Архиве ознака: фестивал

Сатирична позорница Жикишон 2015, верзија за Београд

Жикишон 2015: Списак учесника Сатиричне позорнице Жикишон у Београду

Како је већ наја­вље­но, ово­го­ди­шња Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон, по први пут у вер­зи­ји за Бео­град, биће одр­жа­на у Буле­ва­ру деспо­та Сте­фа­на 12 (осми спрат), у орга­ни­за­ци­ји Удру­же­ња Пара­ћи­на­ца и при­ја­те­ља Пара­ћи­на у Бео­гра­ду и Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“. Позна­ти су и уче­сни­ци који ће уве­ли­ча­ти овај дога­ђај: Миро­слав Сре­да­но­вић, Срба Павло­вић, Алек­сан­дар Чотрић, Бојан Љубе­но­вић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Дејан Дими­три­је­вић Мита, Пави­ца Вељо­вић и Зоран Симић Зокс, гост из Репу­бли­ке Српске.

Неи­зве­стан је дола­зак још неких сати­ри­ча­ра због оба­ве­за на 60. Међу­на­род­ном сај­му књи­га који се ода­жа­ва у Бео­гра­ду од 25. окто­бра до 1. новембра.

Сатирична позорница Жикишон 2015, верзија за Београд

Детаљ­ни­је инфор­ма­ци­је о деша­ва­њу у вести Жики­шон 2015: Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон у бео­град­ској вер­зи­ји.

Жикишон 2015

Жикишон 2015: Сатирична позорница Жикишон у београдској верзији

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2015“ има­ће и сво­ју бео­град­ску вер­зи­ју захва­љу­ју­ћи сарад­њи Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и Удру­же­ња Пара­ћи­на­ца и при­ја­те­ља Пара­ћи­на у Бео­гра­ду, а биће одр­жан у уто­рак 27. окто­бра са почет­ком у 19 часо­ва у Буле­ва­ру деспо­та Сте­фа­на 12 на осмом спра­ту (про­сто­ри­је Удру­же­ња Кра­гу­јев­ча­на и при­ја­те­ља Кра­гу­јев­ца у Београду).

Жикишон 2015

У бео­град­ској вер­зи­ји „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2015“ биће пред­ста­вље­ни награ­ђе­ни радо­ви са кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2015“, пред­ста­вље­на књи­га награ­ђе­них и запа­же­них радо­ва са прет­ход­них кон­кур­са „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2011-2012-2013“ и при­ка­за­на „Изло­жба о Жики­шо­ну: хумор и сати­ра некад – а сад?“ у елек­трон­ском облику.

У дру­гом делу ово­го­ди­шње фести­вал­ске актив­но­сти „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон“ по први пут на тлу Бео­гра­да, насту­пи­ће позва­ни сати­ри­ча­ри, а кона­чан спи­сак биће обја­вљен дан пре почет­ка, у поне­де­љак 26. октобра.

Пред­ста­вља­њем Жики­шо­но­ве позор­ни­це у Бео­гра­ду биће зао­кру­же­на живот­на при­ча Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жики­шо­на, рође­ног пре 130 годи­на, тач­ни­је 14. новем­бра 1885. годи­не, који је живео и ства­рао како у Пара­ћи­ну тако и у Београду.

Завр­шна све­ча­ност Фести­ва­ла сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2015“ биће одр­жа­на у петак 13. новем­бра у Пара­ћи­ну, у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра, и том при­ли­ком отво­ре­на изло­жба ори­ги­нал­них кари­ка­ту­ра и стри­по­ва Зора­на Мати­ћа Мазо­са (1960-2010), пара­ћин­ског кари­ка­ту­ри­сте и сатиричара.

Миленковић у Темишвару 2015.

Гостовања и признање за Владицу Миленковића

Пара­ћин­ски сати­ри­чар Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник КУА „Арти­ја“, у прет­ход­них пар месе­ци уче­ство­вао је у земљи и ино­стран­ству на три мани­фе­ста­ци­је посве­ће­не хумо­ру и сати­ри и добит­ник је јед­ног међу­на­род­ног при­зна­ња за афоризме…

Миленковић у Темишвару 2015.

Милен­ко­вић у Теми­шва­ру 2015.

Миленковић у Темишвару 2015.

Милен­ко­вић у Теми­шва­ру 2015.

У Теми­шва­ру, у орга­ни­за­ци­ји Саве­за Срба у Руму­ни­ји, Милен­ко­вић је уче­ство­вао 23. маја на тре­ћем изда­њу Фести­ва­ла хумо­ра и сати­ре „Лало­шки шешир“ зајед­но са још неко­ли­ко пред­став­ни­ка афо­ри­сти­ке и кари­ка­ту­ре из Срби­је и Руму­ни­је. Из Срби­је су уче­ство­ва­ли афо­ри­сти­ча­ри Алек­сан­дар Чотрић, Сло­бо­дан Симић, Бојан Љубе­но­вић, Вла­ди­мир Ћалић и Пави­ца Вељо­вић и кари­ка­ту­ри­ста Нико­ла Оташ, а из Руму­ни­је афо­ри­сти­ча­ри и хумо­ри­сти Горан Мишко­вић, Миро­слав Росић, Дани­јел Сил­ви­јан Петре, Ови­диу Ефти­ми­је и Сер­ђу Васи­ле, као и Горан Мра­кић у уло­зи пре­во­ди­о­ца са срп­ског на румун­ски језик, и обрнуто.

Миленковић у Бијељини 2015.

Милен­ко­вић у Бије­љи­ни 2015.

Видео са насту­па из Бије­љи­не (поче­так на 6:16):

Миленковић у Бијељини 2015.

Милен­ко­вић у Бије­љи­ни 2015.

У прет­ход­ном пери­о­ду, 3. апри­ла је уче­сто­вао на 12. Међу­на­род­ном фести­ва­лу хумо­ра и сати­ре „Бије­љи­на 2015“ међу више од 30 ауто­ра, као и 28. и 29. апри­ла на мани­фе­ста­ци­ји „Дани хумо­ра и сати­ре“ у Заје­ча­ру, где је првог дана у уло­зи уред­ни­ка пред­ста­вио књи­жев­на изда­ња Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ из Пара­ћи­на и гово­рио на отва­ра­њу изло­жбе кари­ка­ту­ра Гора­на Ћели­ча­ни­на, а сутра­дан био уче­сник „Вече­ри афо­ри­зма“ са зна­чај­ним срп­ским афо­ри­сти­ча­ри­ма: Алек­сан­дром Баљ­ком, Алек­сан­дром Чотри­ћем, Дра­гу­ти­ном Мини­ћем Кар­лом, Миле­ном Мили­во­је­ви­ћем и Живо­ји­ном Денчићем.

Миленковић у Зајечару 28. априла 2015.

Милен­ко­вић у Заје­ча­ру 28. апри­ла 2015.

Миленковић у Зајечару 29. априла 2015.

Милен­ко­вић у Заје­ча­ру 29. апри­ла 2015.

У Маке­до­ни­ји, у Дел­че­ву на Међу­на­род­ном кон­кур­су кари­ка­ту­ре и афо­ри­зма „Пија­нец 2015“, Милен­ко­вић је добит­ник Брон­за­не пла­ке­те за афо­ри­зме на тему „Пази, човек!“. Фести­вал на коме ће бити уру­че­не награ­де биће одр­жан у сеп­тем­бру, а међу награ­ђе­ни­ма за афо­ри­зме су и Алек­сан­дар Чотрић – добит­ник Злат­не пла­ке­те, Вито­мир Долин­ски – добит­ник Сре­бр­не пла­ке­те и Вла­ди­мир Дра­ми­ћа­ни­на – добит­ник рав­но­прав­не Брон­за­не плакете.

Награ­ђе­на сери­ја афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, на тему „Пази, човек!“:

• Ко с људи­ма иза­ђе на крај, тај више није човек.
• Од дана­шњег чове­ка се оче­ки­ва­ло више. Барем да сачу­ва гла­ву на раменима.
• Здра­вље чове­ка је на првом месту, што раку чини послед­њом рупом на свирали.
• Није лако бити човек. За уте­ху, нека му је лака црна земља.
• Дру­штво за зашти­ту чове­ка не тре­ба да осну­ју живо­ти­ње, већ људи.
• Ући ћемо у све­тлу будућ­ност пре­ко везе. Нико­ла Тесла је наш човек!
• Паме­тан је онај човек коме је угао гле­да­ња туп.
• Пра­зне при­че доби­ју на тежи­ни кад их при­ча­ју наса­ма­ре­ни људи.
• Не зло­па­ти­те се. Пока­жи­те да сте добар човек, добро се патите.
• Убио је погре­шног чове­ка. Људ­ски је грешити.
• Пра­зне људе може спа­си­ти само пун погодак.
• Рад је ство­рио чове­ка, а Биро рада навику.

Жикишон 2014 - Признања и повеље Жикишон

У Параћину се догодио „Жикишон 2014“

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“, у орга­ни­за­ци­ји удру­же­ња КУА „Арти­ја“ и Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин, одр­жан је у петак 14. новем­бра, на дан када је пре 129 годи­на у Пара­ћи­ну рођен Живо­јин Павло­вић Жики­шон – сати­ри­чар, кари­ка­ту­ри­ста, уред­ник, изда­вач и штампар.

Жикишон 2014 - Признања и повеље Жикишон

Жики­шон 2014 – При­зна­ња и пове­ље Жикишон

На почет­ку фести­ва­ла пред­ста­вље­на је нова књи­га Библи­о­те­ке Арти­ја „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2011-2012-2013“ са награ­ђе­ним и запа­же­ним радо­ви­ма са прет­ход­на три кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон“ у којој се нала­зи и недо­вр­ше­ни есеј о Жики­шо­ну „Тра­гом забо­ра­вље­них сећа­ња“ који је за живо­та напи­сао Зоран Матић Мазос (1960-2010). Потом је извр­шен кра­так осврт на још шест ово­го­ди­шњих изда­ња КУА „Арти­ја“, а јед­ну од њих, књи­гу афо­ри­за­ма „Сизи­фе, про­ме­ни руку“ пред­ста­ви­ла је лич­но аутор­ка ове књи­ге Пави­ца Вељо­вић из Сур­чи­на која је сво­јом спон­та­но­шћу и пре­зен­то­ва­њем афо­ри­за­ма оду­ше­ви­ла публику.


Након пред­ста­вља­ња књи­га зва­нич­но су про­гла­ше­ни резул­та­ти кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“ на тему „Про­јек­ци­ја – Пред­ста­ва – Про­грам“ и доде­ље­на при­зна­ња, пове­ље и уру­че­ни при­год­ни покло­ни у виду ком­пле­та књи­га Библи­о­те­ке Арти­ја, као и про­чи­та­ни награ­ђе­ни радо­ви. Награ­ђе­не радо­ве су има­ли при­ли­ку да лич­но пред­ста­ве ауто­ри који су дошли у Пара­ћин овим пово­дом: Жив­ко Ђуза из Подра­шни­це код Мрко­њић Гра­да (РС, БиХ) – добит­ник при­зна­ња за нај­бо­љу сери­ју афо­ри­за­ма, Душан Мијај­ло­вић Адски из Ниша – добит­ник при­зна­ња за нај­бо­љу сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу и Зоран Јова­но­вић из Лесков­ца – добит­ник спе­ци­јал­не награ­де „Зоран Матић Мазос“ за афо­ри­зам на тему зада­те кари­ка­ту­ре, док је награ­ђе­не афо­ри­зме Жељ­ка Мар­ко­ви­ћа из Чач­ка и награ­ђе­ну песму Пре­дра­га Н. Рашу­ле из Брч­ког про­чи­тао сати­ри­чар Вла­ди­ца Миленковић.


Пре отва­ра­ња изло­жбе кари­ка­ту­ра „Иза­ђи на црту“ Гора­на Ћели­ча­ни­на из Вар­ва­ри­на, које је озна­чи­ло крај „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2014“, у делу фести­ва­ла наме­ње­ном пред­ста­вља­њу ауто­ра, сво­ја сати­рич­но-хумо­ри­стич­ка дела про­чи­та­ли су чла­но­ви „Чара­пан­ског афо­ри­сти­чар­ског клу­ба“ из Кру­шев­ца: Ивко Михај­ло­вић, Дра­ган Мате­јић, Дра­ги­ша Павло­вић Расин­ски, Михај­ло Ћир­ко­вић, Саша Миле­тић и Бра­ти­слав Коста­ди­нов, који су пока­за­ли да град који има широм све­та при­зна­ти Фести­вал хумо­ра и сати­ре „Злат­на каци­га“ не може да има лоше хумо­ри­сте и сатиричаре.


Изло­жбу „Иза­ђи на црту“ која пред­ста­вља Гора­на Ћели­ча­ни­на као одлич­ног пор­тре­ти­сту кроз карик­ту­ру, који је иза­звао неко­ли­ци­ну коле­га кари­ка­ту­ри­ста и сли­ка­ра да му узвра­те истом мером, посе­ти­о­ци Гале­ри­је Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин моћи ће да погле­да­ју до четврт­ка 27. новем­бра, a међу њима и кари­ка­ту­ру Живо­ји­на Павло­ви­ћа Жикишона.

Жикишон 2014 - Каталог изложбе „Изађи на црту“ и признање Жикишон

Жики­шон 2014 – Ката­лог изло­жбе „Иза­ђи на црту“ и при­зна­ње Жикишон


Жикишон 2014 - Детаљ са изложбе, портрет-карикатура прва у доњем реду Живојин Павловић Жикишон

Жики­шон 2014 – Детаљ са изло­жбе, пор­трет-кари­ка­ту­ра прва у доњем реду Живо­јин Павло­вић Жикишон

Жикишон 2014 - Ђорђе Петковић, књижевник из ПараћинаОд пара­ћин­ских ауто­ра у про­гра­му је уче­ство­вао књи­жев­ник Ђор­ђе Пет­ко­вић који је у духу Жики­шо­на про­чи­тао неко­ли­ко аутор­ских епиграма.

Про­грам је уре­дио на лицу места и водио Вла­ди­ца Милен­ко­вић, сати­ри­чар и заступ­ник удру­же­ња КУА „Арти­ја“.

„Сати­рич­ну позор­ни­цу Жики­шон 2014“ про­пра­ти­ли су нови­на­ри и ТВ еки­пе локал­них пара­ћин­ских медија.

Сатирична позорница Жикишон 2014

„Сатирична позорница Жикишон 2014“ на 129 година од рођења Жикишона

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“ биће одр­жан у петак 14. новем­бра, на дан када је пре 129 годи­на у Пара­ћи­ну рођен Живо­јин Павло­вић Жики­шон – сати­ри­чар, кари­ка­ту­ри­ста, уред­ник, изда­вач и штам­пар. Тим пово­дом, у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин биће отво­ре­на изло­жба кари­ка­ту­ра Гора­на Ћели­ча­ни­на „Иза­ђи на црту“ и уру­че­на при­зна­ња и пове­ље ауто­ри­ма награ­ђе­них радо­ва са ово­го­ди­шњег Жики­шо­но­вог кон­кур­са уз реви­јал­ни, завр­шни део фестивала.

Сатирична позорница Жикишон 2014

Нај­ав­ни пла­кат „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2014“

Отва­ра­њем изло­жбе кари­ка­ту­ра „Иза­ђи на црту“ ауто­ра Гора­на Ћели­ча­ни­на из Вар­ва­ри­на поче­ће „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014“, а у току тра­ја­ња фести­ва­ла „на црту“ ће му иза­ћи сати­ри­ча­ри из Кру­шев­ца, Јаго­ди­не, Ћупри­је и Пара­ћи­на. Сати­ри­ча­ри ће на Ћели­ча­ни­но­во црта­ње пор­тре­та одго­ва­ра­ти неком сати­рич­ном фор­мом на тему кари­ка­ту­ри­сте, кари­ка­ту­ре, цртања…

У сре­ди­шњем делу фести­ва­ла биће пред­ста­вље­ни награ­ђе­ни радо­ви са кон­кур­са „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2014“ и уру­че­на при­зна­ња и пове­ље ауто­ри­ма чији су радо­ви пре­ма бодо­ва­њу струч­ног жири­ја били про­гла­ше­ни за нај­бо­ље. Од награ­ђе­них ауто­ра дола­зак су наја­ви­ли Душан Мијај­ло­вић Адски из Ниша, аутор нај­бо­ље сати­рич­но-хумо­ри­стич­не при­че, Пре­драг Н. Рашу­ла из Брч­ког, аутор нај­бо­ље сати­рич­но-хумо­ри­стич­не песме, и Зоран Јова­но­вић из Лесков­ца, добит­ни­ик награ­де „Зоран Матић Мазос“ за нај­бо­љи афо­ри­зам на тему зада­те кари­ка­ту­ре Гора­на Ћеличанина.

У реви­јал­ном делу фести­ва­ла биће про­мо­ви­са­не књи­ге обја­вље­не у изда­њу КУА „Арти­ја“: прва књи­га афо­ри­за­ма „Сизи­фе, про­ме­ни руку“ Пави­це Вељо­вић из Сур­чи­на, уз при­су­ство аутор­ке, и збир­ка награ­ђе­них и запа­же­них радо­ва са прет­ход­на три Жики­шо­но­ва кон­кур­са „Жики­шон: ретро­спек­ти­ва 2011-2012-2013“, а потом напра­вљен и кра­так осврт на сва ово­го­ди­шња изда­ња Библи­о­те­ке Арти­ја. На кра­ју реви­јал­ног дела и цело­куп­ног фести­ва­ла пред­ста­ви­ће се чла­но­ви „Кру­ше­вач­ког афо­ри­сти­чар­ског клу­ба“ који пред­во­ди Ивко Михај­ло­вић.

Уред­ник про­гра­ма је Вла­ди­ца Милен­ко­вић, а про­грам почи­ње у 18 часо­ва у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин (ули­ца Бран­ка Крсма­но­ви­ћа 45).

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2014″ одр­жа­ва се у орга­ни­за­ци­ји удру­же­ња Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ и при­ја­те­ља удру­же­ња и Кул­тур­ног цен­тра Параћин.

ВИДИМО СЕ НАСМЕЈАНИ!

КУА АРТИЈА

Поздрав са књижевно-уметничког брода од Артије

КУА АРТИЈА

Пошто­ва­ни при­ја­те­љи Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, у субо­ту 31. маја 2014. годи­не, тј. данас, пла­ни­ра­но је одр­жа­ва­ње Фести­ва­ла умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2014“, тре­ћег по реду, у фоа­јеу и сали Позо­ри­шта Пара­ћин са про­гра­мом који би по садр­жа­ју био изне­на­ђе­ње за мно­ге у одно­су на прва два „Арти­ку­ли­са­ња“.

Нажа­лост, услед ката­стро­фал­них после­ди­ца којe је оста­ви­ла попла­ва у Пара­ћи­ну, у којој је стра­да­ло и пара­ћин­ско позо­ри­ште, није било могу­ће одр­жа­ти фести­вал, а и не веру­је­мо да би неко­ме било до ика­кве умет­но­сти када су мно­ги гра­ђа­ни Пара­ћи­на окре­ну­ти томе да се што пре вра­те у сво­је попла­вље­не домо­ве и нор­мал­ном животу.

Сто­га је Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2014“ одло­жен за неко боље вре­ме, нај­ве­ро­ват­ни­је за поче­так сеп­тем­бра, о чему ће сви бити бла­го­вре­ме­но оба­ве­ште­ни. О самом про­гра­му фести­ва­ла, за који веру­је­мо да ће бити још бога­ти­ји, кад за то дође време.

Поздрав са књи­жев­но-умет­нич­ког бро­да од Артије!

Афотека 2 у Зајечару 2014

Априли у Зајечару, Бијељини и Београду

Сати­ри­чар Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник КУА „Арти­ја“, насту­пио је 1. и 2. апри­ла у Заје­ча­ру у окви­ру мани­фе­ста­ци­је „Дани хумо­ра и сати­ре“ и у Бије­љи­ни 4. апри­ла на 11. Међу­на­род­ном фести­ва­лу хумо­ра и сати­ре. Сле­ди наступ на 5. Фести­ва­лу сати­рич­не при­че „Дођи да ти испри­чам“ 14. апри­ла у Бео­гра­ду, a у наја­ви су про­мо­ци­је нове збир­ке афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ у Бео­гра­ду и Смедереву

Афотека 2 у Зајечару 2014

Дани хумо­ра и сати­ре у Заје­ча­ру: Пред­ста­вља­ње „Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ кроз изло­жбу кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срдића

Афотека 2 у Зајечару 2014

Дани хумо­ра и сати­ре у Заје­ча­ру: Вла­ди­ца Милен­ко­вић пред­ста­вља књи­ге „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ и „За сва­ки случај“

Првог дана мани­фе­ста­ци­је „Дани хумо­ра и сати­ре“ у Мемо­ри­ја­лу „Нико­ла Пашић“ у Заје­ча­ру про­мо­ви­сан је „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“, изда­ње КУА „Арти­ја“, у чијем су пред­ста­вља­њу поред Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, глав­ног уред­ни­ка изда­ња, јед­ног од при­ре­ђи­ва­ча и јед­ног од 38 ауто­ра афо­ри­за­ма, уче­ство­ва­ли и Дејан Соти­ро­вић у име Заду­жби­не Нико­ле Паши­ћа и Милош Пет­ко­вић у име Цен­тра за кул­ту­ру и тури­зам гра­да Заје­ча­ра. Том при­ли­ком је отво­ре­на и пра­те­ћа изло­жба кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа из Сме­де­ре­ва, која обу­хва­та кари­ка­ту­ре обја­вље­не у алма­на­ху илу­стру­ју­ћи по један афо­ри­зам сва­ког ауто­ра. За крај ове вече­ри Милен­ко­вић је на крат­ко пред­ста­вио и сво­ју нову збир­ку афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“, док је дру­гог дана мани­фе­ста­ци­је у истом про­сто­ру зајед­но са сати­ри­ча­ри­ма Алек­сан­дром Чотри­ћем, Дра­гу­ти­ном Мини­ћем Кар­лом и Миле­ном Мили­во­је­ви­ћем уче­ство­вао на „Вече­ри афоризма“.

Вече афоризама у Зајечару 2014

Дани хумо­ра и сати­ре у Заје­ча­ру: Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Алек­сан­дар Чотрић, Дра­гу­тин Минић Кар­ло и Милен Мили­во­је­вић на „Вече­ри афоризма“

Вече афоризама у Зајечару 2014

Дани хумо­ра и сати­ре у Заје­ча­ру: Наступ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа на „Вече­ри афоризма“

Мани­фе­ста­ци­ју је пра­ти­ла заје­чар­ска теле­ви­зи­ја „Бест“ на којој је Милен­ко­вић госто­вао оба дана наја­вљу­ју­ћи деша­ва­ња, дру­гог дана у дру­штву Дра­гу­ти­на Мини­ћа Карла.

У Бије­љи­ни је 4. апри­ла одр­жан 11. Међу­на­род­ни фести­вал хумо­ра и сати­ре „Бије­љи­на 2014“ на коме је Милен­ко­вић зајед­но са још 32 сати­ри­ча­ра из Срби­је и Босне и Хер­це­го­ви­не (и Репу­бли­ке Срп­ске) насту­пио пред број­ном публи­ком у Народ­ној библи­о­те­ци „Филип Вишњић“, која је зајед­но са Удру­же­њем афо­ри­сти­ча­ра „1. април“ орга­ни­зо­ва­ла овај фестивал.

11. Међународни фестивал хумора и сатире "Бијељина 2014"

Вла­ди­ца Милен­ко­вић на 11. Међу­на­род­ном фести­ва­лу хумо­ра и сати­ре „Бије­љи­на 2014“

11. Међународни фестивал хумора и сатире "Бијељина 2014"

Уче­сни­ци 11. Међу­на­род­ног фести­ва­ла хумо­ра и сати­ре „Бије­љи­на 2014“

Након Заје­ча­ра и Бије­љи­не, сле­ди наступ на 5. Фести­ва­лу сати­рич­не при­че „Дођи да ти испри­чам“ 14. апри­ла у бео­град­ском Сту­дент­ском кул­тур­ном цен­тру, на коме ће насту­пи­ти са при­чом „Изло­жба“ која је већ награ­ђе­на на про­шло­го­ди­шњем „Сати­ра Фесту“ одр­жа­ном у Београду.

5. Фести­вал сати­рич­не при­че „Дођи да ти испри­чам“ почи­ње у 17 часо­ва и 30 мину­та „окру­глим сто­лом“ на тему „Сати­рич­на при­ча данас“, а наста­вља се у 19 часо­ва када ће у так­ми­чар­ском делу насту­пи­ти још 14 тре­нут­но наших нај­бо­љих писа­ца крат­ке сати­рич­не при­че, и то: Вито­мир Тео­фи­ло­вић, Саво Мар­ти­но­вић, Алек­сан­дар Чотрић, Сло­бо­дан Симић, Вања Булић, Душан Пуа­ча, Мио­драг Сто­шић, Вла­ди­мир Дра­ми­ћа­нин, Ненад Вуче­тић, Горан Радо­са­вље­вић, Дејан Дими­три­је­вић Мита, Милан Р. Симић, Саша Тома­ше­вић и Тихо­мир Илић, али и Дра­гу­тин Минић Кар­ло и Бојан Љубе­но­вић који су ван кон­ку­рен­ци­је као чла­но­ви жири­ја зајед­но са Весном Ден­чић. Пред­ви­ђе­но је да награ­де буду доде­ље­не тро­ји­ци ауто­ра нај­у­спе­шни­јих прича.

У наја­ви су и про­мо­ци­је збир­ке афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“, у уто­рак 29. апри­ла у Бео­гра­ду, у орга­ни­за­ци­ји Удру­же­ња Пара­ћи­на­ца и при­ја­те­ља Пара­ћи­на у Бео­гра­ду, и у четвр­так 12. јуна 2014. годи­не у Сме­де­ре­ву, у орга­ни­за­ци­ји Народ­не библи­о­те­ке Сме­де­ре­во. За сада оста­је отво­ре­но тач­но вре­ме почет­ка про­мо­ци­ја и евен­ту­ал­на поме­ра­ња дату­ма, као и у међу­вре­ме­ну зака­зи­ва­ње нових промоција.

Сатирична позорница Жикишон 2013

„Жикишон 2013“ у карикатури и речи уживо

Сатирична позорница Жикишон 2013

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2013“ се сход­но пој­му „позор­ни­ца“ при­бли­жио „даска­ма које живот зна­че“ и обо­га­ћен изло­жбом кари­ка­ту­ра одр­жан је у фоа­јеу Позо­ри­шта Пара­ћин у поне­де­љак 11. новем­бра 2013. годи­не, све то у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ уз помоћ при­ја­те­ља, а у сарад­њи са Кул­тур­ним цен­тром Параћин

Сатирична позорница Жикишон 2013

Вла­ди­ца Милен­ко­вић, добро­до­шли­ца и увод­на реч

На Сати­рич­ној позор­ни­ци Жики­шон ове годи­не нашли су се сати­ри­ча­ри и кари­ка­ту­ри­сти удру­же­ним сна­га­ма. После добро­до­шли­це и увод­них речи уред­ни­ка про­гра­ма фести­ва­ла Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, сати­ри­ча­ра из Пара­ћи­на и заступ­ни­ка Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја, и наја­ве фести­ва­ла од стра­не глу­ми­це јаго­дин­ског позо­ри­шта Мари­је Мила­ди­но­вић у свој­ству води­те­ља про­гра­ма, први су на позор­ни­цу сту­пи­ли кари­ка­ту­ри­сти Горан Ћели­ча­нин, кари­ка­ту­ри­ста из Вар­ва­ри­на који је отво­рио изло­жбу кари­ка­ту­ра „Није сме­шно“, и Нико­ла Дра­гаш, аутор изло­жбе из Панчева.

Сатирична позорница Жикишон 2013

Нико­ла Дра­гаш и Горан Ћели­ча­нин, отва­ра­ње изло­жбе „Није смешно“

Након изло­жбе кари­ка­ту­ра усле­ди­ла је „изло­жба“ награ­ђе­них радо­ва са кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2013“ на тему „Кул­ту­ра и умет­ност“ којој су при­су­ство­ва­ли награ­ђе­ни ауто­ри: добит­ник при­зна­ња „Жики­шон“ у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не песме Олга М. Ружић Лоди­ка из Пара­ћи­на, добит­ник при­зна­ња „Жики­шон“ у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не при­че Огњен Шестић из Бео­гра­да и дру­го­пла­си­ра­ни у кате­го­ри­ја­ма афо­ри­за­ма и сати­рич­но-хумо­ри­стич­не при­че Бра­ти­слав Коста­ди­нов и Дејан Андре­јић, обо­ји­ца из Кру­шев­ца. За оста­ле награ­ђе­не радо­ве побри­нуо се да их пре­зен­ту­је на пра­ви начин глу­мац Позо­ри­шта Пара­ћин Томи­ца Ђор­ђе­вић, про­чи­тав­ши афо­ри­зме Вељ­ка Рај­ко­ви­ћа из Под­го­ри­це, добит­ни­ка при­зна­ња „Жики­шон“, и тре­ће­пла­си­ра­ног Весе­ли­на Гај­да­ше­ви­ћа Шљар­ко­ва из Феке­ти­ћа, затим две песме носи­о­ца дру­ге и тре­ће награ­де Мила­на Стан­чи­ћа из Сара­је­ва и Мир­ја­не Бал­те­за­ре­вић из Ниша и на кра­ју тре­ће­пла­си­ра­ну при­чу Ран­ка Рај­ко­ви­ћа из Под­го­ри­це. Док је афо­ри­зам Мила­на Стан­чи­ћа, којем је тема била кари­ка­ту­ра Гора­на Ћели­ча­ни­на, награ­ђен спе­ци­јал­ном награ­дом посве­ће­ном Зора­ну Мати­ћу Мазо­су про­чи­та­ла Мари­ја Мила­ди­но­вић чиме је све­у­куп­но зао­кру­жен дру­ги део фести­ва­ла у коме су свим при­сут­ним награ­ђе­ним ауто­ри­ма уру­че­на при­зна­ња, дипло­ме и награ­де у књигама.

Сатирична позорница Жикишон 2013

Мари­ја Мила­ди­но­вић и Томи­ца Ђор­ђе­вић, пред­ста­вља­ње награ­ђе­них радова

У тре­ћем делу про­гра­ма Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2013 пред­ви­ђе­ном за пред­ста­вља­ње ауто­ра и нових књи­жев­них изда­ња у обла­сти хумо­ра и сати­ре, пред­ста­ви­ли су се: Мићо Лукић из Бео­гра­да са књи­гом афо­ри­за­ма „Крат­ке мисли дугих раз­ми­шља­ња“, која је обја­вље­на у изда­њу КУА „Арти­ја“, а у пред­ста­вља­њу ове књи­ге уче­ство­вао је и рецен­зент Срба Павло­вић, тако­ђе из Бео­гра­да; затим се и сам Срба Павло­вић пред­ста­вио књи­гом афо­ри­за­ма „Африч­ке мисли“ обја­вље­ном под псу­до­ни­мом Села­дон Павло­вић и сетом афо­ри­за­ма из бога­тог више­го­ди­шњег афо­ри­сти­чар­ског ства­ра­ла­штва; и, на кра­ју, пред­ста­вље­на је књи­га „4 јаха­ча Србо­ка­лип­се 2“ у чему су уче­ство­ва­ла два од чети­ри ауто­ра ове књи­ге Огњен Шестић и Дејан Андре­јић уз оправ­да­но одсу­ство пре­о­ста­ла два „јаха­ча“ Дали­бо­ра Ђор­ђе­ви­ћа и Пре­дра­га Рашуле.

Сатирична позорница Жикишон 2013

Мићо Лукић, пред­ста­вља­ње књи­ге афо­ри­за­ма „Крат­ке мисли дугих размишљања“

Сатирична позорница Жикишон 2013

Срба Павло­вић, пред­ста­вља­ње књи­ге афо­ри­за­ма „Африч­ке мисли“

Сатирична позорница Жикишон 2013

Огњен Шестић и Дејан Андре­јић, пред­ста­вља­ње књи­ге „4 јаха­ча Србо­ка­лип­се 2“

Уз крат­ки осврт Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа на „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ чија је про­мо­ци­ја пре неде­љу дана била одр­жа­на у Пара­ћи­ну, води­тељ­ка Мари­ја Мила­ди­но­вић је уз при­год­не речи за крај јед­не ова­ко успе­шне вече­ри и уз напо­ме­ну да ће изло­жба кари­ка­ту­ра „Није сме­шно“ Нико­ле Дра­га­ша моћи да се погле­да до поне­дељ­ка 18. новем­бра завр­ши­ла поздра­вом: „И сле­де­ће годи­не, ВИДИМО СЕ… НАСМЕЈАНИ!

Сатирична позорница Жикишон 2013

Све што се деша­ва­ло у поне­де­љак уве­че 11. новем­бра 2013. годи­не у фоа­јеу пара­ћин­ског позо­ри­шта уз при­су­ство завид­ног бро­ја гле­да­ла­ца за овда­шње дога­ђа­је у кул­ту­ри и тај увек немир­ни сати­ри­чар­ски дух, сасвим слу­чај­но на пра­зник Дан при­мир­ја у Првом свет­ском рату, забе­ле­же­но је од стра­не локал­не теле­ви­зиј­ске еки­пе и нови­на­ра, као и фото­гра­фа Мили­во­ја Милен­це­та Или­ћа, дуго­го­ди­шњег пра­ти­о­ца свих зна­чај­них деша­ва­ња на тери­то­ри­ји општи­не Параћин.

При­ја­те­љи који су помо­гли ово­го­ди­шње одр­жа­ва­ње Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон су: Вент­Пар, Кућа Здра­вља, екс­Фон­та­на, Бахус, кафа­на Сокак и Кафе Масон. 

Сатирична позорница Жикишон 2013

Време је за „Сатиричну позорницу Жикишон 2013“

Поне­де­љак 11. новем­бар 2013. годи­не у 19 часо­ва вре­ме је за Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2013“ у фоа­јеу Позо­ри­шта Пара­ћин уз изло­жбу кари­ка­ту­ра мла­дог кари­ка­ту­ри­сте и илу­стра­то­ра из Пан­че­ва Нико­ле Драгаша

Сатирична позорница Жикишон 2013

Нај­ав­ни пла­кат „Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2013“

После уво­де речи уред­ни­ка про­гра­ма фести­ва­ла Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, сати­ри­ча­ра и заступ­ни­ка КУА „Арти­ја“, изло­жбу кари­ка­ту­ра „Није сме­шно“ Нико­ле Дра­га­ша уз при­су­ство ауто­ра отво­ри­ће Горан Ћели­ча­нин, кари­ка­ту­ри­ста из Варварина.

Након отва­ра­ња изло­жбе биће пред­ста­вље­ни награ­ђе­ни радо­ви са кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2013“ у чему ће сво­ју уло­гу има­ти Томи­ца Ђор­ђе­вић, глу­мац пара­ћин­ског позо­ри­шта. Од награ­ђе­них ауто­ра дола­зак су наја­ви­ли прво­на­гра­ђе­ни и дру­го­на­гра­ђе­ни у кате­го­ри­ји за нај­бо­љу сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну при­чу Огњен Шестић из Бео­гра­да и Дејан Андре­јић из Кру­шев­ца, као и Олга М. Ружић Лоди­ка из Пара­ћи­на, добит­ник прве награ­де за нај­бо­љу сати­рич­но-хумо­ри­стич­ну песму, а могућ је дола­зак још неког од пре­о­ста­лих 6 награ­ђе­них ауто­ра. При­сут­ним награ­ђе­ним ауто­ри­ма биће уру­че­на при­зна­ња, дипло­ме и при­год­ни поклони.

У реви­јал­ном делу про­гра­ма аутор­ски ће се пред­ста­ви­ти сво­јом новом књи­гом афо­ри­за­ма „Африч­ке мисли“ један од нај­зна­чај­ни­јих афо­ри­сти­ча­ра на овим про­сто­ри­ма Срба Павло­вић из Бео­гра­да, чему ће прет­хо­ди­ти пред­ста­вља­ње прве књи­ге афо­ри­за­ма Мића Луки­ћа, тако­ђе из Бео­гра­да, која носи назив „Крат­ке мисли дугих раз­ми­шља­ња“ обја­вље­не у изда­њу КУА „Арти­ја“, а чији је рецен­зент упра­во Срба Павловић.

И за крај реви­јал­ног дела и цело­куп­ног про­гра­ма биће пред­ста­вље­на и књи­га хумо­ра и сати­ре „4 јаха­ча Србо­ка­лип­се 2“, коју ће пред­ста­ви­ти два од чети­ри ауто­ра ове књи­ге и то награ­ђе­ни ауто­ри на кон­кур­су „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2013“ Огњен Шестић и Дејан Андре­јић. На самом кра­ју биће речи и о Алма­на­ху афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ чија ће про­мо­ци­ја бити одр­жа­на у поне­де­љак 4. новем­бра у пара­ћин­ској библи­о­те­ци „Др Вићен­ти­је Ракић“ уз изло­жбу кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа из Сме­де­ре­ва које пра­те ово изда­ње и биће изло­же­не у гале­ри­ји библи­о­те­ке „У про­ла­зу“ до 11. новем­бра, што ће све укуп­но пред­ста­вља­ти сво­је­вр­стан увод у „Сати­рич­ну позор­ни­цу Жики­шон 2013“.

Цело­ку­пан про­грам фести­ва­ла води­ће Мари­ја Мила­ди­но­вић из Ћупри­је, мла­да глу­ми­ца јаго­дин­ског Град­ског позоришта.

Изло­жба кари­ка­ту­ра Нико­ле Дра­га­ша биће поста­вље­на у фоа­јеу Позо­ри­шта Пара­ћин наред­них седам дана, тач­ни­је до 18. новем­бра, а аутор изло­жбе ће у току вече­ри фести­ва­ла, како је наја­вио, пока­за­ти и сво­је уме­ће цртања.

Каталог изложбе карикатура "Није смешно" Николе Драгаша

Ката­лог изло­жбе кари­ка­ту­ра „Није сме­шно“ Нико­ле Дра­га­ша – спо­ља­шња стра­на тро­дел­ног каталога

Каталог изложбе карикатура "Није смешно" Николе Драгаша

Ката­лог изло­жбе кари­ка­ту­ра „Није сме­шно“ Нико­ле Дра­га­ша – уну­тра­шња стра­на тро­дел­ног каталога

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2013“ одр­жа­ва се у орга­ни­за­ци­ји удру­же­ња Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ и при­ја­те­ља удру­же­ња, а уз помоћ Кул­тур­ног цен­тра Параћин.

Ина­че, 11. новем­бар је Дан при­мир­ја у Првом свет­ском рату и држав­ни пра­зник, а ујед­но и нерад­ни дан и зато нема изго­во­ра за недо­ла­зак на овај фести­вал који свр­ста­ва Пара­ћин међу једин­стве­не гра­до­ве кад се ради о мани­фе­ста­ци­ја­ма овог типа.

ВИДИМО СЕ НАСМЕЈАНИ! 🙂

Владица Миленковић - Сатира фест 2013

Владица Миленковић добитник награде на „Сатира фесту 2013“

Вла­ди­ца Милен­ко­вић, члан КУА „Арти­ја“, добит­ник је пре­сти­жне награ­де за нај­бо­љу сати­рич­ну при­чу на „Сати­ра фесту 2013“ одр­жа­ном у Бео­гра­ду 11. окто­бра 2013. годи­не, а на прет­ход­но рас­пи­са­ном кон­кур­су Бео­град­ског афо­ри­сти­чар­ског круга

Владица Миленковић - Сатира фест 2013

Чита­ње при­че у Удру­же­њу књи­жев­ни­ка Србије

При­ча „Изло­жба“ Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа про­гла­ше­на је за нај­бо­љу сати­рич­ну при­чу, од пре­ко сто­ти­ну при­ча при­сти­глих на кон­курс, једа­на­е­стог међу­на­род­ног фести­ва­ла хумо­ра и сати­ре „Сати­ра фест“ који се сва­ке годи­не одр­жа­ва у Бео­гра­ду. Награ­да му је уру­че­на у про­сто­ри­ја­ма Удру­же­ња књи­жев­ни­ка Срби­је где је Милен­ко­вић про­чи­тао награ­ђе­ну при­чу, а свој наступ је упот­пу­нио пар сати касни­је насту­пом на „Вече­ри афо­ри­за­ма“ у све­ча­ној сали Град­ске општи­не Ста­ри град.

Владица Миленковић - Сатира фест 2013

Чита­ње афо­ри­за­ма на „Вече­ри афоризама“

Поред награ­де за при­чу, награ­ду за нај­бо­љу сати­рич­ну песму на истом кон­кур­су добио је Томи­ца Ћирић из Пиро­та, док је сати­рич­на песма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа ушлa у нај­у­жу кон­ку­рен­ци­ју за награ­ду. Награ­ду „Вук Гли­го­ри­је­вић“ за нај­бо­љи афо­ри­зам про­чи­тан на „Сати­ра фесту 2013“ добио је Нинус Несто­ро­вић сати­ри­чар из Новог Сада, који већ дуже вре­ме живи и ради у Параћину.

Владица Миленковић - Сатира фест 2013

Са пла­ке­том Бео­град­ског афо­ри­сти­чар­ског кру­га за нај­бо­љу при­чу „Сати­ра феста 2013“

У наја­ви је нова књи­га афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа „За сва­ки слу­чај“, као и про­мо­ци­ја књи­ге „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ у Бео­гра­ду и Пара­ћи­ну, коју је уре­дио зајед­но са Гора­ном Радо­са­вље­ви­ћем и Мио­дра­гом Стошићем.