кон­кур­са неће се узи­ма­ти у обзир.

Одлу­ка о награ­да­ма биће доне­се­на на осно­ву бодо­ва­ња тро­чла­ног жири­ја. У кате­го­ри­ји „Афо­ри­зми“ награ­ђу­је се сери­ја афо­ри­за­ма, а у све три кате­го­ри­је биће награ­ђен по један нај­бо­љи рад при­зна­њем (метал­ни лого Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон) и пове­љом „Жики­шон“, као и дру­гим при­год­ним покло­ни­ма, док ће ауто­ри­ма још по два рада из сва­ке кате­го­ри­је бити уру­че­не или посла­те дипло­ме уз по јед­ну књи­гу Библи­о­те­ке Арти­ја. Орга­ни­за­тор задр­жа­ва пра­во да у сва­кој кате­го­ри­ји доде­ли мање награ­да од пред­ви­ђе­них у слу­ча­ју да радо­ви пре­ма бодо­ва­њу жири­ја не задо­во­ља­ва­ју квалитетом.

Спе­ци­јал­на награ­да кон­кур­са „Зоран Матић Мазос“ биће доде­ље­на оном ко нај­ду­хо­ви­ти­је и нај­пре­ци­зни­је јед­ним афо­ри­змом опи­ше кари­ка­ту­ру чији је аутор Нико­ла Оташ. У слу­ча­ју да при­стиг­не више афо­ри­за­ма од истог ауто­ра, у обзир ће бити узет први у низу. Награ­да се састо­ји од дипло­ме и кари­ка­ту­ре која је тема ове награ­де, а која ће бити изло­жбе­но опремљена.

Карикатура аутора Николе Оташа, тема конкурса "Живојин Павловић Жикишон 2015"

Кари­ка­ту­ра ауто­ра Нико­ле Ота­ша, тема кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“

Кон­курс је отво­рен до 31. авгу­ста 2015. годи­не, а резул­та­ти кон­кур­са ће бити обја­вље­ни у дру­гој поло­ви­ни септембра.

Радо­ви при­спе­ли поштом се не вра­ћа­ју, а иза­бра­ни ће бити публи­ко­ва­ни на бло­гу „Жики­шон“ (blog.zikison.net). Орга­ни­за­тор кон­кур­са задр­жа­ва пра­во обја­вљи­ва­ња књи­ге са при­спе­лим радовима.

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2015“, који је као и кон­курс део про­јек­та „Обе­ле­жа­ва­ње 130 годи­на од рође­ња Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на“ финан­си­ра­ног сред­стви­ма наме­ње­ним про­јек­ти­ма у кул­ту­ри општи­не Пара­ћин, пред­ви­ђе­но је да буде одр­жан у новем­бру у Пара­ћи­ну, када ће бити уру­че­не награ­де и пре­зен­то­ва­ни нај­бо­љи радови.

За додат­не инфор­ма­ци­је обра­ти­ти се на елек­трон­ску адре­су: artija.kua@gmail.com.

Више о живо­ту и раду Жики­шо­на и Мазо­са на веб сај­ту zikison.net.

Вла­ди­ца Миленковић,
заступ­ник КУА „Арти­ја“
и Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“

Пара­ћин, 30. април 2015.

Жикишон 2014 - Признања и повеље Жикишон

У Параћину се догодио „Жикишон 2014“

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“, у орга­ни­за­ци­ји удру­же­ња КУА „Арти­ја“ и Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, одр­жан је у петак 14. новем­бра, на дан када је пре 129 годи­на у Пара­ћи­ну рођен Живо­јин Павло­вић Жики­шон – сати­ри­чар, кари­ка­ту­ри­ста, уред­ник, изда­вач и штампар.

Жикишон 2014 - Признања и повеље Жикишон

Жики­шон 2014 – При­зна­ња и пове­ље Жикишон

На почет­ку фести­ва­ла пред­ста­вље­на је нова књи­га Библи­о­те­ке Арти­ја „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2011-2012-2013“ са награ­ђе­ним и запа­же­ним радо­ви­ма са прет­ход­на три кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон“ у којој се нала­зи и недо­вр­ше­ни есеј о Жики­шо­ну „Тра­гом забо­ра­вље­них сећа­ња“ који је за живо­та напи­сао Зоран Матић Мазос (1960-2010). Потом је извр­шен кра­так осврт на још шест ово­го­ди­шњих изда­ња КУА „Арти­ја“, а јед­ну од њих, књи­гу афо­ри­за­ма „Сизи­фе, про­ме­ни руку“ пред­ста­ви­ла је лич­но аутор­ка ове књи­ге Пави­ца Вељо­вић из Сур­чи­на која је сво­јом спон­та­но­шћу и пре­зен­то­ва­њем афо­ри­за­ма оду­ше­ви­ла публику.


Након пред­ста­вља­ња књи­га зва­нич­но су про­гла­ше­ни резул­та­ти кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“ на тему „Про­јек­ци­ја – Пред­ста­ва – Про­грам“ и доде­ље­на при­зна­ња, пове­ље и уру­че­ни при­год­ни покло­ни у виду ком­пле­та књи­га Библи­о­те­ке Арти­ја, као и про­чи­та­ни награ­ђе­ни радо­ви. Награ­ђе­не радо­ве су има­ли при­ли­ку да лич­но пред­ста­ве ауто­ри који су дошли у Пара­ћин овим пово­дом: Жив­ко Ђуза из Подра­шни­це код Мрко­њић Гра­да (РС, БиХ) – добит­ник при­зна­ња за нај­бо­љу сери­ју афо­ри­за­ма, Душан Мијај­ло­вић Адски из Ниша – добит­ник при­зна­ња за нај­бо­љу сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу и Зоран Јова­но­вић из Лесков­ца – добит­ник спе­ци­јал­не награ­де „Зоран Матић Мазос“ за афо­ри­зам на тему зада­те кари­ка­ту­ре, док је награ­ђе­не афо­ри­зме Жељ­ка Мар­ко­ви­ћа из Чач­ка и награ­ђе­ну песму Пре­дра­га Н. Рашу­ле из Брч­ког про­чи­тао сати­ри­чар Вла­ди­ца Миленковић.


Пре отва­ра­ња изло­жбе кари­ка­ту­ра „Иза­ђи на црту“ Гора­на Ћели­ча­ни­на из Вар­ва­ри­на, које је озна­чи­ло крај „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2014“, у делу фести­ва­ла наме­ње­ном пред­ста­вља­њу ауто­ра, сво­ја сати­рич­но-хумо­ри­стич­ка дела про­чи­та­ли су чла­но­ви „Чара­пан­ског афо­ри­сти­чар­ског клу­ба“ из Кру­шев­ца: Ивко Михај­ло­вић, Дра­ган Мате­јић, Дра­ги­ша Павло­вић Расин­ски, Михај­ло Ћир­ко­вић, Саша Миле­тић и Бра­ти­слав Коста­ди­нов, који су пока­за­ли да град који има широм све­та при­зна­ти Фести­вал хумо­ра и сати­ре „Злат­на каци­га“ не може да има лоше хумо­ри­сте и сатиричаре.


Изло­жбу „Иза­ђи на црту“ која пред­ста­вља Гора­на Ћели­ча­ни­на као одлич­ног пор­тре­ти­сту кроз карик­ту­ру, који је иза­звао неко­ли­ци­ну коле­га кари­ка­ту­ри­ста и сли­ка­ра да му узвра­те истом мером, посе­ти­о­ци Гале­ри­је Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин моћи ће да погле­да­ју до четврт­ка 27. новем­бра, a међу њима и кари­ка­ту­ру Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жикишона.

Жикишон 2014 - Каталог изложбе „Изађи на црту“ и признање Жикишон

Жики­шон 2014 – Ката­лог изло­жбе „Иза­ђи на црту“ и при­зна­ње Жикишон


Жикишон 2014 - Детаљ са изложбе, портрет-карикатура прва у доњем реду Живојин Павловић Жикишон

Жики­шон 2014 – Детаљ са изло­жбе, пор­трет-кари­ка­ту­ра прва у доњем реду Живо­јин Павло­вић Жикишон

Жикишон 2014 - Ђорђе Петковић, књижевник из ПараћинаОд пара­ћин­ских ауто­ра у про­гра­му је уче­ство­вао књи­жев­ник Ђор­ђе Пет­ко­вић који је у духу Жики­шо­на про­чи­тао неко­ли­ко аутор­ских епиграма.

Про­грам је уре­дио на лицу места и водио Вла­ди­ца Милен­ко­вић, сати­ри­чар и заступ­ник удру­же­ња КУА „Арти­ја“.

„Сати­рич­ну позор­ни­цу Жики­шон 2014“ про­пра­ти­ли су нови­на­ри и ТВ еки­пе локал­них пара­ћин­ских медија.

Сатирична позорница Жикишон 2014

„Сатирична позорница Жикишон 2014“ на 129 година од рођења Жикишона

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“ биће одр­жан у петак 14. новем­бра, на дан када је пре 129 годи­на у Пара­ћи­ну рођен Живо­јин Павло­вић Жики­шон – сати­ри­чар, кари­ка­ту­ри­ста, уред­ник, изда­вач и штам­пар. Тим пово­дом, у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин биће отво­ре­на изло­жба кари­ка­ту­ра Гора­на Ћели­ча­ни­на „Иза­ђи на црту“ и уру­че­на при­зна­ња и пове­ље ауто­ри­ма награ­ђе­них радо­ва са ово­го­ди­шњег Жики­шо­но­вог кон­кур­са уз реви­јал­ни, завр­шни део фестивала.

Сатирична позорница Жикишон 2014

Нај­ав­ни пла­кат „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2014“

Отва­ра­њем изло­жбе кари­ка­ту­ра „Иза­ђи на црту“ ауто­ра Гора­на Ћели­ча­ни­на из Вар­ва­ри­на поче­ће „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“, а у току тра­ја­ња фести­ва­ла „на црту“ ће му иза­ћи сати­ри­ча­ри из Кру­шев­ца, Јаго­ди­не, Ћупри­је и Пара­ћи­на. Сати­ри­ча­ри ће на Ћели­ча­ни­но­во црта­ње пор­тре­та одго­ва­ра­ти неком сати­рич­ном фор­мом на тему кари­ка­ту­ри­сте, кари­ка­ту­ре, цртања…

У сре­ди­шњем делу фести­ва­ла биће пред­ста­вље­ни награ­ђе­ни радо­ви са кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“ и уру­че­на при­зна­ња и пове­ље ауто­ри­ма чији су радо­ви пре­ма бодо­ва­њу струч­ног жири­ја били про­гла­ше­ни за нај­бо­ље. Од награ­ђе­них ауто­ра дола­зак су наја­ви­ли Душан Мијај­ло­вић Адски из Ниша, аутор нај­бо­ље сати­рич­но-хумо­ри­стич­не при­че, Пре­драг Н. Рашу­ла из Брч­ког, аутор нај­бо­ље сати­рич­но-хумо­ри­стич­не песме, и Зоран Јова­но­вић из Лесков­ца, добит­ни­ик награ­де „Зоран Матић Мазос“ за нај­бо­љи афо­ри­зам на тему зада­те кари­ка­ту­ре Гора­на Ћеличанина.

У реви­јал­ном делу фести­ва­ла биће про­мо­ви­са­не књи­ге обја­вље­не у изда­њу КУА „Арти­ја“: прва књи­га афо­ри­за­ма „Сизи­фе, про­ме­ни руку“ Пави­це Вељо­вић из Сур­чи­на, уз при­су­ство аутор­ке, и збир­ка награ­ђе­них и запа­же­них радо­ва са прет­ход­на три Жики­шо­но­ва кон­кур­са „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2011-2012-2013“, а потом напра­вљен и кра­так осврт на сва ово­го­ди­шња изда­ња Библи­о­те­ке Арти­ја. На кра­ју реви­јал­ног дела и цело­куп­ног фести­ва­ла пред­ста­ви­ће се чла­но­ви „Кру­ше­вач­ког афо­ри­сти­чар­ског клу­ба“ који пред­во­ди Ивко Михај­ло­вић.

Уред­ник про­гра­ма је Вла­ди­ца Милен­ко­вић, а про­грам почи­ње у 18 часо­ва у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин (ули­ца Бран­ка Крсма­но­ви­ћа 45).

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014″ одр­жа­ва се у орга­ни­за­ци­ји удру­же­ња Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ и при­ја­те­ља удру­же­ња и Кул­тур­ног цен­тра Параћин.

ВИДИМО СЕ НАСМЕЈАНИ!

Признање Жикишон

Резултати конкурса сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2014“

Признање ЖикишонСтруч­ни жири кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“, на тему „Про­јек­ци­ја – Пред­ста­ва – Про­грам“, систе­мом бодо­ва­ња награ­де је „послао“ у Подра­шни­цу код Мрко­њић Гра­да, Брч­ко, Ниш и Чачак. Награ­да „Зоран Матић Мазос“ завр­ши­ла у Лесковцу

Жири је радио у саста­ву: Васил Толев­ски, афо­ри­сти­чар из Ско­пља (Маке­до­ни­ја), Огњен Шестић, писац и колум­ни­ста из Бео­гра­да, и Небој­ша Петро­ни­је­вић, књи­жев­ник из Ћупри­је. Након чита­ња при­сти­глих радо­ва уста­но­вље­но је да вели­ки број ауто­ра у сво­јим радо­ви­ма није испо­што­вао тему, што их је ауто­мат­ски дис­ква­ли­фи­ко­ва­ло из кон­ку­рен­ци­је за награ­де. Поред тога, чла­но­ви жири­ја су кон­ста­то­ва­ли да нема довољ­но ква­ли­тет­них радо­ва међу они­ма који су испо­што­ва­ли тему за доде­љи­ва­ње по три награ­де у сва­кој од кате­го­ри­ја. С обзи­ром на окол­но­сти и да је у тек­сту кон­кур­са наве­де­но да „орга­ни­за­тор задр­жа­ва пра­во да доде­ли у сва­кој кате­го­ри­ји мање награ­да од пред­ви­ђе­них у слу­ча­ју да радо­ви пре­ма бодо­ва­њу жири­ја не задо­во­ља­ва­ју ква­ли­те­том“, одлу­че­но је да се доде­ле само три прве награ­де, у сва­кој кате­го­ри­ји по једна.

Након саби­ра­ња бодо­ва уста­но­вље­но је да су добит­ни­ци при­зна­ња и пове­ља „Жики­шон“ за 2014. годи­ну: у кате­го­ри­ји афо­ри­за­ма, Жив­ко Ђуза (шифра: 64-33) из Подра­шни­це код Мрко­њић Гра­да (Репу­бли­ка Срп­ска, БиХ) за нај­бо­љу сери­ју афо­ри­за­ма, а међу који­ма се издво­јио афо­ри­зам: „Публи­ка је одглу­ми­ла да су је глум­ци оду­ше­ви­ли.“; у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не песме, Пре­драг Н. Рашу­ла (шифра: Жегар65) из Брч­ког (који живи на рела­ци­ји Брч­ко – Срем­ска Митро­ви­ца – Бео­град) за песму под насло­вом „Пред­и­збор­на пред­ста­ва“; и, у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не при­че, Душан Мијај­ло­вић Адски (шифра: 0203) из Ниша за при­чу под насло­вом „Пре­ма гузи и фотеља“.

При ишчи­та­ва­њу радо­ва сви чла­но­ви жири­ја су забе­ле­жи­ли афо­ри­зме Жељ­ка Мар­ко­ви­ћа (шифра: Јели­ца) из Чач­ка као нај­бо­ље афо­ри­зме ван теме кон­кур­са. После кон­сул­та­ци­ја пре­дло­же­но је и усво­је­но од стра­не орга­ни­за­то­ра да се Жељ­ку Мар­ко­ви­ћу доде­ли посеб­на пове­ља „Жики­шон“ за сери­ју афо­ри­за­ма на сло­бод­ну тему, што ће ујед­но бити тема за кон­курс наред­не године.

Карикатура аутора Зорана Матића Мазоса (1960-2010), тема конкурса "Живојин Павловић Жикишон 2014"

Кари­ка­ту­ра ауто­ра Зора­на Мати­ћа Мазо­са (1960-2010), тема кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“

За афо­ри­зам који нај­ду­хо­ви­ти­је и нај­пре­ци­зни­је опи­су­је кари­ка­ту­ру рано пре­ми­ну­лог пара­ћин­ског кари­ка­ту­ри­сте Зора­на Мати­ћа Мазо­са (1960-2010), а за спе­ци­јал­ну награ­ду „Зоран Матић Мазос“, орга­ни­за­ци­о­ни одбор „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон“ је иза­брао афо­ри­зам: „Заве­са је спу­ште­на, уга­си­те све­тло. Да нам не иза­ђу на бис!“, ауто­ра Зора­на Јова­но­ви­ћа (шифра: Куре Деди­но) из Лесков­ца коме ће при­па­сти дипло­ма и изло­жбе­но опре­мље­на кари­ка­ту­ра која је била тема конкурса.

Награ­ђе­ни и запа­же­ни радо­ви са овог кон­кур­са биће обја­вље­ни у наред­ној књи­зи ретро­спек­ти­ве радо­ва са кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жикишон“.

На кон­курс „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“ сво­је радо­ве је посла­ло 66 ауто­ра из Срби­је, Босне и Хер­це­го­ви­не, Хрват­ске, Црне Горе и Маке­до­ни­је у све чети­ри кате­го­ри­је; афо­ри­зме 25, сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму 22 и сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу 17, док је афо­ри­зам на тему кари­ка­ту­ре посла­ло 13 аутора.

Орга­ни­за­тор се захва­љу­је свим уче­сни­ци­ма кон­кур­са и чести­та награ­ђе­ним ауторима.

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“ биће одр­жан 14. новем­бра 2014. годи­не у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин где ће том при­ли­ком бити отво­ре­на изло­жба кари­ка­ту­ра Гора­на Ћели­ча­ни­на под нази­вом „Иза­ђи на црту“, као и пред­ста­вље­не нове књи­ге, изда­ња Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, „Сизи­фе, про­ме­ни руку“ – књи­га афо­ри­за­ма Пави­це Вељо­вић из Сур­чи­на и збор­ник ретро­спек­ти­ве награ­ђе­них и запа­же­них радо­ва са прет­ход­на три Жики­шо­но­ва кон­кур­са. Оста­ли дета­љи и спи­сак уче­сни­ка биће нак­над­но објављени.

Вла­ди­ца Миленковић,
заступ­ник КУА „Арти­ја“
и Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон

Признање Жикишон

Конкурс сатире и хумора „Живојин Павловић Жикишон 2014“

Признање ЖикишонОрга­ни­за­ци­о­ни одбор Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ рас­пи­су­је кон­курс сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“

Тема кон­кур­са је „Про­јек­ци­ја – Пред­ста­ва – Про­грам“ и састо­ји се из 3 кате­го­ри­је: афо­ри­зми, сати­рич­но-хумо­ри­стич­на песма и сати­рич­но-хумо­ри­стич­на при­ча. На кон­курс сла­ти до 15 афо­ри­за­ма (не мање од 10); јед­ну песму (до јед­не куца­не стра­не); и, јед­ну при­чу (до две куца­не стра­не), под шифром и са кра­ћом био­гра­фи­јом у посеб­ној ковер­ти, на адресу:

Кул­тур­ни цен­тар Параћин
(за КУА Арти­ја – кон­курс Жики­шон 2014)
ул. Бран­ка Крсма­но­ви­ћа 45
35250 Пара­ћин
Репу­бли­ка Србија

или на елек­трон­ску адре­су: zikison@gmail.com, под сле­де­ћим условима:

Радо­ве пот­пи­са­не шифром сла­ти у Word доку­мен­ту (doc или docx фор­ма­ту), са стан­дард­ним фон­то­ви­ма који подр­жа­ва­ју „наша“ сло­ва (Arial, Times New Roman, Verdana, Tahoma,..), вели­чи­не 12 и са про­ре­дом вред­но­сти 1.0, у јед­ној пору­ци под насло­вом „За кон­курс Жики­шон 2014“, док у пору­ци чији је наслов иза­бра­на шифра посла­ти подат­ке о ауто­ру уз крат­ку био­гра­фи­ју на елек­трон­ску адре­су: artija.kua@gmail.com. Обе пору­ке, и са радо­ви­ма и са раз­ре­ше­њем шифре, мора­ју бити посла­те са исте адресе.

Један аутор може сла­ти радо­ве само под јед­ном шифром!

Одлу­ка о награ­да­ма биће доне­се­на на осно­ву бодо­ва­ња тро­чла­ног жири­ја. У кате­го­ри­ји „Афо­ри­зми“ награ­ђу­је се сери­ја афо­ри­за­ма, а у све три кате­го­ри­је биће награ­ђен по један нај­бо­љи рад при­зна­њем (метал­ни лого Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон) и пове­љом „Жики­шон“, као и дру­гим при­год­ним покло­ни­ма, док ће ауто­ри­ма још по два рада из сва­ке кате­го­ри­је бити уру­че­не или посла­те дипло­ме уз по јед­ну књи­гу Библи­о­те­ке Арти­ја. Орга­ни­за­тор задр­жа­ва пра­во да доде­ли у сва­кој кате­го­ри­ји мање награ­да од пред­ви­ђе­них у слу­ча­ју да радо­ви пре­ма бодо­ва­њу жири­ја не задо­во­ља­ва­ју ква­ли­те­том. Радо­ви који нису посла­ти под наве­де­ним усло­ви­ма кон­кур­са неће се узи­ма­ти у обзир.

Спе­ци­јал­на награ­да кон­кур­са „Зоран Матић Мазос“ биће доде­ље­на оном ко нај­ду­хо­ви­ти­је и нај­пре­ци­зни­је јед­ним афо­ри­змом опи­ше кари­ка­ту­ру чији је аутор Зоран Матић Мазос (1960-2010). У слу­ча­ју да при­стиг­не више афо­ри­за­ма од истог ауто­ра, у обзир ће бити узет први у низу.

Награ­да се састо­ји од дипло­ме и кари­ка­ту­ре која је тема ове награ­де, а која ће бити изло­жбе­но опремљена.

Карикатура аутора Зорана Матића Мазоса (1960-2010), тема конкурса "Живојин Павловић Жикишон 2014"

Кари­ка­ту­ра ауто­ра Зора­на Мати­ћа Мазо­са (1960-2010), тема кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“

Кон­курс је отво­рен до 18. окто­бра 2014. годи­не, а резул­та­ти ће бити обја­вље­ни до кра­ја месеца. 

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“ пред­ви­ђе­но је да буде одр­жан у новем­бру у Пара­ћи­ну, када ће бити уру­че­не награ­де и пре­зен­то­ва­ни нај­бо­љи радо­ви. У окви­ру фести­ва­ла биће пред­ста­вљен збор­ник радо­ва „Жики­шон 2011-2012-2013“ са награ­ђе­ним и запа­же­ним радо­ви­ма са прет­ход­на три конкурса.

Радо­ви при­спе­ли поштом се не вра­ћа­ју, а иза­бра­ни ће бити публи­ко­ва­ни на бло­гу „Жики­шон“ (blog.zikison.net). Орга­ни­за­тор кон­кур­са задр­жа­ва пра­во обја­вљи­ва­ња књи­ге са при­спе­лим радовима.

За додат­не инфор­ма­ци­је обра­ти­ти се на елек­трон­ску адре­су: artija.kua@gmail.com.

Више о живо­ту и раду Жики­шо­на и Мазо­са на веб сај­ту zikison.net.

Вла­ди­ца Миленковић,
заступ­ник КУА „Арти­ја“
и Сати­рич­не позор­ни­це „Жики­шон“

Небесна књига - насловна

Нове књиге и сарадња са македонским сатиричарима

Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ у наред­них пар месе­ци обја­ви­ће чети­ри нове књи­ге, а у прет­ход­ном пери­о­ду оства­ре­на је сарад­ња са маке­дон­ским сати­ри­ча­ри­ма у виду суи­зда­ва­штва чети­ри књи­ге маке­дон­ске афористике

У наред­ном пери­о­ду Библи­о­те­ка „Арти­ја“ биће бога­ти­ја за чети­ри нова изда­ња. У пита­њу су књи­ге: „Небе­сна књи­га“, афо­ри­за­ми по избо­ру Села­до­на Србе Павло­ви­ћа; књи­га пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“ чети­ри чла­на КУА „Арти­ја“; књи­га афо­ри­за­ма „Ћути и пли­вај“ Нину­са Несто­ро­ви­ћа; и, књи­га награ­ђе­них и иза­бра­них радо­ва „Жики­шон 2011-2012-2013“ са кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон“ Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон.

Небесна књига - насловна

„Небе­сна књи­га“ је књи­га афо­ри­за­ма 31-ог ауто­ра почев од Јова­на Јова­но­ви­ћа Зма­ја до Мио­дра­га Сто­ши­ћа по избо­ру Села­до­на Србе Павло­ви­ћа, ауто­ра засту­пље­ног у око 50-ак изда­ња афо­ри­сти­ке. Међу афо­ри­зми­ма „Небе­сне књи­ге“ нала­зе се и афо­ри­зми Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, чла­на и заступ­ни­ка КУА „Арти­ја“. Сва­ко од ауто­ра је засту­пљен са по седам и више афо­ри­за­ма, а зани­мљи­во је да афо­ри­зми сва­ког ауто­ра има­ју свој наслов. Рецен­зент књи­ге је Огњен Шестић.

Књи­га пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“ Арти­ји­них чла­но­ва Алек­си­не Ђор­ђе­вић, Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, Мар­ка Анти­ћа и Мари­је Мила­ди­но­вић биће прво изда­ње ове врсте у Библи­о­те­ци „Арти­ја“, прва књи­га пое­зи­је и прва књи­га која не при­па­да хумо­ру и сатири.

Ћути и пливај - најава

„Ћути и пли­вај“ је назив књи­ге афо­ри­за­ма Нину­са Несто­ро­ви­ћа, афо­ри­сти­ча­ра из Новог Сада на при­вре­ме­ном раду у Пара­ћи­ну. Ово ће бити пета аутор­ска књи­га афо­ри­за­ма добит­ни­ка мно­гих зна­чај­них награ­да хумо­ра и сати­ре у Срби­ји, Црној Гори и Маке­до­ни­ји. Рецен­зент књи­ге је Алек­сан­дар Баљак, а у књи­зи ће се наћи мишље­ња тро­ји­це сати­ри­ча­ра мла­ђе гене­ра­ци­је Боја­на Раје­ви­ћа, Вла­ди­ми­ра Дра­ми­ћа­ни­на и Мио­дра­га Стошића.

Десе­та Арти­ји­на књи­га биће књи­га „Жики­шон 2011-2012-2013“ у којој ће бити обја­вље­ни награ­ђе­ни и иза­бра­ни афо­ри­зми, при­че и песме са кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон“ Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон“ рас­пи­са­них за 2011, 2012 и 2013. годи­ну. Теме кон­кур­са су биле: „Живот пре и после смр­ти“, „Сре­ћа у несре­ћи“ и „Кул­ту­ра и уметност“.

Македонска сатира

У сарад­њи са маке­дон­ским сати­ри­ча­ри­ма КУА „Арти­ја“ је поста­ла суи­зда­вач изда­ња сати­ре у Маке­до­ни­ји. Поред изда­ва­ча „Ори­он“ из Дел­че­ва, Арти­ја је као изда­вач наве­де­на на чети­ри књи­ге у еди­ци­ја „Маке­дон­ска сати­ра“: „Стру­мич­ка афо­ри­зни­ца 1“ (Вече маке­дон­ског афо­ри­зма Стру­ми­ца 2014 – Јане Ата­на­сов, Ацо Ђор­ђи­ев, Миле Ђор­ђи­јо­ски, Лен­че Сто­и­ме­но­ва, Ђор­ђи П. Панов и Ристо Фил­чев­ски); „Коче­ње во трој­ка“ (Коче­ње утро­је), тро­ји­це афо­ри­сти­ча­ра – Дими­тра И. Вила­зор­ског, Васи­ла Толев­ског и Миле­та Ђор­ђи­јо­ског; „Три пати на ден“ (Три пута на дан) – збир­ка ерот­ских афо­ри­за­ма Миле­та Ђор­ђиј­ског; и, „Ин сати­ра вери­тас“, дво­ји­це афо­ри­сти­ча­ра – Васи­ла Толев­ског и Миле­та Ђор­ђи­јо­ског и кари­ка­ту­ри­сте Мира Георгиевског.

Афотека 2 у Зајечару 2014

Априли у Зајечару, Бијељини и Београду

Сати­ри­чар Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник КУА „Арти­ја“, насту­пио је 1. и 2. апри­ла у Заје­ча­ру у окви­ру мани­фе­ста­ци­је „Дани хумо­ра и сати­ре“ и у Бије­љи­ни 4. апри­ла на 11. Међу­на­род­ном фести­ва­лу хумо­ра и сати­ре. Сле­ди наступ на 5. Фести­ва­лу сати­рич­не при­че „Дођи да ти испри­чам“ 14. апри­ла у Бео­гра­ду, a у наја­ви су про­мо­ци­је нове збир­ке афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ у Бео­гра­ду и Смедереву

Афотека 2 у Зајечару 2014

Дани хумо­ра и сати­ре у Заје­ча­ру: Пред­ста­вља­ње „Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ кроз изло­жбу кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срдића

Афотека 2 у Зајечару 2014

Дани хумо­ра и сати­ре у Заје­ча­ру: Вла­ди­ца Милен­ко­вић пред­ста­вља књи­ге „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ и „За сва­ки случај“

Првог дана мани­фе­ста­ци­је „Дани хумо­ра и сати­ре“ у Мемо­ри­ја­лу „Нико­ла Пашић“ у Заје­ча­ру про­мо­ви­сан је „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“, изда­ње КУА „Арти­ја“, у чијем су пред­ста­вља­њу поред Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, глав­ног уред­ни­ка изда­ња, јед­ног од при­ре­ђи­ва­ча и јед­ног од 38 ауто­ра афо­ри­за­ма, уче­ство­ва­ли и Дејан Соти­ро­вић у име Заду­жби­не Нико­ле Паши­ћа и Милош Пет­ко­вић у име Цен­тра за кул­ту­ру и тури­зам гра­да Заје­ча­ра. Том при­ли­ком је отво­ре­на и пра­те­ћа изло­жба кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа из Сме­де­ре­ва, која обу­хва­та кари­ка­ту­ре обја­вље­не у алма­на­ху илу­стру­ју­ћи по један афо­ри­зам сва­ког ауто­ра. За крај ове вече­ри Милен­ко­вић је на крат­ко пред­ста­вио и сво­ју нову збир­ку афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“, док је дру­гог дана мани­фе­ста­ци­је у истом про­сто­ру зајед­но са сати­ри­ча­ри­ма Алек­сан­дром Чотри­ћем, Дра­гу­ти­ном Мини­ћем Кар­лом и Миле­ном Мили­во­је­ви­ћем уче­ство­вао на „Вече­ри афоризма“.

Вече афоризама у Зајечару 2014

Дани хумо­ра и сати­ре у Заје­ча­ру: Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Алек­сан­дар Чотрић, Дра­гу­тин Минић Кар­ло и Милен Мили­во­је­вић на „Вече­ри афоризма“

Вече афоризама у Зајечару 2014

Дани хумо­ра и сати­ре у Заје­ча­ру: Наступ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа на „Вече­ри афоризма“

Мани­фе­ста­ци­ју је пра­ти­ла заје­чар­ска теле­ви­зи­ја „Бест“ на којој је Милен­ко­вић госто­вао оба дана наја­вљу­ју­ћи деша­ва­ња, дру­гог дана у дру­штву Дра­гу­ти­на Мини­ћа Карла.

У Бије­љи­ни је 4. апри­ла одр­жан 11. Међу­на­род­ни фести­вал хумо­ра и сати­ре „Бије­љи­на 2014“ на коме је Милен­ко­вић зајед­но са још 32 сати­ри­ча­ра из Срби­је и Босне и Хер­це­го­ви­не (и Репу­бли­ке Срп­ске) насту­пио пред број­ном публи­ком у Народ­ној библи­о­те­ци „Филип Вишњић“, која је зајед­но са Удру­же­њем афо­ри­сти­ча­ра „1. април“ орга­ни­зо­ва­ла овај фестивал.

11. Међународни фестивал хумора и сатире "Бијељина 2014"

Вла­ди­ца Милен­ко­вић на 11. Међу­на­род­ном фести­ва­лу хумо­ра и сати­ре „Бије­љи­на 2014“

11. Међународни фестивал хумора и сатире "Бијељина 2014"

Уче­сни­ци 11. Међу­на­род­ног фести­ва­ла хумо­ра и сати­ре „Бије­љи­на 2014“

Након Заје­ча­ра и Бије­љи­не, сле­ди наступ на 5. Фести­ва­лу сати­рич­не при­че „Дођи да ти испри­чам“ 14. апри­ла у бео­град­ском Сту­дент­ском кул­тур­ном цен­тру, на коме ће насту­пи­ти са при­чом „Изло­жба“ која је већ награ­ђе­на на про­шло­го­ди­шњем „Сати­ра Фесту“ одр­жа­ном у Београду.

5. Фести­вал сати­рич­не при­че „Дођи да ти испри­чам“ почи­ње у 17 часо­ва и 30 мину­та „окру­глим сто­лом“ на тему „Сати­рич­на при­ча данас“, а наста­вља се у 19 часо­ва када ће у так­ми­чар­ском делу насту­пи­ти још 14 тре­нут­но наших нај­бо­љих писа­ца крат­ке сати­рич­не при­че, и то: Вито­мир Тео­фи­ло­вић, Саво Мар­ти­но­вић, Алек­сан­дар Чотрић, Сло­бо­дан Симић, Вања Булић, Душан Пуа­ча, Мио­драг Сто­шић, Вла­ди­мир Дра­ми­ћа­нин, Ненад Вуче­тић, Горан Радо­са­вље­вић, Дејан Дими­три­је­вић Мита, Милан Р. Симић, Саша Тома­ше­вић и Тихо­мир Илић, али и Дра­гу­тин Минић Кар­ло и Бојан Љубе­но­вић који су ван кон­ку­рен­ци­је као чла­но­ви жири­ја зајед­но са Весном Ден­чић. Пред­ви­ђе­но је да награ­де буду доде­ље­не тро­ји­ци ауто­ра нај­у­спе­шни­јих прича.

У наја­ви су и про­мо­ци­је збир­ке афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“, у уто­рак 29. апри­ла у Бео­гра­ду, у орга­ни­за­ци­ји Удру­же­ња Пара­ћи­на­ца и при­ја­те­ља Пара­ћи­на у Бео­гра­ду, и у четвр­так 12. јуна 2014. годи­не у Сме­де­ре­ву, у орга­ни­за­ци­ји Народ­не библи­о­те­ке Сме­де­ре­во. За сада оста­је отво­ре­но тач­но вре­ме почет­ка про­мо­ци­ја и евен­ту­ал­на поме­ра­ња дату­ма, као и у међу­вре­ме­ну зака­зи­ва­ње нових промоција.

Сатирична позорница Жикишон 2013

„Жикишон 2013“ у карикатури и речи уживо

Сатирична позорница Жикишон 2013

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2013“ се сход­но пој­му „позор­ни­ца“ при­бли­жио „даска­ма које живот зна­че“ и обо­га­ћен изло­жбом кари­ка­ту­ра одр­жан је у фоа­јеу Позо­ри­шта Пара­ћин у поне­де­љак 11. новем­бра 2013. годи­не, све то у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ уз помоћ при­ја­те­ља, а у сарад­њи са Кул­тур­ним цен­тром Параћин

Сатирична позорница Жикишон 2013

Вла­ди­ца Милен­ко­вић, добро­до­шли­ца и увод­на реч

На Сати­рич­ној позор­ни­ци Жики­шон ове годи­не нашли су се сати­ри­ча­ри и кари­ка­ту­ри­сти удру­же­ним сна­га­ма. После добро­до­шли­це и увод­них речи уред­ни­ка про­гра­ма фести­ва­ла Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, сати­ри­ча­ра из Пара­ћи­на и заступ­ни­ка Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја, и наја­ве фести­ва­ла од стра­не глу­ми­це јаго­дин­ског позо­ри­шта Мари­је Мила­ди­но­вић у свој­ству води­те­ља про­гра­ма, први су на позор­ни­цу сту­пи­ли кари­ка­ту­ри­сти Горан Ћели­ча­нин, кари­ка­ту­ри­ста из Вар­ва­ри­на који је отво­рио изло­жбу кари­ка­ту­ра „Није сме­шно“, и Нико­ла Дра­гаш, аутор изло­жбе из Панчева.

Сатирична позорница Жикишон 2013

Нико­ла Дра­гаш и Горан Ћели­ча­нин, отва­ра­ње изло­жбе „Није смешно“

Након изло­жбе кари­ка­ту­ра усле­ди­ла је „изло­жба“ награ­ђе­них радо­ва са кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2013“ на тему „Кул­ту­ра и умет­ност“ којој су при­су­ство­ва­ли награ­ђе­ни ауто­ри: добит­ник при­зна­ња „Жики­шон“ у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не песме Олга М. Ружић Лоди­ка из Пара­ћи­на, добит­ник при­зна­ња „Жики­шон“ у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не при­че Огњен Шестић из Бео­гра­да и дру­го­пла­си­ра­ни у кате­го­ри­ја­ма афо­ри­за­ма и сати­рич­но-хумо­ри­стич­не при­че Бра­ти­слав Коста­ди­нов и Дејан Андре­јић, обо­ји­ца из Кру­шев­ца. За оста­ле награ­ђе­не радо­ве побри­нуо се да их пре­зен­ту­је на пра­ви начин глу­мац Позо­ри­шта Пара­ћин Томи­ца Ђор­ђе­вић, про­чи­тав­ши афо­ри­зме Вељ­ка Рај­ко­ви­ћа из Под­го­ри­це, добит­ни­ка при­зна­ња „Жики­шон“, и тре­ће­пла­си­ра­ног Весе­ли­на Гај­да­ше­ви­ћа Шљар­ко­ва из Феке­ти­ћа, затим две песме носи­о­ца дру­ге и тре­ће награ­де Мила­на Стан­чи­ћа из Сара­је­ва и Мир­ја­не Бал­те­за­ре­вић из Ниша и на кра­ју тре­ће­пла­си­ра­ну при­чу Ран­ка Рај­ко­ви­ћа из Под­го­ри­це. Док је афо­ри­зам Мила­на Стан­чи­ћа, којем је тема била кари­ка­ту­ра Гора­на Ћели­ча­ни­на, награ­ђен спе­ци­јал­ном награ­дом посве­ће­ном Зора­ну Мати­ћу Мазо­су про­чи­та­ла Мари­ја Мила­ди­но­вић чиме је све­у­куп­но зао­кру­жен дру­ги део фести­ва­ла у коме су свим при­сут­ним награ­ђе­ним ауто­ри­ма уру­че­на при­зна­ња, дипло­ме и награ­де у књигама.

Сатирична позорница Жикишон 2013

Мари­ја Мила­ди­но­вић и Томи­ца Ђор­ђе­вић, пред­ста­вља­ње награ­ђе­них радова

У тре­ћем делу про­гра­ма Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2013 пред­ви­ђе­ном за пред­ста­вља­ње ауто­ра и нових књи­жев­них изда­ња у обла­сти хумо­ра и сати­ре, пред­ста­ви­ли су се: Мићо Лукић из Бео­гра­да са књи­гом афо­ри­за­ма „Крат­ке мисли дугих раз­ми­шља­ња“, која је обја­вље­на у изда­њу КУА „Арти­ја“, а у пред­ста­вља­њу ове књи­ге уче­ство­вао је и рецен­зент Срба Павло­вић, тако­ђе из Бео­гра­да; затим се и сам Срба Павло­вић пред­ста­вио књи­гом афо­ри­за­ма „Африч­ке мисли“ обја­вље­ном под псу­до­ни­мом Села­дон Павло­вић и сетом афо­ри­за­ма из бога­тог више­го­ди­шњег афо­ри­сти­чар­ског ства­ра­ла­штва; и, на кра­ју, пред­ста­вље­на је књи­га „4 јаха­ча Србо­ка­лип­се 2“ у чему су уче­ство­ва­ла два од чети­ри ауто­ра ове књи­ге Огњен Шестић и Дејан Андре­јић уз оправ­да­но одсу­ство пре­о­ста­ла два „јаха­ча“ Дали­бо­ра Ђор­ђе­ви­ћа и Пре­дра­га Рашуле.

Сатирична позорница Жикишон 2013

Мићо Лукић, пред­ста­вља­ње књи­ге афо­ри­за­ма „Крат­ке мисли дугих размишљања“

Сатирична позорница Жикишон 2013

Срба Павло­вић, пред­ста­вља­ње књи­ге афо­ри­за­ма „Африч­ке мисли“

Сатирична позорница Жикишон 2013

Огњен Шестић и Дејан Андре­јић, пред­ста­вља­ње књи­ге „4 јаха­ча Србо­ка­лип­се 2“

Уз крат­ки осврт Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа на „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ чија је про­мо­ци­ја пре неде­љу дана била одр­жа­на у Пара­ћи­ну, води­тељ­ка Мари­ја Мила­ди­но­вић је уз при­год­не речи за крај јед­не ова­ко успе­шне вече­ри и уз напо­ме­ну да ће изло­жба кари­ка­ту­ра „Није сме­шно“ Нико­ле Дра­га­ша моћи да се погле­да до поне­дељ­ка 18. новем­бра завр­ши­ла поздра­вом: „И сле­де­ће годи­не, ВИДИМО СЕ… НАСМЕЈАНИ!

Сатирична позорница Жикишон 2013

Све што се деша­ва­ло у поне­де­љак уве­че 11. новем­бра 2013. годи­не у фоа­јеу пара­ћин­ског позо­ри­шта уз при­су­ство завид­ног бро­ја гле­да­ла­ца за овда­шње дога­ђа­је у кул­ту­ри и тај увек немир­ни сати­ри­чар­ски дух, сасвим слу­чај­но на пра­зник Дан при­мир­ја у Првом свет­ском рату, забе­ле­же­но је од стра­не локал­не теле­ви­зиј­ске еки­пе и нови­на­ра, као и фото­гра­фа Мили­во­ја Милен­це­та Или­ћа, дуго­го­ди­шњег пра­ти­о­ца свих зна­чај­них деша­ва­ња на тери­то­ри­ји општи­не Параћин.

При­ја­те­љи који су помо­гли ово­го­ди­шње одр­жа­ва­ње Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон су: Вент­Пар, Кућа Здра­вља, екс­Фон­та­на, Бахус, кафа­на Сокак и Кафе Масон.