Архиве категорија: Наступи

Светски дан поезије 2015.

Светски дан поезије и 2015. године обележен у библиотеци

Као и прет­ход­не 2014. годи­не чла­но­ви Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ Свет­ски дан пое­зи­је обе­ле­жи­ли су у дру­штву сред­њо­шко­ла­ца у чита­о­ни­ци пара­ћин­ске биби­о­те­ке „Др Вићен­ти­је Ракић“

Светски дан поезије 2015.

Светски дан поезије 2015.

О пое­зи­ји уз пое­зи­ју са сред­њо­школ­ци­ма су раз­го­ва­ра­ли Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Мар­ко Антић и Вла­ди­ца Милен­ко­вић уз уче­шће орга­ни­за­то­ра овог поет­ског часа дирек­тор­ке библи­о­те­ке Лепо­са­ве Иван­ко­вић. Сво­је песме су чита­ли и уче­ни­ци-песни­ци, а нај­ак­тив­ни­ја­ма на часу су покло­ње­ни диско­ви са фил­мом „Дру­штво мртвих песни­ка“ и пар при­ме­ра­ка књи­ге пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“.

Светски дан поезије 2015.

Светски дан поезије 2015.

Свет­ски дан пое­зи­је је ове годи­не обе­ле­жен поет­ским часом у поне­де­љак 23. мар­та, уме­сто у за шко­лар­це нерад­ну субо­ту 21. марта.

Артикулисање у Параћину

Овогодишње финале „Артикулисања“ одржано у Параћину

У Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин у уто­рак 23. децем­бра 2014. годи­не одр­жа­на је послед­ња ово­го­ди­шња про­мо­ци­ја збир­ке пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“.

Артикулисање у Параћину

Пара­ћин­ску про­мо­ци­ју „Арти­ку­ли­са­ња“ води­ла је Гор­да­на Воји­но­вић, уред­ник књи­жев­ног про­гра­ма Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, а публи­ци су се пое­зи­јом пред­ста­ви­ла сва чети­ри ауто­ра: Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Мар­ко Антић и Мари­ја Мила­ди­но­вић.


Про­мо­ци­је су пре Пара­ћи­на одр­жа­не у Ћупри­ји, Јаго­ди­ни и Београду.

Овај дога­ђај, послед­њи у 2014. годи­ни Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, про­пра­ти­ла је еки­па општин­ске пара­ћин­ске телевизије.

Артикулисање у Београду

„Артикулисање“ и више од тога у Београду

Пред­ста­вља­ње књи­ге пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“ у Бео­гра­ду одр­жа­но је у петак 5. децем­бра 2014. годи­не у Библи­о­те­ци „Милу­тин Бојић“, а са собом је доне­ло више од тога, па чак и наста­вак на Фејсбуку(!?)

Артикулисање у Београду

Прво­бит­ни кон­цепт про­мо­ци­је „Арти­ку­ли­са­ња“, који је успе­шно функ­ци­о­ни­сао у Ћупри­ји и Јаго­ди­ни, у стар­ту је био немо­гу­ћа миси­ја за чети­ри ауто­ра који су се нашли у овој књи­зи: Алек­си­ну Ђор­ђе­вић, Вла­ди­цу Милен­ко­ви­ћа, Мар­ка Анти­ћа и Мари­ју Мила­ди­но­вић, јер је акце­нат ста­вљен на три­би­ну „Меди­ји и књи­жев­ност“ у окви­ру про­гра­ма под нази­вом „Чајан­ка у 7 код Боји­ћа“ уред­ни­ка Кар­ла Астра­ха­на, који је овом при­ли­ком водио књи­жев­но вече.

Артикулисање у Београду

Ауто­ри су одго­ва­ра­ли на пита­ња која се тичу лич­ног иску­ства са штам­па­ним и елек­трон­ским меди­ји­ма, као и изда­ва­штвом и интер­не­том са нагла­ском на дру­штве­не мре­же. Закљу­чак је био да је сарад­ња са локал­ним меди­ји­ма сасвим добра, али се даље од тога није одма­кло јер и днев­на штам­па има мало слу­ха за деша­ва­ња ван пре­сто­ни­це, чак и када се ради о госто­ва­њи­ма позна­ти­јих име­на кул­тур­ног и умет­нич­ког живо­та Срби­је. У току три­би­не уче­сто­ва­ла је и публи­ка, а реак­ци­је пар инте­лек­ту­ал­них вели­чи­на, које нико није пре­по­знао, биле су све само не инте­лек­ту­ал­не при том не схва­та­ју­ћи да пред собом нема­ју маги­стра, док­то­ра, про­фе­со­ра и књи­жев­ни­ка, а нити неке говор­ни­ке који су ту дошли да при­ча­ју о тео­ри­ји књи­жев­но­сти, већ само да као ауто­ри пред­ста­ве сво­је дело.


У дру­гом делу вече­ри ауто­ри су пред­ста­ви­ли са по песмом или две из „Арти­ку­ли­са­ња“ и(ли) дру­гим писа­ним ства­ра­ла­штвом, након чега су украт­ко наја­вље­ни даљи пла­но­ви Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“. И док је оста­ла публи­ка при­ла­зи­ла ауто­ри­ма, са њима раз­го­ва­ра­ла, кри­ти­ко­ва­ла(!), хва­ли­ла и купи­ла по коју књи­гу, поме­ну­тих пар инте­лек­ту­а­ла­ца је изше­та­ло из библи­о­те­ке под окри­љем ноћи и брже-боље се доче­па­ли ком­пју­те­ра и Фејс­бу­ка где су „хра­бро“ у ста­ту­су, а даље у комен­та­ри­ма кори­сте­ћи неи­сти­ни­те тврд­ње подру­гљи­вим, пот­це­њи­вач­ким и увре­дљи­вим тоном писа­ли о ауто­ри­ма који су те вече­ри госто­ва­ли „код Бојића“.

Ето, и тога има у све­ту кул­ту­ре међу умет­ни­ци­ма који сло­ве за вај­не инте­лек­ту­ал­це. Нису уза­луд исто такве стран­ке и исто такви поли­ти­ча­ри вла­да­ли и вла­да­ју земљом Срби­јом, оста­ви­ло је све то дубо­ке после­ди­це у виду малограђанштине.

Сле­де­ће „Арти­ку­ли­са­ње“ је зака­за­но за уто­рак 23. децем­бар на дома­ћем тере­ну у Пара­ћи­ну у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин. „ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ“ СТОП!

"Афотека 2" у Новом Саду

„Афотекари“ освојили и Нови Сад

У петак 28. новем­бра у Клу­бу Дру­штва књи­жев­ни­ка Вој­во­ди­не одр­жа­на про­мо­ци­ја „Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ уз пра­те­ћу изло­жбу кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа и „афо­те­ка­ре“ из Новог Сада, Срем­ских Кар­ло­ва­ца, Сур­чи­на и Параћина

"Афотека 2" у Новом Саду

У испу­ње­ном про­сто­ру Клу­ба Дру­штва књи­жев­ни­ка Вој­во­ди­не о „Алма­на­ху афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ гово­рио је један од при­ре­ђи­ва­ча и уред­ник овог једин­стве­ног изда­ња Вла­ди­ца Милен­ко­вић, сати­ри­чар из Пара­ћи­на, а поред њега сво­је афо­ри­зме из Алма­на­ха чита­ли су: Јован Кра­гу­је­вић, Зоран Доде­ро­вић и Алек­сан­дар Павић из Новог Сада, Деа­на Саи­ло­вић из Срем­ских Кар­ло­ва­ца и Пави­ца Јова­но­вић Вељо­вић из Сур­чи­на. Избор афо­ри­за­ма оста­лих ауто­ра публи­ци је пред­ста­ви­ла Кар­мен Антић, про­фе­сор­ка срп­ског јези­ка и књи­жев­но­сти из Новог Сада, док је уло­гу води­те­ља про­гра­ма на себе пре­у­зео Алек­сан­дар Павић.


У дру­гом делу вече­ри сва­ко од при­сут­них ауто­ра се пред­ста­вио по жељи неким сво­јим сати­рич­ним ства­ра­ла­штвом, а овом при­ли­ком Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Пави­ца Вељо­вић су украт­ко пред­ста­ви­ли два изда­ња Библи­о­те­ке Арти­ја, књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ и „Сизи­фе, про­ме­ни руку“.

Изло­жба кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа Ново­са­ђа­ни и пут­ни­ци намер­ни­ци моћи ће да погле­да­ју до сре­де 10. децем­бра 2014. године.

Најава Артикулисања у Јагодини

Гостовања и промоције књига у новембру и децембру

У новем­бру и децем­бру сле­ди низ госто­ва­ња и про­мо­ци­ја књи­га Библи­о­те­ке Арти­ја, књи­га пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“ биће про­мо­ви­са­на у Јаго­ди­ни, Бео­гра­ду и Пара­ћи­ну, а „Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ са про­прат­ном изло­жбом кари­ка­ту­ра у Новом Саду

Артикулисање у Ћуприји

Након про­мо­ци­је 29. окто­бра у ћуприј­ској библи­о­те­ци „Душан Матић“, дру­га про­мо­ци­ја збир­ке пое­зи­је „Арти­ку­ли­са­ње“ Алек­си­не Ђор­ђе­вић, Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, Мар­ка Анти­ћа и Мари­је Мила­ди­но­вић, биће одр­жа­на 18. новем­бра са почет­ком у 19 часо­ва у при­ват­ној гале­ри­ји сли­кар­ке Дарин­ке Лукић „Дари­на“ (Кне­за Лаза­ра 98) у којој се већ дуже вре­ме одр­жа­ва­ју мно­ге зна­чај­не књи­жев­не вече­ри у Јагодини.

Најава Артикулисања у Јагодини

Наја­ва Арти­ку­ли­са­ња у Јагодини

Бео­град­ска про­мо­ци­ја „Арти­ку­ли­са­ња“ зака­за­на је за петак 5. децем­бар у Библи­о­те­ци „Милу­тин Бојић“ (Или­је Гара­ша­ни­на 5), у окви­ру про­гра­ма „Чајан­ка у 7 код Боји­ћа“, после чега ће бити одр­жа­на и три­би­на о меди­ји­ма и књи­жев­но­сти, док ће пара­ћин­ска публи­ка „Арти­ку­ли­са­ње“ моћи да види и чује у уто­рак 23. децем­бра у Кул­тур­ном цен­тру Пара­ћин (Бран­ка Крсма­но­ви­ћа 45).

Афотека 2После дужег вре­ме­на биће про­мо­ви­сан и „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“, обја­вљен 2013. годи­не, ово­га пута у Дру­штву књи­жев­ни­ка Вој­во­ди­не (Бра­ће Риб­ни­кар 5) у Новом Саду са пра­те­ћом изло­жбом кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа који­ма су илу­стро­ва­ни афо­ри­зми у књи­зи. Про­мо­ци­ји ће при­су­ство­ва­ти Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник „Арти­је“ и један од при­ре­ђи­ва­ча „Афо­те­ке 2“. До сада послед­ња про­мо­ци­ја „Афо­те­ке 2“ била је одр­жа­на у Заје­ча­ру на „Дани­ма хумо­ра и сати­ре“ 1. апри­ла 2014. године.

На Фести­ва­лу сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“ 14. новем­бра про­мо­ви­са­не су још две књи­ге Библи­о­те­ке Арти­ја: „Сизи­фе, про­ме­ни руку“ Пави­це Вељо­вић и „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2011-2012-2013“ коју је при­ре­дио Вла­ди­ца Миленковић.

Жикишон 2014 - Признања и повеље Жикишон

У Параћину се догодио „Жикишон 2014“

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“, у орга­ни­за­ци­ји удру­же­ња КУА „Арти­ја“ и Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, одр­жан је у петак 14. новем­бра, на дан када је пре 129 годи­на у Пара­ћи­ну рођен Живо­јин Павло­вић Жики­шон – сати­ри­чар, кари­ка­ту­ри­ста, уред­ник, изда­вач и штампар.

Жикишон 2014 - Признања и повеље Жикишон

Жики­шон 2014 – При­зна­ња и пове­ље Жикишон

На почет­ку фести­ва­ла пред­ста­вље­на је нова књи­га Библи­о­те­ке Арти­ја „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2011-2012-2013“ са награ­ђе­ним и запа­же­ним радо­ви­ма са прет­ход­на три кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон“ у којој се нала­зи и недо­вр­ше­ни есеј о Жики­шо­ну „Тра­гом забо­ра­вље­них сећа­ња“ који је за живо­та напи­сао Зоран Матић Мазос (1960-2010). Потом је извр­шен кра­так осврт на још шест ово­го­ди­шњих изда­ња КУА „Арти­ја“, а јед­ну од њих, књи­гу афо­ри­за­ма „Сизи­фе, про­ме­ни руку“ пред­ста­ви­ла је лич­но аутор­ка ове књи­ге Пави­ца Вељо­вић из Сур­чи­на која је сво­јом спон­та­но­шћу и пре­зен­то­ва­њем афо­ри­за­ма оду­ше­ви­ла публику.


Након пред­ста­вља­ња књи­га зва­нич­но су про­гла­ше­ни резул­та­ти кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“ на тему „Про­јек­ци­ја – Пред­ста­ва – Про­грам“ и доде­ље­на при­зна­ња, пове­ље и уру­че­ни при­год­ни покло­ни у виду ком­пле­та књи­га Библи­о­те­ке Арти­ја, као и про­чи­та­ни награ­ђе­ни радо­ви. Награ­ђе­не радо­ве су има­ли при­ли­ку да лич­но пред­ста­ве ауто­ри који су дошли у Пара­ћин овим пово­дом: Жив­ко Ђуза из Подра­шни­це код Мрко­њић Гра­да (РС, БиХ) – добит­ник при­зна­ња за нај­бо­љу сери­ју афо­ри­за­ма, Душан Мијај­ло­вић Адски из Ниша – добит­ник при­зна­ња за нај­бо­љу сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу и Зоран Јова­но­вић из Лесков­ца – добит­ник спе­ци­јал­не награ­де „Зоран Матић Мазос“ за афо­ри­зам на тему зада­те кари­ка­ту­ре, док је награ­ђе­не афо­ри­зме Жељ­ка Мар­ко­ви­ћа из Чач­ка и награ­ђе­ну песму Пре­дра­га Н. Рашу­ле из Брч­ког про­чи­тао сати­ри­чар Вла­ди­ца Миленковић.


Пре отва­ра­ња изло­жбе кари­ка­ту­ра „Иза­ђи на црту“ Гора­на Ћели­ча­ни­на из Вар­ва­ри­на, које је озна­чи­ло крај „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2014“, у делу фести­ва­ла наме­ње­ном пред­ста­вља­њу ауто­ра, сво­ја сати­рич­но-хумо­ри­стич­ка дела про­чи­та­ли су чла­но­ви „Чара­пан­ског афо­ри­сти­чар­ског клу­ба“ из Кру­шев­ца: Ивко Михај­ло­вић, Дра­ган Мате­јић, Дра­ги­ша Павло­вић Расин­ски, Михај­ло Ћир­ко­вић, Саша Миле­тић и Бра­ти­слав Коста­ди­нов, који су пока­за­ли да град који има широм све­та при­зна­ти Фести­вал хумо­ра и сати­ре „Злат­на каци­га“ не може да има лоше хумо­ри­сте и сатиричаре.


Изло­жбу „Иза­ђи на црту“ која пред­ста­вља Гора­на Ћели­ча­ни­на као одлич­ног пор­тре­ти­сту кроз карик­ту­ру, који је иза­звао неко­ли­ци­ну коле­га кари­ка­ту­ри­ста и сли­ка­ра да му узвра­те истом мером, посе­ти­о­ци Гале­ри­је Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин моћи ће да погле­да­ју до четврт­ка 27. новем­бра, a међу њима и кари­ка­ту­ру Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жикишона.

Жикишон 2014 - Каталог изложбе „Изађи на црту“ и признање Жикишон

Жики­шон 2014 – Ката­лог изло­жбе „Иза­ђи на црту“ и при­зна­ње Жикишон


Жикишон 2014 - Детаљ са изложбе, портрет-карикатура прва у доњем реду Живојин Павловић Жикишон

Жики­шон 2014 – Детаљ са изло­жбе, пор­трет-кари­ка­ту­ра прва у доњем реду Живо­јин Павло­вић Жикишон

Жикишон 2014 - Ђорђе Петковић, књижевник из ПараћинаОд пара­ћин­ских ауто­ра у про­гра­му је уче­ство­вао књи­жев­ник Ђор­ђе Пет­ко­вић који је у духу Жики­шо­на про­чи­тао неко­ли­ко аутор­ских епиграма.

Про­грам је уре­дио на лицу места и водио Вла­ди­ца Милен­ко­вић, сати­ри­чар и заступ­ник удру­же­ња КУА „Арти­ја“.

„Сати­рич­ну позор­ни­цу Жики­шон 2014“ про­пра­ти­ли су нови­на­ри и ТВ еки­пе локал­них пара­ћин­ских медија.

Промоција књиге "За сваки случај" у Смедереву

Књига афоризама „За сваки случај“ представљена у Смедереву

Народ­на библи­о­те­ка Сме­де­ре­во била је дома­ћин про­мо­ци­је књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, у четвр­так 12. јуна 2014. године

Промоција књиге "За сваки случај" у Смедереву

Промоција књиге "За сваки случај" у Смедереву

У при­јат­ном амби­јен­ту сме­де­рев­ске библи­о­те­ке, у окви­ру Књи­жев­ног четврт­ка, књи­гу „За сва­ки слу­чај“ зајед­нич­ким сна­га­ма су пред­ста­ви­ли аутор Вла­ди­ца Милен­ко­вић, рецен­зент Срба Павло­вић, кари­ка­ту­ри­ста Сло­бо­дан Срдић и моде­ра­тор вече­ри Јеле­на Јере­мић, која је рекла нешто више о ауто­ру тако наја­вив­ши поче­так про­мо­ци­је. Касни­је су о Милен­ко­ви­ће­вој књи­зи, њего­вом ства­ра­ла­штву и сарад­њи с њим гово­ри­ли Павло­вић и Срдић, док је публи­ка је поред више сета афо­ри­за­ма, на које је одлич­но реа­го­ва­ла, има­ла при­ли­ке да види у А0 фор­ма­ту две кари­ка­ту­ре у завр­шној фази које су биле илу­стра­ци­је два афо­ри­зма из књи­ге и које је сме­де­рев­ски кари­ка­ту­ри­ста Сло­бо­дан Срдић довр­шио на лицу места.

Промоција књиге "За сваки случај" у Смедереву

„На добром смо путу да иде­мо напред. Иза нас се чуло: Не окре­ћи се, сине!“

Промоција књиге "За сваки случај" у Смедереву

„Народ је уце­њен. Сву­да око њега су цене.“

Књи­га „За сва­ки слу­чај“ је тре­ћа књи­га афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, обја­вље­на почет­ком 2014. годи­не у изда­њу КУА „Арти­ја“, а пре Сме­де­ре­ва пред­ста­вље­на у Пара­ћи­ну и Београду.

Пред­ста­вља­њу књи­ге „За сва­ки слу­чај“ прет­хо­ди­ло је пред­ста­вља­ње књи­ге „Ветро­пир“ Радо­ји­це Беци­ћа из Вели­ке Пла­не. Беци­ћу (1927), који већ више деце­ни­ја оби­та­ва на хумо­ри­стич­ко-сати­рич­ној сце­ни, у пред­ста­вља­њу књи­ге помо­гли су: глу­мац Бобан Тир­на­нић, глу­ми­ца Сла­ђа­на Михај­ло­вић и про­фе­сор Слав­ко Јокић.

Промоција "Ветропир" у Смедереву

Промоција књиге "За сваки случај" у Београду

У Београду промовисана књига „За сваки случај“

У орга­ни­за­ци­ји Удр­же­ња Пара­ћи­на­ца и при­ја­те­ља Пара­ћи­на у Бео­гра­ду, у уто­рак 29. апри­ла 2014. годи­не, одр­жа­на је про­мо­ци­ја књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ Вла­ди­це Миленковића

Промоција књиге "За сваки случај" у Београду

Вла­ди­ца Милен­ко­вић чита афоризме

Бео­град­ску про­мо­ци­ју књи­ге „За сва­ки слу­чај“ наја­ви­ла је Еми­ли­ја Сте­фа­но­вић, секре­тар Удру­же­ња Пара­ћи­на­ца и при­ја­те­ља Пара­ћи­на у Бео­гра­ду, а затим дала реч ауто­ру књи­ге Вла­ди­ци Милен­ко­ви­ћу, поред кога су уче­ство­ва­ли и сати­ри­чар Срба Павло­вић, ина­че рецен­зент књи­ге пот­пи­сан као Села­дон Павло­вић, и музи­чар Ђор­ђе Коцић који је отпе­вао и одсви­рао на гита­ри неко­ли­ко рок песама.

Промоција књиге "За сваки случај" у Београду

Рецен­зент Срба Павло­вић пред­ста­вља књи­гу „За сва­ки случај“

Промоција књиге "За сваки случај" у Београду

Ђор­ђе Коцић изво­ди јед­ну од песама

Милен­ко­вић је пред публи­ком, која је до послед­њег испу­ни­ла 40-ак места са коли­ко рас­по­ла­же овај про­стор на 8. спра­ту згра­де у Буле­ва­ру деспо­та Сте­фа­на 12, про­чи­тао по неко­ли­ко афо­ри­за­ма из сва­ког од 8 сег­мен­та књи­ге и на осно­ву избо­ра афо­ри­за­ма и реак­ци­ја публи­ке је било јасно да је сва­ки од сег­ме­на­та довољ­но ква­ли­те­тан и темат­ски зани­мљив. А међу публи­ком су били и сати­ри­ча­ри: Саво Мар­ти­но­вић, Мили­во­је Јозић, Алек­сан­дар Чотрић, Миро­слав Сре­да­но­вић, Мићо Лукић, Горан Радо­са­вље­вић, Мио­драг Сто­шић, Дејан Дими­три­је­вић Мита, као и Вељ­ко Рај­ко­вић из Под­го­ри­це, на изне­на­ђе­ње свих коле­га, који је се игром слу­ча­ја нашао тог дана у Београду.

Промоција књиге "За сваки случај" у Београду

Вла­ди­ца Милен­ко­вић пот­пи­су­је књи­ге заин­те­ре­со­ва­ној публици

За ову при­ли­ку је штам­пан и тро­дел­ни фла­јер у боји који је украт­ко пред­ста­вио књи­гу и ауто­ра књи­ге, а при­сут­ни­ма је поде­љен и нови април­ски број гла­си­ла „Пара­ћи­нац“, 22. по реду.

Флaјер "За сваки случај"

Флaјер "За сваки случај"

Пре Бео­гра­да про­мо­ци­ја је одр­жа­на у Пара­ћи­ну, а за сада је пред­ви­ђе­на и у Сме­де­ре­ву у Народ­ној библи­о­те­ци 12. јуна.

Афотека 2 у Зајечару 2014

Априли у Зајечару, Бијељини и Београду

Сати­ри­чар Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник КУА „Арти­ја“, насту­пио је 1. и 2. апри­ла у Заје­ча­ру у окви­ру мани­фе­ста­ци­је „Дани хумо­ра и сати­ре“ и у Бије­љи­ни 4. апри­ла на 11. Међу­на­род­ном фести­ва­лу хумо­ра и сати­ре. Сле­ди наступ на 5. Фести­ва­лу сати­рич­не при­че „Дођи да ти испри­чам“ 14. апри­ла у Бео­гра­ду, a у наја­ви су про­мо­ци­је нове збир­ке афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ у Бео­гра­ду и Смедереву

Афотека 2 у Зајечару 2014

Дани хумо­ра и сати­ре у Заје­ча­ру: Пред­ста­вља­ње „Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ кроз изло­жбу кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срдића

Афотека 2 у Зајечару 2014

Дани хумо­ра и сати­ре у Заје­ча­ру: Вла­ди­ца Милен­ко­вић пред­ста­вља књи­ге „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ и „За сва­ки случај“

Првог дана мани­фе­ста­ци­је „Дани хумо­ра и сати­ре“ у Мемо­ри­ја­лу „Нико­ла Пашић“ у Заје­ча­ру про­мо­ви­сан је „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“, изда­ње КУА „Арти­ја“, у чијем су пред­ста­вља­њу поред Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, глав­ног уред­ни­ка изда­ња, јед­ног од при­ре­ђи­ва­ча и јед­ног од 38 ауто­ра афо­ри­за­ма, уче­ство­ва­ли и Дејан Соти­ро­вић у име Заду­жби­не Нико­ле Паши­ћа и Милош Пет­ко­вић у име Цен­тра за кул­ту­ру и тури­зам гра­да Заје­ча­ра. Том при­ли­ком је отво­ре­на и пра­те­ћа изло­жба кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа из Сме­де­ре­ва, која обу­хва­та кари­ка­ту­ре обја­вље­не у алма­на­ху илу­стру­ју­ћи по један афо­ри­зам сва­ког ауто­ра. За крај ове вече­ри Милен­ко­вић је на крат­ко пред­ста­вио и сво­ју нову збир­ку афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“, док је дру­гог дана мани­фе­ста­ци­је у истом про­сто­ру зајед­но са сати­ри­ча­ри­ма Алек­сан­дром Чотри­ћем, Дра­гу­ти­ном Мини­ћем Кар­лом и Миле­ном Мили­во­је­ви­ћем уче­ство­вао на „Вече­ри афоризма“.

Вече афоризама у Зајечару 2014

Дани хумо­ра и сати­ре у Заје­ча­ру: Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Алек­сан­дар Чотрић, Дра­гу­тин Минић Кар­ло и Милен Мили­во­је­вић на „Вече­ри афоризма“

Вече афоризама у Зајечару 2014

Дани хумо­ра и сати­ре у Заје­ча­ру: Наступ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа на „Вече­ри афоризма“

Мани­фе­ста­ци­ју је пра­ти­ла заје­чар­ска теле­ви­зи­ја „Бест“ на којој је Милен­ко­вић госто­вао оба дана наја­вљу­ју­ћи деша­ва­ња, дру­гог дана у дру­штву Дра­гу­ти­на Мини­ћа Карла.

У Бије­љи­ни је 4. апри­ла одр­жан 11. Међу­на­род­ни фести­вал хумо­ра и сати­ре „Бије­љи­на 2014“ на коме је Милен­ко­вић зајед­но са још 32 сати­ри­ча­ра из Срби­је и Босне и Хер­це­го­ви­не (и Репу­бли­ке Срп­ске) насту­пио пред број­ном публи­ком у Народ­ној библи­о­те­ци „Филип Вишњић“, која је зајед­но са Удру­же­њем афо­ри­сти­ча­ра „1. април“ орга­ни­зо­ва­ла овај фестивал.

11. Међународни фестивал хумора и сатире "Бијељина 2014"

Вла­ди­ца Милен­ко­вић на 11. Међу­на­род­ном фести­ва­лу хумо­ра и сати­ре „Бије­љи­на 2014“

11. Међународни фестивал хумора и сатире "Бијељина 2014"

Уче­сни­ци 11. Међу­на­род­ног фести­ва­ла хумо­ра и сати­ре „Бије­љи­на 2014“

Након Заје­ча­ра и Бије­љи­не, сле­ди наступ на 5. Фести­ва­лу сати­рич­не при­че „Дођи да ти испри­чам“ 14. апри­ла у бео­град­ском Сту­дент­ском кул­тур­ном цен­тру, на коме ће насту­пи­ти са при­чом „Изло­жба“ која је већ награ­ђе­на на про­шло­го­ди­шњем „Сати­ра Фесту“ одр­жа­ном у Београду.

5. Фести­вал сати­рич­не при­че „Дођи да ти испри­чам“ почи­ње у 17 часо­ва и 30 мину­та „окру­глим сто­лом“ на тему „Сати­рич­на при­ча данас“, а наста­вља се у 19 часо­ва када ће у так­ми­чар­ском делу насту­пи­ти још 14 тре­нут­но наших нај­бо­љих писа­ца крат­ке сати­рич­не при­че, и то: Вито­мир Тео­фи­ло­вић, Саво Мар­ти­но­вић, Алек­сан­дар Чотрић, Сло­бо­дан Симић, Вања Булић, Душан Пуа­ча, Мио­драг Сто­шић, Вла­ди­мир Дра­ми­ћа­нин, Ненад Вуче­тић, Горан Радо­са­вље­вић, Дејан Дими­три­је­вић Мита, Милан Р. Симић, Саша Тома­ше­вић и Тихо­мир Илић, али и Дра­гу­тин Минић Кар­ло и Бојан Љубе­но­вић који су ван кон­ку­рен­ци­је као чла­но­ви жири­ја зајед­но са Весном Ден­чић. Пред­ви­ђе­но је да награ­де буду доде­ље­не тро­ји­ци ауто­ра нај­у­спе­шни­јих прича.

У наја­ви су и про­мо­ци­је збир­ке афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“, у уто­рак 29. апри­ла у Бео­гра­ду, у орга­ни­за­ци­ји Удру­же­ња Пара­ћи­на­ца и при­ја­те­ља Пара­ћи­на у Бео­гра­ду, и у четвр­так 12. јуна 2014. годи­не у Сме­де­ре­ву, у орга­ни­за­ци­ји Народ­не библи­о­те­ке Сме­де­ре­во. За сада оста­је отво­ре­но тач­но вре­ме почет­ка про­мо­ци­ја и евен­ту­ал­на поме­ра­ња дату­ма, као и у међу­вре­ме­ну зака­зи­ва­ње нових промоција.

Светски дан поезије 2014

Светски дан поезије обележен у библиотеци

У библи­о­те­ци „Др Вићен­ти­је Ракић“ у Пара­ћи­ну чла­но­ви Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ обе­ле­жи­ли су Свет­ски дан пое­зи­је одр­жав­ши поет­ски час средњошколцима

Светски дан поезије 2014

На позив дирек­тор­ке библи­о­те­ке Лепо­са­ве Иван­ко­вић, уче­ни­ци­ма пара­ћин­ске Гим­на­зи­је сво­ју пое­зи­ју су чита­ли Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Мар­ко Антић и Вла­ди­ца Милен­ко­вић, а при­кљу­чи­ли су се и чла­но­ви Књи­жев­ног клу­ба „Мир­ко Бање­вић“ из Пара­ћи­на Олга Ман­чић Ружић и Гор­да­на Миљ­ко­вић.

Светски дан поезије 2014

Свет­ски дан пое­зи­је 2014: Олга Ман­чић Ружић и Мар­ко Антић

Светски дан поезије 2014

Свет­ски дан пое­зи­је 2014: Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Алек­си­на Ђорђевић

Светски дан поезије 2014

Свет­ски дан пое­зи­је 2014: Олга Ман­чић Ружић, Мар­ко Антић, Гор­да­на Миљ­ко­вић и Вла­ди­ца Миленковић

Светски дан поезије 2014

Свет­ски дан пое­зи­је 2014: Мар­ко Антић, Гор­да­на Миљ­ко­вић и Вла­ди­ца Миленковић

Уче­ни­ци који нису баш били вољ­ни за диску­си­ју са пажњом су слу­ша­ли стил­ски разли­чи­ту пое­зи­ју при­сут­них ауто­ра и поздра­вља­ли је аплаузима.

Светски дан поезије 2014

Светски дан поезије 2014

Орга­ни­за­ци­ја ује­ди­ње­них наци­ја за про­све­ту, нау­ку и кул­ту­ру – УНЕСКО, 1999. годи­не про­гла­си­ла је 21. март за Свет­ски дан пое­зи­је, који се од тада обе­ле­жа­ва широм све­та, а при­хва­ћен је и у Србији.