Архиве ознака: фестивал

„Афотека 2“ представљена у Делчеву

„Афотека 2“ представљена у Делчеву

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ је пред­ста­вљен у Маке­до­ни­ји у Дел­че­ву, у петак 20. сеп­тем­бра, на Фести­ва­лу афо­ри­зма и кари­ка­ту­ре „Пија­нец 2013“ који је одр­жан у окви­ру мани­фе­ста­ци­је „Пија­неч­ки­те дено­ви на сли­ва­та 2013“

„Афотека 2“ представљена у Делчеву

„Афо­те­ка 2“ на Фести­ва­лу афо­ри­зма и кари­ка­ту­ре у Делчеву

Дру­гу „Афо­те­ку“ је у цели­ни пред­ста­вио при­ре­ђи­вач, заступ­ник изда­ва­ча КУА „Арти­ја“ и гост фести­ва­ла из Срби­је – Вла­ди­ца Милен­ко­вић из Пара­ћи­на, који је потом зајед­но са дома­ћи­ном фести­ва­ла и јед­ним од „афо­те­ка­ра“ Миле­том Гјор­гји­јо­ским про­чи­тао по један афо­ри­зам свих ауто­ра који су се нашли међу 38 афо­ри­сти­ча­ра Алманаха.

„Афотека 2“ представљена у Делчеву

„Афо­те­ка 2“ пред­ста­вље­на у Дел­че­ву: Вла­ди­ца Милен­ко­вић (КУА „Арти­ја“)

Како је у Алма­на­ху афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ било засту­пље­но 6 ауто­ра афо­ри­за­ма из Маке­до­ни­је, ово је била при­ли­ка да се пред­ста­ве дома­ћој публи­ци као део јед­не цели­не која је обу­хва­ти­ла про­стор бив­ше Југо­сла­ви­је, осим Сло­ве­ни­је, и део јед­не књи­жев­не обла­сти која сва­ка­ко не зна за гра­ни­це – сати­ре у коа­ли­ци­ји са хумо­ром. Тако су се од маке­дон­ских ауто­ра број­ној публи­ци у Дел­че­ву пред­ста­ви­ли поред Миле­та Гјор­гји­јо­ског и Васил Толев­ски из Ско­пља и Лен­че Сто­и­ме­но­ва из Кочана.

„Афотека 2“ представљена у Делчеву

„Афо­те­ка 2“ пред­ста­вље­на у Дел­че­ву: Миле Гјор­гји­јо­ски и Васил Толевски

„Афотека 2“ представљена у Делчеву

„Афо­те­ка 2“ пред­ста­вље­на у Дел­че­ву: Лен­че Стоименова

Поред усме­ног пред­ста­вља­ња „Афо­те­ке 2“ публи­ка је могла на изло­жбе­ном паноу да види при­ка­зе 38 кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа из Сме­де­ре­ва који­ма је илу­стро­вао афо­ри­зме исто толи­ко ауто­ра, где је сва­ка кари­ка­ту­ра била пот­пи­са­на одре­ђе­ним афо­ри­змом. Убу­ду­ће ће све кари­ка­ту­ре, ово­га пута у коло­ру и на већем фор­ма­ту, бити изла­га­не уз сва­ку сле­де­ћу про­мо­ци­ју Алма­на­ха, где год то буде било могуће.

„Афотека 2“ представљена у Делчеву

„Афо­те­ка 2“ пред­ста­вље­на у Дел­че­ву: Кари­ка­ту­ре Сло­бо­да­на Срдића

Зајед­нич­но за прву и дру­гу „Афо­те­ку“, поред 16 истих ауто­ра, је то што је прва про­мо­ци­ја одр­жа­на упра­во у Деле­че­ву, у Дому кул­ту­ре АСНОМ.

Поред Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа „Афо­те­ку 2“ су при­ре­ди­ли, као и прву: Горан Радо­са­вље­вић, вла­сник и уред­ник интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“, који је ујед­но важи за суи­зда­ва­ча, и Мио­драг Сто­шић орга­ни­за­тор деша­ва­ња под нази­вом „Шири­мо оптимизам!“.

[box]

НАГРАДЕ СА КОНКУРСА НА ТЕМУ „ПАЗИ, ШЉИВА“

Изло­же­не кари­ка­ту­ре из Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ биле су само део изло­жбе отво­ре­не пово­дом кон­кур­са на тему „Пази, шљи­ва“, где је Гран при награ­ду добио Бла­же Доку­лев­ски (Маке­до­ни­ја), награ­ду „Злат­но буре“ Ива­и­ло Цвет­ков (Бугар­ска), награ­ду „Сре­бр­но буре“ Саша Дими­три­је­вић (Срби­ја) и награ­ду „Брон­за­но буре“ Јов­че Савов (Бугар­ска). Док су на исту тему за афо­ри­зме награ­де „Злат­но“, „Сре­бр­но“ и „Брон­за­но буре“ доби­ли Алек­сан­дар Чотрић (Срби­ја), Вељ­ко Рај­ко­вић (Црна Гора) и Миро­слав Сре­да­но­вић (Срби­ја), а дипло­ме Екрем Мацић (Босна и Хер­це­го­ви­на) и Ристо Фил­чев­ски (Маке­до­ни­ја). Исте вече­ри посеб­не награ­де за трај­ну вред­ност уру­че­не су Јор­дан Поп Или­е­ву за допри­нос на пољу кари­ка­ту­ре и Васи­лу Толев­ском за афо­ри­зам, обо­ји­ца из Македоније.

[/box]

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Уместо класичног извештаја са Фестивала уметности „Артикулисање 2013“

Да би се напи­сао ква­ли­те­тан и реа­лан чла­нак о неком деша­ва­њу потреб­но је да се слег­ну ути­сци и чују комен­та­ри и кри­ти­ке у наред­на бар 3 дана, јер сва­ко чудо тра­је упра­во толи­ко, посеб­но када се ради о нече­му тако ком­плек­сном, једин­стве­ном и алтер­на­тив­ном као што је Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње“ и још посеб­ни­је ако те ути­ске тре­ба да пре­не­се сам организатор.

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Кажем, ком­плек­сном, једин­стве­ном и алтер­на­тив­ном јер на јед­ном месту у јед­ној вече­ри и у само непу­на 4 сата оку­пи­ти и пред­ста­ви­ти књи­жев­не радо­ве, стен­дап коме­ди­ју, рок музи­ку и у аку­стич­ној и елек­трич­ној вари­јан­ти, као и ликов­ну умет­ност, и то све под аутор­ском ети­ке­том баш делу­је као сизи­фов­ски посао. Данас је сва­ка­ко у Срби­ји нај­те­же наћи публи­ку која ће све то испра­ти­ти, неза­ви­сно од кре­а­тив­но­сти ства­ра­ла­ца, чак и поје­ди­нач­но по ауто­ри­ма или по врсти умет­но­сти путем про­мо­ци­ја или темат­ских вече­ри, а камо­ли све то ова­ко фести­вал­ски обједињено.

Пара­ћин је још јед­ном поло­жио испит након про­шло­го­ди­шњег Арти­ку­ли­са­ња, посе­ће­ност је била на завид­ном нивоу када се погле­да­ју деша­ва­ња слич­ног типа и у мно­го већим сре­ди­на­ма, а у публи­ци су се нашли и људи који рет­ко упри­ли­чу­ју себи изла­ске упра­во због пону­де која се све­ла само на „гран­ди­о­зно“ или на реци­кла­жу позна­тог а бли­ског, посеб­но када се ради о музич­кој интер­пре­та­ци­ји. Али то је и разу­мљи­во јер мало људи истра­жу­је у умет­но­сти која их инте­ре­су­је као кон­зу­мен­та, па и као ауто­ра, и још мање њих тежи ка нечем пот­пу­но неи­стра­же­ном или попри­лич­но новом, а да не гово­ри­мо о томе када се тре­ба усу­ди­ти и посе­ти­ти такво деша­ва­ње. Али опет све то нера­зу­мљи­во у дана­шње вре­ме у коме бун­тов­ни­ци и са разло­гом и без разло­га има­ју сло­бо­ду да кро­је свој став и мишље­ње која је дошла са широм при­сту­пач­но­шћу интер­не­ту где се не може пози­ва­ти на теле­ви­зиј­ско ружи­ча­сто и које­ка­кво зату­пљи­ва­ње. У сва­ком слу­ча­ју, свест за подр­шком нечег новог аутор­ског није довољ­но при­сут­на и на томе тре­ба ради­ти из дана у дан. Пра­ви тре­ну­так да изми­сли­мо нову посло­ви­цу: подр­жи данас да сутра не буде досадно.

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Него, бата­ли­мо фило­зо­фи­ју и уто­пи­ју, вра­ти­мо се на сам фести­вал она­кав какав је био. Поче­так је нарав­но каснио, јер шта у Срби­ји кре­не на вре­ме или не слу­ти на добро или се није ни деси­ло када се ради о публи­ци која се свим сила­ма тру­ди да одр­жи ака­дем­ски ниво од 15 мину­та зака­шње­ња па све то пута 2 па на више. А поче­ло је након 50-ак мину­та од пред­ви­ђе­ног вре­ме­на почет­ка књи­жев­ним ства­ра­ла­штвом чла­но­ва Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“: Алек­си­на Ђор­ђе­вић про­во­ка­тив­на као и увек са при­чом која се одви­ја на њеном тере­ну (за неу­пу­ће­не, на тере­ну сек­су­ал­но­сти), Миле­на Дуло­вић одме­ре­на у свом дво­дел­ном про­зном експе­ри­мен­ту о одно­си­ма изме­ђу дво­је одљу­бље­них, Мар­ко Антић инспи­ри­сан мае­страл­но про­чи­тао малу сери­ју сво­јих бру­тал­но исти­ни­тих песа­ма, а ја као пот­пи­сник ових редо­ва недо­вољ­но без­о­бра­зан да оце­ним моје две стил­ски разли­чи­те песме које су биле нео­че­ки­ва­на заме­на оче­ки­ва­ним афо­ри­зми­ма, мада сам чуо да се шушка по гра­ду да су добре. Добре!? Одлично!

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Чла­но­ви КУА „Арти­ја“: Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Миле­на Дуло­вић, Мар­ко Антић и Вла­ди­ца Миленковић

Дру­ги део фести­ва­ла обе­ле­жи­ли су стен­да­пе­ри Мио­драг Сто­шић и Миро­слав Ђор­ђе­вић, позна­ти­ји у том све­ту као Лорд од Беде, вид­но разли­чи­ти у сво­јим насту­пи­ма, а довољ­но исти да под­јед­на­ко насме­ју публи­ку. Пошто је комич­но пре­при­ча­ва­ти стен­дап коме­ди­ју не бих да им пра­вим кон­ку­рен­ци­ју па ћу само напо­ме­ну­ти да о томе нај­бо­ље гово­ри смех (не)заголицане публи­ке. Ина­че, ко је про­пу­стио ове њихо­ве мај­ске насту­пе у Пара­ћи­ну, при­ли­ка за поправ­ни у јуну је у петак 7. јуна у Скопљу.

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Стен­да­пе­ри: Мио­драг Сто­шић и Миро­слав Ђор­ђе­вић (Лорд од Беде)

Након све­га сти­го­смо и до толи­ко оче­ки­ва­ног музич­ког дела фести­ва­ла који је отво­рио Зон­таг, тј. Вла­ди­мир Недељ­ко­вић са сво­јим вер­ним оруж­ји­ма за рокен­рол – аку­стич­ном гита­ром и гла­сом, или „зон­та­гов­ски“ опи­са­но „буди рокен­рол на сто начи­на, буди рокен­рол с мало зачи­на, буди рокен­рол на сто начи­на, рокен­рол је послед­ње уто­чи­ште од сеља­чи­на“. Што је Зон­таг више при­зи­вао тај ста­ри добри рокен­рол звук то је мла­ђа публи­ка све више нестр­пљи­во ишче­ки­ва­ла четво­ро­чла­ног Пли­ша­ног Мали­ша­на из Гор­њег Мила­нов­ца у свој сво­јој Sonic Youth-Dinosaur Jr-Nirvana-Stone Roses-Yo La Tengo пре­по­зна­тљи­во­сти. За то вре­ме Зон­таг је пока­зи­вао како један искре­ни већ без­ма­ло 30 годи­на актив­ни ства­ра­лац рок музи­ке може и сам сам­ци­јат да пре­не­се пажљи­вим и стр­пљи­вим слу­ша­о­ци­ма сво­је ства­ра­ла­штво о чему нај­бо­ље гово­ри у песми „Ходам“ пору­ком: „… лако је пева­ти туђу песму, за сво­ју имај М-У-Д-А…“, коју нажа­лост те вече­ри нисмо има­ли при­ли­ке да чује­мо. И након 40-ак мину­та на бину су се попе­ли и чла­но­ви бен­да Пли­ша­ни Мали­шан, где су енер­гич­ним и добро усви­ра­ним насту­пом раз­др­ма­ли прве редо­ве публи­ке која је оче­ки­ва­ла упра­во оно што је и доби­ла – ритам који покре­ће. А затим је на сце­ну сту­пи­ло пара­ћин­ско „додат­но убр­за­ње“ панк бенд Жбунт отпра­шив­ши свој сет аутор­ских песа­ма на кра­ју зачи­нив­ши неким панк стан­дард­ни­ма. И тиме је завр­шен зва­нич­ни део фести­ва­ла што није спре­чи­ло орга­ни­зо­ва­ну мла­ду пара­ћин­ску музич­ку еки­пу да у ком­би­но­ва­ним саста­ви­ма наста­ви још пар сати рокенрола.

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Музи­ча­ри: Зон­таг (Нови Сад), Пли­ша­ни Мали­шан (Гор­њи Мила­но­вац) и Жбунт (Пара­ћин)

Умет­нич­ку сли­ку фести­ва­ла упот­пу­нио је кари­ка­ту­ри­ста и илу­стра­тор Горан Ћели­ча­нин који је кроз кари­ка­ту­ре и поко­ји пор­трет при­сут­них гости­ју дао вели­ки и сли­ко­вит допри­нос, укљу­чу­ју­ћи и њего­ву изло­же­ну мини-гале­ри­ју кари­ка­ту­ра позна­тих књи­жев­ни­ка и дру­гих умет­ни­ка. Иза­бра­ни срећ­ни­ци који су нацр­та­ни те вече­ри одне­ли су сво­ју сли­ку и при­ли­ку са собом. Нама који нисмо сти­гли да буде­мо нацр­та­ни оста­ло је да пам­ти­мо Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“ по нече­му дру­гом, а веру­јем да је има­ло по чему.

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Црте­жи и мини-гале­ри­ја Гора­на Ћеличанина

Нарав­но, било је кри­ти­ка на ово или оно, на рачун овог или оног, али се углав­ном све сво­ди­ло на лич­не уку­се о који­ма, као што сви зна­мо, не тре­ба расправљати.

На кра­ју, поред захвал­но­сти сви­ма који су подр­жа­ли фести­вал, како они­ма који су то ура­ди­ли сво­јим при­су­ством тако и они­ма који су пру­жи­ли тех­нич­ки подр­шку, захвал­ност иде и Општи­ни Пара­ћин и клу­бу „ex Fontana“ без којих би све било мно­го теже или га не би ни било. Захвал­ност заслу­жу­ју и локал­ни меди­ји, посеб­но РТВ Канал М чији спе­ци­јал­ни при­лог са фести­ва­ла оче­ку­је­мо ових дана.

Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2014“? То је у Срби­ји дале­ка и неи­зве­сна будућност.

У име свих нас из КУА „Арти­ја“,
Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступник

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Фестивал уметности „Артикулисање 2013“

Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“ у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ биће одр­жан у клу­бу „ex Fontana“ у Пара­ћи­ну, у петак 31. маја 2013. годи­не са почет­ком од 21 час. Ово ће бити дру­ги по реду фести­вал „Арти­ку­ли­са­ње“, који у само јед­ној вече­ри оку­пља ауто­ре и гру­пе из више обла­сти умет­но­сти и по свом садр­жа­ју пред­ста­вља алтер­на­ти­ву уоби­ча­је­ним кул­тур­ним деша­ва­њи­ма у Пара­ћи­ну, а и шире. Ове годи­не фести­вал је помо­гла Општи­на Пара­ћи­на на осно­ву про­јек­та при­ја­вље­ног на кон­курс за про­јек­те из културе.

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

На Фести­ва­лу умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“ публи­ка ће има­ти при­ли­ке да чује нове-ста­ре радо­ве књи­жев­ног ства­ра­ла­штва чла­но­ва КУА „Арти­ја“, да се насме­је stand up коме­ди­ја­ма Мио­дра­га Сто­ши­ћа и Лор­да од Беде, да чује „живе“ насту­пе „Зон­та­га“ и „Пли­ша­ног Мали­ша­на“ и њихо­ва аутор­ска музич­ка оства­ре­ња, као и да се упо­зна са радо­ви­ма кари­ка­ту­ри­сте и илу­стра­то­ра Гора­на Ћели­ча­ни­на и на лицу места са њего­вим цртач­ким умећем.

Након полу­ча­сов­ног увод­ног првог дела фести­ва­ла, у коме ће се чла­но­ви КУА „Арти­ја“ чита­ти сво­је књи­жев­не радо­ве, у наред­них 40-ак мину­та насту­пи­ће stand up коми­ча­ри Мио­драг Сто­шић и Лорд од Беде, који су већ у пар навра­та били гости пара­ћин­ских кул­тур­них деша­ва­ња, на насту­пу stand up каба­реа „Грба­ве Тан­ге“ и Сати­рич­ној позор­ни­ци „Жики­шон 2012“.

[box]Ко је Мио­драг Сто­шић? Мио­драг Сто­шић је хумо­ри­ста, stand up коми­чар и заслу­же­но награ­ђи­ва­ни сати­ри­чар. Добит­ник „Вибо­ве награ­де“ (2008) и награ­де „Пера Сто­ја­но­вић Туман“ за ТВ дра­му (2011). Коа­у­тор књи­ге при­ча „Тан­го на тро­то­а­ру“ (2009) и књи­ге афо­ри­за­ма „Мара­тон на крат­ке ста­зе“ (2012) и један од при­ре­ђи­ва­ча „Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра – Афо­те­ка“. Осни­вач stand up каба­реа „Грба­ве Тан­ге“ и орга­ни­за­ци­је „Мул­ти­ме­ди­јал­но умет­нич­ко вече – МУВЕ“. Члан сце­на­ри­стич­ког тима „Вече са Ива­ном Ива­но­ви­ћем“ на ТВ Прва. При­пад­ник „малих људи“ из ради­ја и духов­ни отац „Малог Мар­ка“ на Ради­ју С. Рођен у Вла­ди­чи­ном Хану, живи и ради у Београду.[/box]

[box]Ко је Лорд од Беде? Лорд од Беде је Миро­слав Ђор­ђе­вић из Бач­ког Магли­ћа, а Миро­слав Ђор­ђе­вић је stand up коми­чар са неко­ли­ко десе­ти­на насту­па у Срби­ји и Репу­бли­ци Срп­ској. Један од пио­ни­ра stand up коме­ди­је у Срби­ји још од 2006. годи­не. Сара­ђи­вао са неко­ли­ко теле­ви­зи­ја „Пинк“, „Прва“, „ТВ Вој­во­ди­на“ и „Хепи“. Добит­ник награ­де „нај­бо­љи ути­сак публи­ке“ на мани­фе­ста­ци­ји „Злат­ни рис“ у Бања Луци (2013).[/box]

Тре­ћи део фести­ва­ла резер­ви­сан за музи­ку обе­ле­жи­ће насту­пи два рок изво­ђа­ча, „Зон­та­га“, под чијим име­ном ће само­стал­но насту­пи­ти Вла­ди­мир Недељ­ко­вић изво­де­ћи песме уз аку­стич­ну гита­ру, и бен­да „Пли­ша­ни Мали­шан“, који на осно­ву сво­јих музич­ких оства­ре­ња сва­ка­ко заслу­жу­ју већу пажњу на срп­ској, па и реги­о­нал­ној, рок сце­ни од оне које има­ју и у сво­јим локал­ним сре­ди­на­ма – Новом Саду и Гор­њем Мила­нов­цу, и околини.

[box]Ко је Зон­таг? Зон­таг је бенд Вла­ди­ми­ра Недељ­ко­ви­ћа осно­ван 1995. годи­не, а под чијим име­ном Недељ­ко­вић углав­ном насту­па само­стал­но сви­ра­ју­ћи аку­стич­ну гита­ру и пева­ју­ћи. Вла­ди­мир Недељ­ко­вић је рок музи­чар, стрип цртач, аутор неко­ли­ко изло­жби стри­па и кон­це­ра­та у земљи и ино­стран­ству (Холан­ди­ја, Аустри­ја, Грч­ка, Маке­до­ни­ја). Са бен­дом „Кон­тра­бан­да“ из Пан­че­ва сни­мио албум „Лаку ноћ, децо“ (1995), а као „Зон­таг“ обја­вио музич­ка изда­ња „Кухи­ња“ (CD и стрип, 2001), „Пси­хо-дели­ја“ (2004), „Energy and Light“ (2008), „Зон­таг Фебру­ар 2012.“ и „Зон­таг 21.12.2012.“. Аутор је библи­о­граф­ских и стрип изда­ња: Исто­ри­ја урба­не кул­ту­ре Пан­че­ва „Хели­коп­тер на гла­ви“ (2005), стрип „Тесла, Пан­че­во и дру­ге при­че“ (2006), Исто­ри­ја урба­не кул­ту­ре Новог Сада „Девој­чи­це и деча­ци са Дуна­ва“ (2007, допу­ње­но изда­ње 2010) и „Energy and Light“ – Тесла у стри­пу (2008). Аутор доку­мен­тар­ног фил­ма о бен­до­ви­ма из 60-их са тери­то­ри­је Јужног Бана­та „Хели­коп­тер на гла­ви“ (2005). Имао глав­ну глу­мач­ку уло­гу и радио музи­ку за филм „Фел­на“, награ­ђе­ног на фести­ва­лу крат­ко­ме­тра­жног фил­ма у Новом Саду (2007), ауто­ра Зора­на Марин­ко­ви­ћа. Добит­ник Међу­на­род­не награ­де за мул­ти­кре­а­тив­ност „Бран­ко Андрић Андре­ла“ (2007). Рођен у Пан­че­ву, живи у Новом Саду.[/box]

[box]Ко је Пли­ша­ни Мали­шан? Пли­ша­ни Мали­шан је indie rock бенд са noise и garage punk еле­мен­ти­ма под вели­ким ути­ца­јем бен­до­ва Sonic Youth, Dinosaur Jr, Nirvana, Stone Roses, Yo La Tengo, и др., осно­ван 2005. годи­не. Бенд је одр­жао и уче­ство­вао на више десе­ти­на кон­це­ра­та широм Срби­је. Побед­ни­ци су „Јелен Демо­фе­ста“ у Бања Луци (2011). Вла­сни­ци неко­ли­ко десе­ти­на сати демо сни­ма­ка од којих се уско­ро оче­ку­је њихов први албум. Чла­но­ви бен­да су: Мир­ко Шће­па­но­вић (бубањ), Иван Кова­че­вић (гита­ра), Ђор­ђе Нова­ко­вић (гита­ра, вокал) и Бобан Кецо­вић (бас гита­ра, вокал).[/box]

Подр­шка „Зон­та­гу“ и „Пли­ша­ном мали­ша­ну“ биће пара­ћин­ски панк бенд „Жбунт“, који ће ујед­но затво­ри­ти фести­вал пред­ви­ђен да тра­је око 3 и по сата, након чега ће гру­па пара­ћин­ских музи­ча­ра у ком­би­но­ва­ном саста­ву сви­ра­ти after party за сре­ђи­ва­ње ути­ска са тек завр­ше­ног „Арти­ку­ли­са­ња 2013“.

За вре­ме тра­ја­ња фести­ва­ла кари­ка­ту­ри­ста и илу­стра­тор Горан Ћели­ча­нин пока­за­ће сво­је цртач­ко уме­ће црта­ју­ћи кари­ка­ту­ре и пор­тре­те гости­ју, а сва­ко ко буде при­су­ство­вао фести­ва­лу и има цртач­ког тален­та позван је да се поред Ћели­ча­ни­на опро­ба у томе. У току вече­ри биће изло­же­на и мини-гале­ри­ја радо­ва Гора­на Ћели­ча­ни­на коју чине пор­тре­ти позна­тих лич­но­сти из све­та књи­жев­но­сти и умет­но­сти, избор из њего­вог бога­тог опу­са дугог 35 година.

[box]Ко је Горан Ћели­ча­нин? Горан Ћели­ча­нин је кари­ка­ту­ри­ста, илу­стра­тор и стрип цртач из Вар­ва­ри­на, рођен у Кру­шев­цу, са повре­ме­ним борав­ком и радом у Бео­гра­ду. Члан УЛУ­ПУДС-а од 1994., а од мар­та 2007. годи­не са ста­ту­сом „истак­ну­ти умет­ник“, и члан Удру­же­ња нови­на­ра Срби­је (УНС) од 1998. годи­не. Добит­ник више од 80 награ­да и при­зна­ња у земљи и ино­стран­ству, међу који­ма су: пла­ке­та УЛУ­ПУДС-а – годи­шње награ­де за 2000., 2003. и 2004. годи­ну; годи­шња награ­да УНС-а за кари­ка­ту­ру „Лаза Костић“ (2003); награ­да „Пјер“ – тре­ћа 1991., прва 2004. и дру­га 2008. годи­не; награ­да „Кла­со­во мај­стор­ско перо“; зва­ње „Мај­стор кари­ка­ту­ре“ (Плов­див, Бугар­ска, 2005), и мно­га дру­га. Радо­ви му се нала­зе у колек­ци­ја­ма музе­ја хумо­ра и сати­ре и при­ват­ним колек­ци­ја­ма широм све­та. Уче­сник мно­гих ликов­них коло­ни­ја и сарад­ник дома­ћих и стра­них часо­пи­са. Обја­вио три књи­ге кари­ка­ту­ра: „Басне без речи“ (1994), „Мапа кари­ка­ту­ра“ (1997) и „Мапа рат­них црте­жа“ (2000).[/box]

Поред Општи­не Пара­ћин у помоћ фести­ва­лу као и про­шле годи­не при­те­као је и клуб „ex Fontana“, у чијем ће се про­сто­ру бити одр­жан и ово­го­ди­шњи фести­вал, док ће као и до сада све актив­но­сти КУА „Арти­ја“ и овај фести­вал медиј­ски про­пра­ти­ти РТВ „Канал М“ из Параћина.

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Сатирична позорница Жикишон 2012

Видели смо се насмејани на „Сатиричној позорници Жикишон 2012“

Сатирична позорница Жикишон 2012

При­зна­ње Сати­рич­не позор­ни­це Жикишон

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон“ за 2012. годи­ну у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, а уз помоћ Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, одр­жан је у субо­ту 13. окто­бра у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин уз сло­ган „Види­мо се насмејани!“

У првом делу Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2012 пред­ста­вље­ни су награ­ђе­ни радо­ви и уру­че­не су награ­де при­сут­ним ауто­ри­ма, и то, за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму Мила­ди­ну Бери­ћу из Бања Луке, прва, и Деја­ну Андре­ји­ћу из Кру­шев­ца, дру­га награ­да, и за сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу Ђор­ђу Мај­сто­ро­ви­ћу из Новог Сада, прва, и Јасми­ни Пет­ко­вић из Лесков­ца, дру­га награ­да. Награ­де су се састо­ја­ле од дипло­ма, књи­га и умет­нич­ких дела, а прво­на­гра­ђе­ни­ма су уру­че­на и спе­ци­јал­на при­зна­ња која се састо­је од дрве­ног посто­ља са метал­ним логом СПЖ (Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон) и која ће у наред­ним годи­на­ма поста­ти обе­леж­је нај­бо­љих радо­ва са конкурса.

Сатирична позорница Жикишон 2012

Томи­ца Ђор­ђе­вић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Мили­ја Вуковић

Све награ­ђе­не радо­ве са кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2012“ су на нај­бо­љи могу­ћи начин пред­ста­ви­ли Мили­ја Вуко­вић, глу­мац Кру­ше­вач­ког позо­ри­шта, чита­ју­ћи при­че, и Томи­ца Ђор­ђе­вић, глу­мац Позо­ри­шта Пара­ћин, чита­ју­ћи афо­ри­зме и песме.

Сатирична позорница Жикишон 2012

Мили­ја Вуко­вић, глу­мац Кру­ше­вач­ког позоришта

Кари­ка­ту­ром „Тор­та“, која је била тема за афо­ри­зам за спе­ци­јал­ну награ­ду „Зоран Матић Мазос“, а коју је изло­жбе­но опре­мље­ну као награ­ду доби­ла Мари­на Дроб­ња­ко­вић из Новог Сада, наја­вље­на је изло­жба кари­ка­ту­ра и илу­стра­ци­ја Нико­ле Дра­га­ша из Пан­че­ва за април или мај месец 2013. годи­не у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Параћин.

У сре­ди­шњем делу фести­ва­ла одр­жа­на је про­мо­ци­ја Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“, изда­ње КУА „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“. Про­мо­ци­ја је поче­ла чита­њем одлом­ка из увод­не речи обја­вље­не у књи­зи јед­ног од при­ре­ђи­ва­ча Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, након чега су сво­је афо­ри­зме чита­ли „афо­те­ка­ри“ Воји­слав Трум­пић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Мио­драг Сто­шић, док је афо­ри­зме при­сут­них Мила­на Влај­ко­ви­ћа и Живо­ти­ја Д. Вуч­ко­вић читао глу­мац Томи­ца Ђор­ђе­вић. Одлом­ком из рецен­зи­је Вељ­ка Рај­ко­ви­ћа, сати­ри­ча­ра из Под­го­ри­це, као и избо­ром афо­ри­за­ма из рецен­зи­је, завр­шен је и дру­ги део Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2012“. Ово је била тре­ћа про­мо­ци­ја Алма­на­ха после про­мо­ци­ја у Дел­че­ву (Маке­до­ни­ја) и Панчеву.

Сатирична позорница Жикишон 2012

Про­мо­ци­ја Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“ – Вла­ди­ца Миленковић

Тре­ћи, завр­ши део, про­те­као је у пред­ста­вља­њу четво­ри­це гости­ју фести­ва­ла, који су се пред­ста­ви­ли сва­ко на себи свој­ствен начин. Поче­ло је све када се на „Позор­ни­цу“ попео коми­чар Лорд од Беде или­ти Миро­слав Ђор­ђе­вић из Бач­ког Магли­ћа и сво­јим насту­пом изне­на­дио и добро засме­јао публи­ку; наста­ви­ло се оштром сати­ром Нину­са Несто­ро­ви­ћа, Ново­са­ђа­ни­на на при­вре­ме­ном раду у Пара­ћи­ну; затим је гост из Бео­гра­да Мио­драг Сто­шић свом сво­јом духо­ви­то­шћу иза­звао еруп­ци­је сме­ха; да би на кра­ју Бања­лу­ча­нин Мила­дин Берић само још више поја­чао интен­зи­тет сме­ха и апла­у­за за јед­но сасвим спон­та­но и неза­бо­рав­но вече хумо­ра и сати­ре у Параћину.

Сатирична позорница Жикишон 2012

Stand Up наступ Лор­да од Беде

Сатирична позорница Жикишон 2012

Пред­ста­вља­ње Нину­са Несторовића

Сатирична позорница Жикишон 2012

Пред­ста­вља­ње Мио­дра­га Стошића

Сатирична позорница Жикишон 2012

Пред­ста­вља­ње Мила­ди­на Берића

Про­грам Фести­ва­ла је водио Вла­ди­ца Милен­ко­вић.

Упр­кос неко­ли­ко деша­ва­ња и мани­фе­ста­ци­ја у Пара­ћи­ну и широј око­ли­ни публи­ка је добро испу­ни­ла про­стор Гале­ри­је Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин и обла­чан и кишо­вит дан раз­ве­дри­ла смехом.

Сатирична позорница Жикишон 2012

Публи­ка на Фести­ва­лу сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2012“

Ово­го­ди­шњи фести­вал су поред Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин помо­гли Хотел „Петрус“ Пара­ћин, Рад­ња за обра­ду мета­ла „Вент Пар“, штам­па­ри­ја „ex Fontana“ и ТНВ „Папир Весна“.

До сле­де­ћег Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2013“ – Види­мо се насмејани!

Сатирична позорница Жикишон 2012

„Сатирична позорница Жикишон 2012“ 13. октобра

Сатирична позорница Жикишон 2012Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон за 2012. годи­ну биће одр­жа­на у субо­ту 13. окто­бра у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин са почет­ком у 18 часо­ва, у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, а уз помоћ пара­ћин­ског Кул­тур­ног центра.

На Сати­рич­ној позор­ни­ци Жики­шон биће пред­ста­вље­ни нај­бо­љи радо­ви по оду­ци жири­ја са кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2012“ на тему „Сре­ћа у несре­ћи“ у кате­го­ри­ја­ма: афо­ри­зми, сати­рич­но-хумо­ри­стич­на песма и сати­рич­но-хумо­ри­стич­на при­ча, као и нај­бо­љи афо­ри­зам на тему кари­ка­ту­ре „Тор­та“ Нико­ле Дра­га­ша, који је напи­са­ла Мари­на Дроб­ња­ко­вић из Новог Сада и њој при­па­да поме­ну­та изло­жбе­но опре­мље­на кари­ка­ту­ра. Награ­ђе­ним ауто­ри­ма који буду при­су­ство­ва­ли дога­ђа­ју биће доде­ље­не награ­де и дипло­ме, док ће прво­на­гра­ђе­ни­ма Љиља­ни Бра­ло­вић из Пра­ња­на код Гор­њег Мила­нов­ца, Мила­ди­ну Берић из Бања Луке и Ђор­ђу Мај­сто­ро­ви­ћу из Новог Сада бити доде­ље­на и при­зна­ња која се састо­је од дрве­ног посто­ља са метал­ним логом СПЖ (Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон), који је изра­ди­ла рад­ња за обра­ду мета­ла „Вент Пар“ из Пара­ћи­на. Нај­бо­ље радо­ве ће чита­ти Мили­ја Вуко­вић, глу­мац Кру­ше­вач­ког позо­ри­шта, и Томи­ца Ђор­ђе­вић, глу­мац Позо­ри­шта Параћин.

У настав­ку вече­ри биће одр­жа­на про­мо­ци­ја Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“, изда­ње Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“, када ће сво­је у овој књи­зи обја­вље­не афо­ри­зме чита­ти Воји­слав Трум­пић из Јаго­ди­не, Живо­ти­је Д. Вуч­ко­вић из Гло­гов­ца код Јаго­ди­не и три пара­ћин­ска ауто­ра Милан Влај­ко­вић, Момир Ста­ни­са­вље­вић и Вла­ди­ца Милен­ко­вић. У окви­ру про­мо­ци­је биће про­чи­та­ни и афо­ри­зми Зора­на Мати­ћа Мазо­са, пре­ми­ну­лог кари­ка­ту­ри­сте и сати­ри­ча­ра из Пара­ћи­на, чији су до сада у штам­па­ним изда­њи­ма нео­бја­вље­ни афо­ри­зми тако­ђе део ове књи­ге. Ово ће бити тре­ћа про­мо­ци­ја Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“ после про­мо­ци­ја у Дел­че­ву (Маке­до­ни­ја) и Панчеву.

У завр­шном делу „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2012“ аутор­ски ће се пред­ста­ви­ти Мила­дин Берић, сати­ри­чар и песник из Бања Луке, ово­го­ди­шњи добит­ник Жики­шо­но­ве прве награ­де за нај­бо­љу сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму, и Нинус Несто­ро­вић, сати­ри­чар нека­да из Новог Сада, а данас из Пара­ћи­на, добит­ник више зна­чај­них награ­да из обла­сти сати­ре и хумо­ра. Док ће се у току вече­ри за још више сме­ха побри­ну­ти stand up коми­чар Лорд од Беде, а у реал­ном живо­ту Миро­слав Ђор­ђе­вић из Бач­ког Магли­ћа, коме ће ово бити дру­ги наступ у Пара­ћи­ну после сво­је крат­ке и вео­ма успе­шне роле на ово­го­ди­шњем насту­пу stand up бен­да „Грба­ве Тан­ге“ у башти клу­ба „ex Fontana“.

Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон, Гале­ри­ја Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, субо­та, 13. окто­бар 2012. годи­на, 18 часова…

ВИДИМО СЕ НАСМЕЈАНИ!

Марко Антић на фестивалу "Kragujevac open poetry"

Марко Антић на фестивалу „Kragujevac open poetry“

Члан Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ песник Мар­ко Антић је у субо­ту, 11. авгу­ста 2012. годи­не, уче­ство­вао на јед­нод­нев­ном песнич­ком фести­ва­лу „Kragujevac open poetry“ у орга­ни­за­ци­ји нефор­мал­не гру­пе „Pro Cult“ и СКЦ Крагујевац.

Марко Антић на фестивалу "Kragujevac open poetry"

Мар­ко Антић на фести­ва­лу „Kragujevac open poetry“

Мар­ко Антић се нашао међу 16 песни­ка из Срби­је и Хрват­ске које је жири ода­брао за уче­ство­ва­ње на фести­ва­лу, а на који је сти­гло седам­де­се­так при­ја­ва од ауто­ра из реги­о­на. Фести­вал је био так­ми­чар­ског карак­те­ра где су 16 песни­ка поде­ље­них у 8 паро­ва изла­зи­ли на песнич­ки дво­бој и тако све до фина­ла и конач­ног побед­ни­ка. А конач­ни побед­ник, како је одлу­чи­ла публи­ка, била је Вио­ле­та Ета Томић из Крагујевца.

Kragujevac open poetryНа првом фести­ва­лу овог типа јужно од Бео­гра­да акце­нат је ста­вљен на начин изво­ђе­ња и чита­ња песа­ма, или попу­лар­ни­је сле­мо­ва­ње, а мање на сам ква­ли­тет пое­зи­је, што опет сва­ка­ко није недо­ста­ја­ло има­ју­ћи у виду да је пре све­га напра­вљен избор песни­ка који ће се такмичити.

Иде­ја покре­та­ња фести­ва­ла „Kragujevac open poetry” је успо­ста­вља­ње нове алтер­на­тив­не сце­не с које би се чуо живи, про­бра­ни говор мла­дих песнич­ких сна­га, као и покре­та­ње нове кул­тур­не инду­стри­је у Кра­гу­јев­цу и афир­ми­са­ње песни­штва кроз разли­чи­те медије.

„Kragujevac open poetry” у свом буду­ћем дело­ва­њу афир­ми­са­ће иде­ју пове­зи­ва­ња свих видо­ва умет­но­сти, уз уче­шће песни­ка, глу­ма­ца, музи­ча­ра, ликов­них умет­ни­ка, архи­те­ка­та и дизајнера.

Орга­ни­за­то­ри су наја­ви­ли да ће фести­вал већ сле­де­ће годи­не бити про­ду­жен на неко­ли­ко дана.

Песма с којом је Мар­ко уче­ство­вао на овом такмичењу:

МАКАРОНИ СА КЕЧАПОМ

Седео сам наспрам тебе и посма­трао те.
Ти си моја вршња­ки­ња, коле­ги­ни­ца са
факул­те­та, ком­ши­ни­ца и добра
другарица.

Обо­је смо у кон­флик­ту са очевима
и не зна­мо да пливамо.
Чак нам је и хоро­скоп­ски знак исти.

Вре­ме­на су, као и увек, била тешка
ми дале­ко од куће
живе­ли смо у скром­ним собама
и често би нас
мори­ла глад.

Дели­ли би све што имамо.

– Имаш ли још оних боно­ва за мен­зу – пита­ла си.

– Немам. А тво­је конзерве?

– Јуче је и зад­ња оти­шла. Ода­кле ти уоп­ште они бонови?

– Пре­ту­рао сам по газди­ном тава­ну и пронашао
неке порно-часописе.
Трам­пио сам их за боно­ве, са оним ћак­ну­тим Босанцем
из сусед­не улице.
Цела дека­да, ручак и вечера.

Потом би се обоје
гла­сно смејали.

– Ја држим дије­ту, али спре­ми­ћу теби, имам овде
мака­ро­не, кечап и неки зеј­тин, брзо ће
бити гото­во – рекла си.

– Хва­ла – рекао сам.

Убр­зо си пред мене ста­ви­ла тањир
пун тањир макарона
са кечапом.

Про­бао сам зало­гај, жва­као, прогутао.
Није ишло.

Поку­шао сам да будем хра­бар и наставио
али имао сам ути­сак да једем
уже­глог пацова.

– Зашто не једеш, шта није у реду?

– Не могу. Није до тебе, јед­но­став­но не могу.
Можда је неки састо­јак поква­рен. Извини.

Рас­пла­ка­ла си се.
Пла­ка­ла си тихо, па све гласније.

– У реду је, у реду је – поку­ша­вао сам да те утешим.

– Изла­зи напо­ље! Иди, јебига!

Почео сам да перем
тигањ.

– Оста­ви то и иди! Само иза­ђи! Иди, молим те!

Иза­шао сам, ква­ка, врата
па низ тро­шне дрве­не степенице
дво­ри­ште, капи­ја, био сам на
ули­ци, оти­шао сам.

Једи­но што сам тада
могао да
учиним.

Фестивал уметности "Артикулисање"

Прво „Aртикулисање“ оправдало очекивања

Први Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ сво­јим алтер­на­тив­ним умет­нич­ким про­гра­мом оправ­дао оче­ки­ва­ња и задо­во­љио уку­се неко­ли­ко гене­ра­ци­ја које су гра­ди­ле и подр­жа­ва­ле урба­ну кул­ту­ру гра­да Пара­ћи­на, као и гости­ју из дру­гих гра­до­ва, који су то вече 31. маја теку­ће 2012. годи­не одлу­чи­ли да дођу у клуб кафеа „ex Fontana“ у Параћину

Фестивал уметности "Артикулисање"

На Фести­ва­лу умет­но­сти "Арти­ку­ли­са­ње"

Као и сва­ко деша­ва­ње, посеб­но у земљи Срби­ји, поче­ло је са зака­шње­њем па је тако уме­сто у 19 про­грам „Арти­ку­ли­са­ња“ почео у 20 часо­ва, што је само допри­не­ло да од самог стар­та и увек неза­хвал­ног првог насту­па и „про­би­ја­ња леда“ на било ком фести­вал­ском деша­ва­њу посе­ће­ност буде при­лич­но задовољавајућа.

Част да отво­ри „Арти­ку­ли­са­ње“, како је и наја­вље­но у про­гра­му Фести­ва­ла, а што је овом при­ли­ком чини­ла чла­ни­ца КУА „Арти­ја“ Алек­си­на Ђор­ђе­вић, при­па­ла је Књи­жев­ном клу­бу „Тек­сту­ра“ Сту­дент­ско-кулут­ног цен­тра из Ниша чији су чла­но­ви, и то: Горан Жив­ко­вић, Јован Вељ­ко­вић, Еми­ли­ја Нико­лић, Ђор­ђе Сто­ја­но­вић и Мили­ца Вуч­ко­вић, пред­ста­ви­ли сво­ја књи­жев­на оста­вре­ња ујед­но пред­ста­вља­ју­ћи и збор­ник урба­не пое­зи­је „Тор­ту кроз про­зор“. Повре­ме­на пра­те­ћа гита­ра, чла­на „Тек­сту­ре“ Јова­на Вељ­ко­ви­ћа, и бубањ, којим је ритам пое­зи­ји давао Милош Петро­вић из гру­пе „Black Night“, су само поја­ча­ва­ли емо­ци­ју изго­во­ре­них песа­ма. А да би све било још поет­ски раз­но­вр­сни­је побри­нуо се нишки реп састав „Сти­хов­на инду­стри­ја“ који је у два навра­та сво­јом римом и рит­мом раз­мр­дао све број­ни­ју публику.

Фестивал уметности "Артикулисање"

Књи­жев­ни клуб "Тек­сту­ра" - пред­ста­вља­ње књи­жев­них остварења

Фестивал уметности "Артикулисање"

Реп састав "Сти­хов­на индустрија"

А та број­на публи­ка је поста­ла још број­ни­ја са самим почет­ком stand up коме­ди­је Срђа­на Дин­чи­ћа, сати­ри­ча­ра, stand up коми­ча­ра и јед­ног од сце­на­ри­ста еми­си­је „Вече са Ива­ном Ива­но­ви­ћем“. Оправ­да­но пове­ре­ње које је публи­ка дала Дин­чи­ћу оправ­дао је и вра­тио увек ори­ги­нал­ном и више него зани­мљи­вом при­чом кроз шале и досет­ке што је иза­зи­ва­ло гла­сан и масо­ван смех и апла­уз добро попу­ње­ног клу­ба кафеа „ex Fontana“. Ина­че, овај наступ ће оста­ти забе­ле­жен као прва stand up коме­ди­ја изве­де­на у Параћину.

Фестивал уметности "Артикулисање"

Срђан Дин­чић - stand up комедија

Фестивал уметности "Артикулисање"

Про­јек­ци­ја фил­ма "Било јед­ном у Параћину"

Након Дин­чи­ће­вог сме­хо­тре­сног насту­па све се сти­ша­ло како би на вели­ком плат­ну био при­ка­зан филм реди­те­ља Бран­ка Рада­ко­ви­ћа „Било јед­ном у Пара­ћи­ну“ о пара­ћин­ској рок сце­ни, који је био при­ка­зан у Бео­гра­ду на ово­го­ди­шњем Међу­на­род­ном фести­ва­лу доку­мен­тар­ног фил­ма „Бел­докс“. Уз пра­ће­ње фил­ма и повре­ме­ног комен­та­ри­са­ња оног што се одви­ја­ло на вели­ком плат­ну уз при­су­ство мла­ђих и ста­ри­јих гене­ра­ци­ја музи­ча­ра, а међу који­ма је било и оних који су про­та­го­ни­сти истог, дошло се и до насту­па рок гру­пе „Black Night“ у саста­ву: Ђор­ђе Коцић (вокал и гита­ра), Петар Јова­но­вић (бас гита­ра) и Милош Петро­вић (бубањ), и пред­ста­вља­ња њихо­ве чети­ри аутор­ске песме. Њихов убе­дљив наступ је пре­ки­нут само на тре­ну­так како би Алек­си­на Ђор­ђе­вић одја­ви­ла Фести­вал и наја­ви­ла after party жур­ку која је поче­ла она­ко како се и завр­ши­ло „Арти­ку­ли­са­ње“.

Фестивал уметности "Артикулисање"

Рок гру­па "Black Night"

После after party „Black Night“ насту­па саста­вље­ног од обра­да рок стан­дар­да, дошло се и до изне­на­ђе­ња вече­ри када је на сце­ну сту­пио леген­да пара­ћин­ске рок музи­ке Зоран Симић Фани са мла­ђом еки­пом музи­ча­ра где су изме­ђу оста­лих песа­ма одсви­ра­не и добро позна­те песме гру­пе „Фани бенд“ које су наи­шле на опште оду­ше­вља­ње свих љуби­те­ља рок музи­ке и ове гру­пе. Да напо­ме­не­мо и да је вели­ки део фил­ма „Било јед­ном у Пара­ћи­ну“ упра­во посве­ћен овом бен­ду. А онда је на самом кра­ју част да се поп­ну на бину при­па­ла панк гру­пи „Жбунт“, још јед­ној гру­пи мла­ђе гене­ра­ци­је која свој пут на рок сце­ни крчи аутор­ским песма­ма и која се захва­љу­ју­ћи томе и нашла у поме­ну­том фил­му Бран­ка Радаковића.

Све се завр­ши­ло са исте­ком дру­гог сата после поно­ћи, а Књи­жев­но-умет­нич­кој асо­ци­ја­ци­ји „Арти­ја“ оста­је пита­ње и зада­так како сле­де­ће годи­не над­ма­ши­ти ово­го­ди­шње „Арти­ку­ли­са­ње“.

Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње“ про­пра­ти­ле су еки­пе локал­не пара­ћин­ске радио-теле­ви­зи­је „Канал М“, а тим пово­дом су са гости­ма уче­сни­ци­ма Фести­ва­ла сни­мље­ни и при­ло­зи за потре­бе телевизије.

Плакат Артикулисање

Фестивал уметности „Артикулисање“ 31. маја

У четвр­так 31. маја 2012. годи­не у клу­бу кафеа „ex Fontana“ у Пара­ћи­ну биће одр­жа­ни први по реду Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, на коме ће насту­пи­ти: са stand up коме­ди­јом Срђан Дин­чић, сати­ри­чар, коми­чар и један од сце­на­ри­ста еми­си­је „Вече са Ива­ном Ива­но­ви­ћем“; са књи­жев­ним оства­ре­њи­ма Књи­жев­ни клуб „Тек­сту­ра“ СКЦ-а Ниш уз пра­те­ће музи­ча­ре; и, са аутор­ским песма­ма мла­да пара­ћин­ска рок гру­па „Black Night“. У окви­ру Фести­ва­ла биће при­ка­зан доку­мен­тар­ни филм о пара­ћин­ској рок сце­ни „Било јед­ном у Пара­ћи­ну“ реди­те­ља Бран­ка Рада­ко­ви­ћа, који је био при­ка­зан на ово­го­ди­шњем петом Међу­на­род­ном фести­ва­лу доку­мен­тар­ног фил­ма „Бел­докс“ у Београду.

Плакат Артикулисање

Поче­так „Арти­ку­ли­са­ња“ зака­зан је за 19 часо­ва и тра­ја­ће нешто више од 3 сата, након чега ће усле­ди­ти свир­ка и дру­гих мла­дих пара­ћин­ских гру­па и музи­ча­ра у ком­би­но­ва­ним саставима.

Фести­ва­лу је орга­ни­зо­ван уз медиј­ску подр­шку Радио Пара­ћи­на и РТВ „Канал М“ Параћин.