Архива | Издања RSS feed for this section

Нове књиге и сарадња са македонским сатиричарима

Небесна књига - насловна

Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ у наред­них пар месе­ци обја­ви­ће чети­ри нове књи­ге, а у прет­ход­ном пери­о­ду оства­ре­на је сарад­ња са маке­дон­ским сати­ри­ча­ри­ма у виду суи­зда­ва­штва чети­ри књи­ге маке­дон­ске афо­ри­сти­ке У наред­ном пери­о­ду Библи­о­те­ка „Арти­ја“ биће бога­ти­ја за чети­ри нова изда­ња. У пита­њу су књи­ге: „Небе­сна књи­га“, афо­ри­за­ми по избо­ру Села­до­на Србе Павло­ви­ћа; књи­га пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“ чети­ри […]

Коментари су искључени на Нове књиге и сарадња са македонским сатиричарима Наставите читање →

„Сизифе, промени руку“ – шеста Артијина књига

Павица Вељовић - Сизифе, промени руку

Књи­га афо­ри­за­ма „Сизи­фе, про­ме­ни руку“ Пави­це Вељо­вић, шеста књи­га Библи­о­те­ке Арти­ја, иза­шла је из штам­пе са првим даном месе­ца авгу­ста 2014. годи­не Књи­га садр­жи бли­зу 250 афо­ри­за­ма поде­ље­них у три гру­пе: „Злат­не решет­ке“, „Тобо­ган мисли“ и „Злат­на риби­ца“. Рецен­зент Милен Мили­во­је­вић је те поде­ле обја­снио ова­ко: Дефи­ни­шу­ћи афо­ри­зам као „вапа­јем душе за исти­ном“, аутор­ка овом […]

2 Коментари Наставите читање →

Артијини писци у једној антологији и два зборника

Антологија "Пуцањ у рат" на баскијском језику

У анто­ло­ги­ји афо­ри­за­ма „Пуцањ у рат“ на баскиј­ском јези­ку, збор­ни­ку пое­зи­је „До зуба у вре­ме­ну“ и збор­ни­ку пое­зи­је и про­зе „Црна овца“ обја­вље­ни су књи­жев­ни радо­ви чла­но­ва Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ У анто­ло­ги­ји срп­ског анти­рат­ног афо­ри­зма под насло­вом „Пуцањ у рат“ (Gerrari tiroka), обја­вље­ној у Шпа­ни­ји на баскиј­ском јези­ку, коју је при­ре­дио писац и пре­во­ди­лац Хаси­ер […]

Коментари су искључени на Артијини писци у једној антологији и два зборника Наставите читање →

„Таштина таштина“ – пета књига у издању „Артије“

Горан Радосављевић - Таштина таштина

Књи­га афо­ри­за­ма „Ташти­на ташти­на“ Гора­на Радо­са­вље­ви­ћа из Бео­гра­да, пета књи­га у изда­њу Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, иза­шла је из штам­пе почет­ком апри­ла Рецен­зент књи­ге је Коста Павло­вић, познат у све­ту афо­ри­сти­ке као Срба Павло­вић. Илу­стра­ци­је на кори­ца­ма дело су кари­ка­ту­ри­сте Тоша Бор­ко­ви­ћа, а сво­је место у књи­зи нашле су и по јед­на кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа из […]

2 Коментари Наставите читање →

„За сваки случај“ – нова књига афоризама Владице Миленковића

Владица Миленковић - За сваки случај

Са пар месе­ци зака­шње­ња од кад је наја­вље­на, у јану­а­ру 2014. годи­не у изда­њу Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ обја­вље­на је тре­ћа књи­га афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа „За сва­ки слу­чај“ која зао­кру­жу­је пуних 15 годи­на ауто­ро­вог бавље­на афо­ри­змом „За сва­ки слу­чај“ је књи­га која почи­ње увод­ном мисли: „Мрак не може про­гу­та­ти оног у коме има има­ло све­тло­сти“, а […]

3 Коментари Наставите читање →

Од „Ноћи књиге“ обе „Афотеке“ за само 500 динара

Афотеке на попусту

Од пет­ка 13. децем­бра 2013. годи­не, када се у вечер­њим сати­ма обе­ле­жа­ва „Ноћ књи­ге“, па у наред­них 10 дана два изда­ња Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“, која је обја­ви­ла Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ у сарад­њи са интер­нет сај­том „Лига духо­ви­тих“, моћи ће да се нару­че за само 500 дина­ра

1 Коментар Наставите читање →

Приказ „Афотеке 2“ – Ненад Тадић: Вјечити црв сумње

Алманах афористичара "Афотека 2"

(гру­па ауто­ра: “Афо­те­ка 2“, Пара­ћин, 2013) Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра АФОТЕКА 2, који су при­ре­ди­ли сати­ри­ча­ри из Срби­је Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Горан Радо­са­вље­вић и Мио­драг Сто­шић, у нај­ве­ћем дије­лу фоку­си­ран је на оно што у сви­је­ту (полу)сиромашних нај­ви­ше зао­ку­пља пажњу – на хљеб насу­шни и љубав, тј. на „голи живот“. Нарав­но, чита­лац нале­ти повре­ме­но и на поли­ти­ку, или […]

2 Коментари Наставите читање →

Афотека по други пут међу афористичарима

Афотека 2

Како је и наја­вље­но, до кра­ја лета, 19. сеп­тем­бра 2013. годи­не из штам­пе је иза­шао Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ у изда­њу Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“ са 570 афо­ри­за­ма 38 ауто­ра из Срби­је, Маке­до­ни­је, Хрват­ске, Црне Горе и Босне и Хер­це­го­ви­не. Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ при­ре­ди­ли су Вла­ди­ца Милен­ко­вић (КУА „Арти­ја“), Горан […]

5 Коментари Наставите читање →

Ускоро нова књига афоризама Владице Миленковића „За сваки случај“

Ускоро књига афоризама "За сваки случај"

Сре­ди­ном окто­бра из штам­пе изла­зи нова књи­га афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа „За сва­ки слу­чај“ у изда­њу Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ уз помоћ Општи­не Пара­ћин После књи­га афо­ри­за­ма „Кри­тич­на маса“ из 2005. и „Доси­је ФенИКС“ из 2010. годи­не, „За сва­ки слу­чај“ је тре­ћа аутор­ска књи­га Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, а укуп­но четвр­та књи­га у окви­ру Библи­о­те­ке Арти­ја чији је уред­ник. […]

Коментари су искључени на Ускоро нова књига афоризама Владице Миленковића „За сваки случај“ Наставите читање →

Алманах афористичара „Афотека 2“ у најави

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат

До кра­ја лета иза­ћи ће из штам­пе Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ у изда­њу Књи­­же­в­но-уме­т­ни­ч­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“ са афо­ри­зми­ма 38 ауто­ра из Срби­је, Маке­до­ни­је, Хрват­ске, Црне Горе и Босне и Хер­це­го­ви­не. Након закљу­че­ња кон­кур­са, ода­би­ра ауто­ра, затим оду­ста­ја­ња и нак­над­них при­сту­па­ња, ауто­ри афо­ри­за­ма који ће бити део дру­гог по реду Алма­на­ха […]

2 Коментари Наставите читање →