Архиве ознака: афористичари

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Параћин

„Афотека 2“ „У пролазу“ у Параћину

У пара­ћин­ској библи­о­те­ци „Др Вићен­ти­је Ракић“ у гале­ри­ји „У про­ла­зу“, у поне­де­љак 4. новем­бра 2013. годи­не у 18 часо­ва, биће отво­ре­на изло­жба кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа обја­вље­них у Алма­на­ху афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“, а потом у про­сто­ру библи­о­те­ке одр­жа­на и про­мо­ци­ја Алманаха

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Параћин

Кари­ка­ту­ре Сло­бо­да­на Срди­ћа, које ће у наред­них неде­љу дана бити изло­же­не у гале­ри­ји „У про­ла­зу“ и скре­та­ти пажњу свим посе­ти­о­ци­ма библи­о­те­ке, наста­ле су на осно­ву афо­ри­за­ма 38 ауто­ра из Срби­је, Маке­до­ни­је, Хрват­ске, Црне Горе и Босне и Хер­це­го­ви­не чији су афо­ри­зми обја­вље­ни у Алманаху.

Отва­ра­њу изло­жбе при­су­ство­ва­ће аутор изло­жбе Сло­бо­дан Срдић из Сме­де­ре­ва, један од нај­при­зна­ти­јих кари­ка­ту­ри­ста Срби­је и реги­о­на, а сво­јим при­су­ством про­мо­ци­ју књи­ге уве­ли­ча­ће позна­ти срп­ски афо­ри­сти­чар Миро­слав Сре­да­но­вић из Бео­гра­да и сам „афо­те­кар“, као и још тро­ји­ца „афо­те­ка­ра“: Мио­драг Сто­шић из Бео­гра­да и Момир Ста­ни­са­вље­вић и Вла­ди­ца Милен­ко­вић из Пара­ћи­на. Ујед­но, Сто­шић и Милен­ко­вић биће и у свој­ству при­ре­ђи­ва­ча овог изда­ња Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духовитих“.

Након отва­ра­ња изло­жбе, про­мо­ци­ја књи­ге „Афо­те­ка 2“ биће одр­жа­на у про­сто­ру библи­о­те­ке на оде­ље­њу за одра­сле, а у име библи­о­те­ке „Др Вићен­ти­је Ракић“ увод­ну реч има­ће дирек­тор библи­о­те­ке Лепо­са­ва Иван­ко­вић.

За ову при­ли­ку при­пре­мљен је једин­ствен каталог:

Алманах афористичара "Афотека 2" - каталог за Параћин

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ – спо­ља­шња стра­на тро­дел­ног каталога

Алманах афористичара "Афотека 2" - каталог за Параћин

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ – уну­тра­шња стра­на тро­дел­ног каталога

„Афотека 2“ представљена у Београду

Престоничко представљање „Афотеке 2“

У при­јат­ном амби­јен­ту мул­ти­ме­ди­јал­не сале Уста­но­ве кул­ту­ре „Вук Кара­џић“ у Бео­гра­ду, у четвр­так 24. окто­бра 2013. годи­не, одр­жа­на је мул­ти­ме­ди­јал­на про­мо­ци­ја Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ са изло­жбом кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа и живом афо­ри­сти­чар­ском реч­ју засту­пље­них аутора

„Афотека 2“ представљена у Београду

Про­мо­ци­ју је у име Уста­но­ве кул­ту­ре „Вук Кара­џић“ отво­ри­ла Рад­ми­ла Сто­ја­но­вић, а затим су при­ре­ђи­ва­чи Мио­драг Сто­шић и Горан Радо­са­вље­вић и илу­стра­тор Сло­бо­дан Срдић крат­ко гово­ри­ли нешто више о Алма­на­ху и самом раду на њему. Вла­ди­ца Милен­ко­вић је поред свог крат­ког виђе­ња „Афо­те­ке 2“ про­чи­тао и извод из рецен­зи­је Гру­ја Лера, док је пре почет­ка чита­ња афо­ри­за­ма још један рецен­зент Срба Павло­вић, у Алма­на­ху пот­пи­сан као Коста Павло­вић, про­чи­тао сво­ју уво­ду реч књиге.

„Афотека 2“ представљена у Београду

По завр­шет­ку фор­мал­ног дела про­мо­ци­је, афо­ри­сти­ча­ри су по редо­сле­ду обја­вље­ним у књи­зи, од нај­ста­ри­јих ка нај­мла­ђим, редом изла­зи­ли пред публи­ку пока­зу­ју­ћи да нима­ло нису слу­чај­но поста­ли, а неки већ и били, део овог једин­стве­ног изда­ња Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духовитих“.

„Афотека 2“ представљена у Београду

Миро­слав Сре­да­но­вић, Коста Павло­вић, Сло­бо­дан М. Сте­фа­но­вић, Мићо Лукић, Алек­сан­дар Кржа­вац, Пери­ца Јокић, Горан Радо­са­вље­вић, Деа­на Саи­ло­вић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Пави­ца Јова­но­вић Вељо­вић, Мио­драг Сто­шић и Јеле­на Вучи­нић су чита­њем сво­јих 15 обја­вље­них афо­ри­за­ма упот­пу­ни­ли „сли­ку“ Алма­на­ха за коју се у пра­вом сми­слу те речи побри­нуо Сло­бо­дан Срдић чије је осли­ка­ва­ње афо­ри­за­ма кари­ка­ту­ра­ма свих боја било изло­же­но на зидо­ви­ма ове мул­ти­ме­ди­јал­не сале дају­ћи јој и у овом слу­ча­ју пуно оправ­да­ње да се тако назива.

„Афотека 2“ представљена у Београду

Било је ту и ауто­ра који су по први пут обја­ви­ли сво­је афо­ри­зме у неком штам­па­ном изда­њу књи­ге, па су тако Деа­на Саи­ло­вић, Пави­ца Јова­но­вић Вељо­вић и Јеле­на Вучи­нић, како је при­ме­тио Срдић, упра­во биле нај­гла­сни­је и нај­е­не­грич­ни­је. Није их поко­ле­ба­ло ни то што су има­ле част да их поред при­сут­них зна­чај­них име­на засту­пље­них у Алма­на­ху из публи­ке слу­ша­ју и вете­ра­ни сати­ре ових про­сто­ра Саво Мар­ти­но­вић и Мили­во­је Јозић.

„Афотека 2“ представљена у Београду

А на самом кра­ју је уз музич­ку подло­гу фил­ма „Вал­тер бра­ни Сара­је­во“ откри­ве­но ко је Роберт Нима­ни, аутор крат­ких при­ча који се поја­вио на дру­штве­ној мре­жи Фејс­бук и гру­па­ма које оку­пља­ју сати­ри­ча­ре. Роберт Нима­ни је у ства­ри гла­вом и бра­дом Пери­ца Јокић који је под тим псе­у­до­ни­мом скре­нуо нескри­ве­ну пажњу, не само сати­ри­ча­ра, на свој рад који до сада није публиковао!

Након Дел­че­ва и Бео­гра­да на реду је Пара­ћин, род­ни град иде­је Алма­на­ха, у коме ће 4. новем­бра у Народ­ној библи­о­те­ци „Др Вићен­ти­је Ракић“ бити пред­ста­вљен Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“, а у гале­ри­ји библи­о­те­ке „У про­ла­зу“ отво­ре­на изло­жба кари­ка­ту­ра који­ма је Сло­бо­дан Срдић нацр­тао све оно што су афо­ри­сти­ча­ри има­ли да кажу.

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Београд

АНТИСКАНДАЛ: У Београду „Вук Караџић“ представља „Афотеку 2“

Уста­но­ва кул­ту­ре „Вук Кара­џић“ биће дома­ћин про­мо­ци­је Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ у Бео­гра­ду, коју ће за вре­ме тра­ја­ња про­мо­ци­је пра­ти­ти изло­жба кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа, у четвр­так, 24. окто­бра 2013. годи­не са почет­ком од 19 часова

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Београд

Како не јавља­ју меди­ји: Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“, након пред­ста­вља­ња у Дел­че­ву у Маке­до­ни­ји, сво­јих „пет мину­та“ има­ће и у Бео­гра­ду у Уста­но­ви кул­ту­ре „Вук Кара­џић“ као незва­нич­но издво­је­но оде­ље­ње Сај­ма књи­га који се у то вре­ме одр­жа­ва у глав­ном гра­ду Срби­је. Ако вас је Сајам бацио на тро­шак, „Афо­те­ка 2“ ће вас баци­ти у смех.

При­ре­ђи­ва­чи Алма­на­ха: Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Горан Радо­са­вље­вић и Мио­драг Сто­шић, један од рецен­зе­на­та Коста Павло­вић (или­ти Срба Павло­вић) и илу­стра­тор Сло­бо­дан Срдић, уз „афо­те­ка­ре“ који су наја­ви­ли дола­зак: Миро­сла­ва Сре­да­но­ви­ћа, Мића Луки­ћа, Алек­сан­дра Кржав­ца, Пери­це Јоки­ћа, Деа­не Саи­ло­вић, Пави­це Јова­но­вић Вељо­вић и Јеле­не Вучи­нић, као и оних који нису наја­ви­ли, а оче­ку­је се да због бли­зи­не места деша­ва­ња буду на лицу места: Сло­бо­да­на М. Сте­фа­но­ви­ћа, Љубо­ми­ра О. Вујо­ви­ћа и Нико­ле Жив­ко­ви­ћа, пред­ста­ви­ће како зна­ју и уме­ју оно што се пред­ста­ви­ти може и веро­ват­но сме.

У име Уста­но­ве кул­ту­ре „Вук Кара­џић“, која се нала­зи у Буле­ва­ру кра­ља Алек­сан­дра 77а, свој удео у про­мо­ви­са­њу „Афо­те­ке 2“ има­ће Рад­ми­ла Сто­ја­но­вић, а пре­ци­зни­је место деша­ва­ња је мул­ти­ме­ди­јал­на сала.

Пово­дом овог дога­ђа­ја на интер­нет сај­ту ове уста­но­ве поста­вље­на је зани­мљи­ва наја­ва.

Меди­ји су на кра­ју без тек­ста закљу­чи­ли: Како је рани­је утвр­ђе­но, Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ је изда­ње Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духовитих“.

Афотека 2

Афотека по други пут међу афористичарима

Како је и наја­вље­но, до кра­ја лета, 19. сеп­тем­бра 2013. годи­не из штам­пе је иза­шао Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“ са 570 афо­ри­за­ма 38 ауто­ра из Срби­је, Маке­до­ни­је, Хрват­ске, Црне Горе и Босне и Херцеговине.

Афотека 2

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ при­ре­ди­ли су Вла­ди­ца Милен­ко­вић (КУА „Арти­ја“), Горан Радо­са­вље­вић („Лига духо­ви­тих“) и Мио­драг Сто­шић („Шири­мо опти­ми­зам“). Рецен­зен­ти су Гру­јо Леро, про­фе­сор књи­жев­но­сти и сати­ри­чар из Бије­љи­не, и Коста Павло­вић, афо­ри­сти­чар из Бео­гра­да, позна­ти­ји као Срба Павло­вић. Ком­плет­ну књи­гу је илу­стро­вао Сло­бо­дан Срдић, кари­ка­ту­ри­ста из Сме­де­ре­ва, а у књи­зи се нала­зе кари­ка­ту­ре које су наста­ле на осно­ву 38 афо­ри­за­ма, од сва­ког афо­ри­сти­ча­ра по један.

Након поја­ве прве АФОТЕКЕ, дру­ги исто­и­ме­ни алма­нах у изда­њу КУА „Арти­ја“, није морао дуго да чека. Угле­дао је све­тло дана мно­го рани­је него што је оче­ки­ва­но… Оно што је карак­те­ри­стич­но за алма­на­хе, то је да се поја­вљу­ју, након што се у јед­ној обла­сти, или већ оно­ме што та врста часо­пи­са тре­ти­ра, дође до зна­чај­ни­јих про­ме­на. У овом слу­ча­ју, уну­тар гру­пе Лига духо­ви­тих и гру­пе Шири­мо опти­ми­зам, дошло је до нео­че­ки­ва­ног пора­ста бро­ја чла­но­ва. Самим тим пред при­ре­ђи­ва­чи­ма се нашао и зна­тан број вред­них афоризама…

Карак­те­ри­стич­но је још да и овај дру­ги број алма­на­ха, тако­ђе, наста­вља у истом мани­ру: хумо­ран, сати­ри­чан, интри­ган­тан, врцав. За разли­ку од број­них доса­да­шњих књи­га слич­не при­ро­де, не сво­ди се на три теме (вођа, рато­ви – про­те­сни митин­зи, поли­ци­ја). При­ре­ђи­ва­чи таквих књи­га “одра­ди­ли су сво­је”, афо­ри­зам осло­бо­ђен инвек­ти­ве, гру­би­јан­ства, наи­ве и при­ми­ти­ви­зма. Вра­ћа се ново-ста­ро вре­ме. Земља кора­ча убр­за­ним кора­ци­ма ка Евро­пи, а афо­ри­зам ка књи­жев­ном. У при­лог овој тврд­њи иде и “јади­ков­ка” сати­ри­ча­ра прет­ход­не гене­ра­ци­је, који жали што није ства­рао у овом времену. …

Коста Павло­вић

Алма­нах АФОТЕКА 2 заслу­жу­је сва­ку пажњу и помен. Из оби­ља срп­ске, црно­гор­ске, маке­дон­ске и хрват­ске афо­ри­сти­чар­ске про­дук­ци­је издво­је­но је чак 570 иза­бра­них афо­ри­за­ма. Ауто­ри су бира­ни по вре­мен­ском и ври­јед­но­сном кључу. …

При­ре­ђи­ва­чи су има­ли на уму чиње­ни­цу да су се у пери­о­ду од пет деце­ни­ја јави­ле и одре­ђе­не, ста­ре и нове, нега­тив­не дру­штве­не поја­ве – које су пре­суд­но ути­ца­ле на фор­ми­ра­ње афо­ри­сти­чар­ске сви­је­сти. То је доказ више да се „ћуд тумо­ра дру­штва“ не мије­ња. Мије­ња­ју се само изазивачи! …

Дру­га књи­га АФОТЕКЕ пра­ти ври­је­ме, као што га пра­те афо­ри­сти­ча­ри живом ријеч­ју и сна­жним мисли­ма о поја­ва­ма које ква­ре устрој­ство дру­штва, држа­ве, инсти­ту­ци­ја и нара­ви појединаца.

А сми­јех је нај­бо­љи лијек про­тив непод­но­шљи­ве дру­штве­не вру­ћи­не која је захва­ти­ла ове просторе.

Рецепт може про­пи­са­ти сва­ки од 38 љека­ра спе­ци­ја­ли­ста из овог алма­на­ха, који нам покла­ња­ју лепе­зу освје­жа­ва­ју­ћих афо­ри­за­ма да лак­ше под­не­се­мо гору­ће про­бле­ме, због којих се дано­ноћ­но знојимо.

Гру­јо Леро, проф.

„Афо­те­ка­ри“ су ово­га пута били: Миро­слав Сре­да­но­вић (1936), Живо­јин Ден­чић (1939), Коста Павло­вић (1942), Пеко Лали­чић (1944), Нико­ла ЧД Пешић (1948), Сло­бо­дан М. Сте­фа­но­вић (1948), Јован Кра­гу­је­вић (1950), Мићо Лукић (1952), Љубо­мир О. Вујо­вић (1952), Дими­тар И. Вила­зор­ски (1953), Душан Ђор­ђе­вић (1955), Васил Толев­ски (1956), Миле Гјор­гји­јо­ски (1957), Абду­рах­ман Хали­ло­вић Ахил (1958), Лен­че Сто­и­ме­но­ва (1958), Алек­сан­дар Кржа­вац (1959), Момир Ста­ни­са­вље­вић (1959), Зоран Доде­ро­вић (1960), Алек­сан­дар Павић (1960), Жељ­ко Мар­ко­вић (1961), Љуби­сав Гру­јић (1962), Пери­ца Јокић (1962), Милан Бутрић Тан­кеш (1964), Горан Радо­са­вље­вић (1969), Дејан Ђор­ђе­вић (1970), Дин­ко Осман­че­вић (1971), Деа­на Саи­ло­вић (1971), Вла­ди­ца Милен­ко­вић (1973), Дали­бор­ка Шишма­но­вић Кеп­чи­ја (1974), Бра­ти­слав Коста­ди­нов (1975), Дра­ган Миљ­ко­вић (1975), Пави­ца Јова­но­вић Вељо­вић (1978), Дра­жен Јер­го­вић (1980), Љуп­ка Цве­та­но­ва (1976), Мио­драг Сто­шић (1982), Јеле­на Вучи­нић (1982), Нико­ла Жив­ко­вић (1984) и Ната­ша Гјор­гји­јо­ска (1985).

Прва про­мо­ци­ја је зака­за­на већ за петак, 20. сеп­тем­бар 2013. годи­не, у Маке­до­ни­ји у Дел­че­ву на Првом међу­на­род­ном фести­ва­лу кари­ка­ту­ре и афо­ри­зма „Пија­нец 2013“.

У пла­ну је да уз про­мо­ци­је које сле­де буде поста­вље­на и изло­жба свих кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа које се нала­зе у књи­зи, а које ће за ову при­ли­ку бити ура­ђе­не у колору.

Неке од зани­мљи­во­сти у вези Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ може­те про­чи­та­ти у вести Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ у наја­ви.

КУА „Арти­ја“
Пара­ћин, 19.09.2013.

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат

Алманах афористичара „Афотека 2“ у најави

До кра­ја лета иза­ћи ће из штам­пе Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“ са афо­ри­зми­ма 38 ауто­ра из Срби­је, Маке­до­ни­је, Хрват­ске, Црне Горе и Босне и Херцеговине.

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат

Након закљу­че­ња кон­кур­са, ода­би­ра ауто­ра, затим оду­ста­ја­ња и нак­над­них при­сту­па­ња, ауто­ри афо­ри­за­ма који ће бити део дру­гог по реду Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра су: Миро­слав Сре­да­но­вић (1936), Живо­јин Ден­чић (1939), Коста Павло­вић (1942), Пеко Лали­чић (1944), Нико­ла ЧД Пешић (1948), Сло­бо­дан М. Сте­фа­но­вић (1948), Јован Кра­гу­је­вић (1950), Мићо Лукић (1952), Љубо­мир О. Вујо­вић (1952), Дими­тар И. Вила­зор­ски (1953), Душан Ђор­ђе­вић (1955), Васил Толев­ски (1956), Миле Гјор­гји­јо­ски (1957), Абду­рах­ман Хали­ло­вић Ахил (1958), Лен­че Сто­и­ме­но­ва (1958), Алек­сан­дар Кржа­вац (1959), Момир Ста­ни­са­вље­вић (1959), Зоран Доде­ро­вић (1960), Алек­сан­дар Павић (1960), Жељ­ко Мар­ко­вић (1961), Љуби­сав Гру­јић (1962), Пери­ца Јокић (1962), Милан Бутрић Тан­кеш (1964), Горан Радо­са­вље­вић (1969), Дејан Ђор­ђе­вић (1970), Дин­ко Осман­че­вић (1971), Деа­на Саи­ло­вић (1971), Вла­ди­ца Милен­ко­вић (1973), Дали­бор­ка Шишма­но­вић Кеп­чи­ја (1974), Бра­ти­слав Коста­ди­нов (1975), Дра­ган Миљ­ко­вић (1975), Пави­ца Јова­но­вић Вељо­вић (1978), Дра­жен Јер­го­вић (1980), Љуп­ка Цве­та­но­ва (1976), Мио­драг Сто­шић (1982), Јеле­на Вучи­нић (1982), Нико­ла Жив­ко­вић (1984) и Ната­ша Гјор­гји­јо­ска (1985).

На осно­ву бро­ја ауто­ра „Афо­те­ка 2“ садр­жа­ће укуп­но 570 афо­ри­за­ма и 38 илу­стра­ци­ја, не рачу­на­ју­ћи кори­це књиге.

При­ре­ђи­ва­чи су, као и про­шлог пута, Вла­ди­ца Милен­ко­вић (КУА „Арти­ја“), Горан Радо­са­вље­вић („Лига духо­ви­тих“) и Мио­драг Сто­шић. За илу­стро­ва­ње књи­ге побри­нуо се Сло­бо­дан Срдић, кари­ка­ту­ри­ста из Сме­де­ре­ва и доа­јен срп­ске кари­ка­ту­ре. Рецен­зент је Гру­јо Леро, про­фе­сор књи­жев­но­сти и сати­ри­чар из Бије­љи­не и уче­сник прве „Афо­те­ке“, а увод­ну реч има Србо­љуб Павло­вић из Бео­гра­да, један од нај­и­стак­ну­ти­јих афо­ри­сти­ча­ра Срби­је, и сам уче­сник у оба Алма­на­ха са афо­ри­зми­ма пот­пи­са­ним псе­у­до­ни­мом Коста Павловић.

Зани­мљи­ве поје­ди­но­сти у вези Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“:

 • 38 ода­бра­них ауто­ра афо­ри­за­ма, у одно­су на 29 у првом Алманаху;
 • 28 ауто­ра афо­ри­за­ма из Срби­је (Бео­град, Заје­чар, Мај­дан­пек, Ниш, Нови Сад, Вра­ње, Пара­ћин, Чачак, Пожа­ре­вац, Сме­де­ре­во, Грде­ли­ца код Лесков­ца, Срем­ски Кар­лов­ци, Кру­ше­вац, Сур­ду­ли­ца, Сме­де­рев­ска Палан­ка) укљу­чу­ју­ћи и јед­ног ауто­ра који живи у Швај­цар­ској, 6 из Маке­до­ни­је (Велес, Ско­пље, Дел­че­во, Коча­ни, Штип), 2 из Хрват­ске (Рије­ка и Загреб) и по 1 из Црне Горе (Бера­не) и Босне и Хер­це­го­ви­не, тач­ни­је Репу­бли­ке Срп­ске (Бања Лука);
 • уче­ству­је чак 7 афо­ри­сти­чар­ки, од тога 4 из Срби­је и 3 из Маке­до­ни­је, за разли­ку од првог Алма­на­ха у коме није било нијед­ног жен­ског аутора;
 • 16 ауто­ра су били уче­сни­ци и првог Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра уз још јед­ног ауто­ра који је ово­га пута рецен­зент – Гру­јо Леро;
 • нај­мла­ђи аутор је Ната­ша Гјор­гји­јо­ска, рође­на 1985. годи­не, док је у првом Алма­на­ху то био Мио­драг Сто­шић, рођен 1982. године;
 • неко­ли­ци­ни пре све­га мла­ђих ауто­ра ово ће бити прво поја­вљи­ва­ње у јед­ном књи­жном афо­ри­сти­чар­ском издању.

„Афо­те­ка 2“ је наста­вак про­шло­го­ди­шње прве „Афо­те­ке“ која је наи­шла на вео­ма пози­тив­не кри­ти­ке од стра­не чита­ла­ца, као и коле­га афо­ри­сти­ча­ра и кари­ка­ту­ри­ста који нису уче­ство­ва­ли у овом про­јек­ту, сигур­но нај­ве­ћем на овим про­сто­ри­ма у обла­сти сати­ре када је само­ор­га­ни­за­ци­ја у питању.

Као и прва „Афо­те­ка“, „Афо­те­ка 2“ биће штам­па­на лати­нич­ним писмом ради лак­шег пла­сма­на у све земље ода­кле су ауто­ри уче­сни­ци. Поред про­мо­ци­ја књи­ге где год се ука­же при­ли­ка за то, у пла­ну је и пред­ста­вља­ње на пред­сто­је­ћем Сај­му књи­га у Бео­гра­ду који се одр­жа­ва од 20. до 27. октобра.

КУА „Арти­ја“
Пара­ћин, 03.08.2013.

"Афотекари" у Театру 78

Београдско представљање две књиге Библиотеке „Артија“

У гале­риј­ском про­сто­ру позо­ри­шта „Теа­тар 78“ у Бео­гра­ду, у неде­љу 17. фебру­а­ра 2013. годи­не, одр­жа­на је про­мо­ци­ја две књи­ге афо­ри­за­ма Библи­о­те­ке „Арти­ја“, прве „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра ‘Афо­те­ка’“ и дру­ге „Крат­ке мисли дугих раз­ми­шља­ња“ ауто­ра Мића Лукића.

"Афотекари" у Театру 78

Миро­слав Сре­да­но­вић, Мићо Лукић, Срба Павло­вић, Мио­драг Сто­шић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Горан Радосављевић

„Афо­те­ка­ри“ Срба Павло­вић, Мићо Лукић, Миро­слав Сре­да­но­вић, Горан Радо­са­вље­вић, Мио­драг Сто­шић и Вла­ди­ца Милен­ко­вић зајед­нич­ким сна­га­ма су пред­ста­ви­ли Алма­нах, након чега је усле­ди­ла про­мо­ци­ја књи­ге Мића Луки­ћа „Крат­ке мисли дугих раз­ми­шља­ња“. Рецен­зент књи­ге Срба Павло­вић је поред увод­не речи о ауто­ру и књи­зи про­чи­тао рецен­зи­ју, а у пред­ста­вља­њу афо­ри­за­ма помо­гли су му сви при­сут­ни афо­ри­сти­ча­ри слу­чај­ним ода­би­ром. Уред­ник изда­ња и заступ­ник КУА „Арти­ја“ Вла­ди­ца Милен­ко­вић је пред­ста­вио књи­гу сво­јим избо­ром афоризама:

 • Ста­ри добри радио бес­пре­кор­но функ­ци­о­ни­ше. Сад крче црева.
 • Народ је и пре­ви­ше забри­нут. Бри­га га за све.
 • Сум­њи­ва лица се скри­ва­ју у бирач­ким списковима.
 • Рад­ни­ци који су стра­хо­ва­ли од губит­ка рад­ног места, сада стра­ху­ју од доби­ја­ња посла.
 • Ђаво је однео шалу. Ето зашто се сме­је­мо као будале…
 • Згод­не жене вла­да­ју бори­лач­ким вешти­на­ма – оба­ра­ју с ногу.
 • Кад год се осло­ним на себе, осло­нац се измакне.
 • Народ живи лоше јер му је тако суђе­но због оних који­ма није ника­ко суђено.
 • Пут нам је ису­ви­ше дуг – јер се врти­мо у круг.
 • Лако бисмо до посла али поја­ви­ле су се смет­ње на везама.
 • Купо­ви­на дипло­ма је доказ да се сва­ка шко­ла плаћа.
 • Не мора­те ви нас окре­та­ти, нави­кли смо ми и ова­ко и онако.
 • Пиша­мо уз ветар… а то нам се враћа…
 • Бада­ва што вре­ме ради за нас кад не може да постигне.
 • Не изла­зи­те на бри­сан про­стор. Ту пуца видик.
 • Они горе толи­ко су висо­ко да им народ није ни на видику.
 • Уче­ћи се на туђим гре­шка­ма, сво­је запостављамо.
 • Про­си­па­њем паме­ти обе­ле­жа­ва­мо пут у неповратно.
 • Смо­та­ни­ма је тешко раз­дво­ји­ти дупе од главе.
 • Чита­њем афо­ри­за­ма дола­зи­мо до пра­вог ста­ња ствари.
Мићо Лукић у Театру 78

Мићо Лукић, чита­ње радо­ва из рукописа

Да не би све оста­ло на оном што је могло да се про­чи­та из књи­га побри­нуо се Мићо Лукић који је на кра­ју из руко­пи­са про­чи­тао неко­ли­ко сво­јих афо­ри­за­ма и епиграма.

Ово је било дру­го пред­ста­вља­ње „Афо­те­ке“ у Бео­гра­ду и укуп­но шесто, док је књи­га „Крат­ке мисли дугих раз­ми­шља­ња“ пред­ста­вље­на први пут.

Мићо Лукић и Афотека - публика

Публи­ка свих гене­ра­ци­ја, која је била при­сут­на у завид­ном бро­ју на овој про­мо­ци­ји два изда­ња Библи­о­те­ке „Арти­ја“, често је реа­го­ва­ла на афо­ри­зме здру­же­но сме­хом и(ли) аплаузима.

Афотека у Енигматском ђердану 621

„Афотека“ у босанско-херцеговачком недељнику „Енигматски ђердан“

У босан­ско-хер­це­го­вач­ком недељ­ни­ку „Ениг­мат­ски ђер­дан“ сво­је место нашао је и Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“, који је пред­ста­вљен на два разли­чи­та начи­на у два броја.

Афотека у Енигматском ђердану

После увод­не речи јед­ног од „афо­те­ка­ра“ Дин­ка Осман­че­ви­ћа из Бања Луке у јед­ном од прет­ход­них бро­је­ва овог ениг­мат­ског недељ­ни­ка, број 621 је донео на зад­њој стра­ни кори­ца наслов­ну стра­ну „Афо­те­ке“ уз извод из увод­ног тек­ста уред­ни­ка и јед­ног од при­ре­ђи­ва­ча Вла­ди­це Миленковића.

Афотека у Енигматском ђердану 621

Како је наја­вље­но ови­ме нису реше­не све „ениг­ме“ у „Ениг­мат­ском ђер­да­ну“ што се тиче „Афо­те­ке“. У неком од наред­них бро­је­ва биће пред­ста­вље­ни са по неко­ли­ко афо­ри­за­ма сви засту­пље­ни ауто­ри у Алманаху.

„Ениг­мат­ски ђер­дан“ је недељ­ник који изла­ти сва­ког четврт­ка на про­сто­ру Босне и Хер­це­го­ви­не са при­лич­но вели­ким тира­жом за овда­шње при­ли­ке од 15 хиља­да при­ме­ра­ка. Поред ениг­ма­ти­ке у недељ­ни­ку се могу наћи и тек­сто­ви на разне теме међу који­ма се послед­њих годи­на често нала­зе и афоризми.

Театар 78

„Кратке мисли дугих размишљања“ и „Афотека“ заједно у Београду

Театар 78Прва и дру­га књи­га Библи­о­те­ке „Арти­ја“ Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра ‘Афо­те­ка'“ и „Крат­ке мисли дугих раз­ми­шља­ња“ Мића Луки­ћа, биће пред­ста­вље­не у Бео­гра­ду у про­сто­ру позо­ри­шта „Теа­тар 78“ (Ресав­ска 78), у неде­љу 17. фебру­а­ра 2013. годи­не са почет­ком у 15 часова.

Аутор књи­ге афо­ри­за­ма „Крат­ке мисли дугих раз­ми­шља­ња“ Мићо Лукић први пут ће сво­ју књи­гу пред­ста­ви­ти чита­лач­кој публи­ци после њеног обја­вљи­ва­ња почет­ком децем­бра 2012. годи­не. Рецен­зент књи­ге је позна­ти афо­ри­сти­чар Срба Павло­вић, а поред њега у пред­ста­вља­њу књи­ге уче­сто­ва­ће заступ­ник КУА „Арти­ја“ Вла­ди­ца Миленковић.

„Алма­на­ху афо­ри­сти­ча­ра ‘Афо­те­ка'“ ово ће бити дру­га бео­град­ска про­мо­ци­ја, после про­шло­го­ди­шње про­мо­ци­је новем­бра месе­ца у умет­нич­кој гале­ри­ји „Studio Fine Art Dex“, а укуп­но шеста после Дел­че­ва (Маке­до­ни­ја), Пан­че­ва, Пара­ћи­на и Косов­ске Митро­ви­це. Поред при­ре­ђи­ва­ча књи­ге Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, Гора­на Радо­са­вље­ви­ћа и Мио­дра­га Сто­ши­ћа, као и Србе Павло­ви­ћа и Мића Луки­ћа, оче­ку­је се дола­зак и дру­гих „афо­те­ка­ра“.

Обе књи­ге је уре­дио „Арти­јин Кре­а­тив­ни Тим“ (А.К.Т.).

КУА Артија

Конкурс за алманах афористичара „Афотека 2“

КУА АртијаКњи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ и интер­нет сајт „Лига духо­ви­тих“ рас­пи­су­ју кон­курс за уче­ство­ва­ње у изда­ва­њу алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра под нази­вом „Афо­те­ка 2“.

Потреб­но је посла­ти 50 афо­ри­за­ма на неком од јези­ка бив­ших југо­сло­вен­ских репу­бли­ка до 1. маја 2013. годи­не на и-мејл адре­се: artija.kua@gmail.com и ligaduhovitih@ligaduhovitih.com, од којих ће бити напра­вљен ужи избор од по 15 афо­ри­за­ма. Афо­ри­зми могу бити обја­вљи­ва­ни у аутор­ским књи­га­ма или дру­гим изда­њи­ма. Тема афо­ри­за­ма није одре­ђе­на. При­ре­ђи­ва­чи алма­на­ха задр­жа­ва­ју пра­во ода­би­ра афо­ри­за­ма о чему ће аутор бити оба­ве­штен и на осно­ву тога одлу­чи­ти да ли конач­но жели да уче­ству­је. Уз афо­ри­зме посла­ти и кра­ћу био­гра­фи­ју.

Пар­ти­ци­па­ци­ја за уче­ство­ва­ње у алма­на­ху је 2.300,00 дина­ра (или у про­тив­вред­но­сти око 20 евра). Упла­те се врше до 17. маја 2013. годи­не. Мини­мум ода­бра­них ауто­ра је 30 да би се изми­ри­ли сви тро­шко­ви при­пре­ме и штам­па­ња у тира­жу од 500 при­ме­ра­ка на око 100 стра­на фор­ма­та А5 са пла­сти­фи­ци­ра­ним кори­ца­ма у боји. У слу­ча­ју да има више ауто­ра број стра­на биће пове­ћан. При­ре­ђи­ва­чи­ма оста­је 100 при­ме­ра­ка за пре­зен­то­ва­ње алма­на­ха, а сва­ко од ауто­ра доби­ја про­пор­ци­о­на­лан број од пре­о­ста­лих 400 при­ме­ра­ка. Ауто­ри ван Срби­је нак­над­но сно­се тро­шко­ве поштарине.

Ујед­но се пози­ва­ју илу­стра­то­ри и кари­ка­ту­ри­сти да се при­кљу­че илу­стро­ва­њу алма­на­ха и њима ће при­па­сти по 2 до 5 при­ме­ра­ка, у зави­сно­сти од бро­ја при­ја­вље­них аутора.

Ауто­ри који буду уче­ство­ва­ли у изда­ва­њу овог алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра могу у свом месту живље­ња у сарад­њи са локал­ним орга­ни­за­ци­ја­ма и дру­гим засту­пље­ним ауто­ри­ма орга­ни­зо­ва­ти про­мо­ци­ју, а Књи­жев­но-умет­нич­ка асо­ци­ја­ци­ја „Арти­ја“ ће заин­те­ре­со­ва­ним орга­ни­за­ци­ја­ма посла­ти зва­ни­чан допис.

Упла­те пар­ти­ци­па­ци­ја врши­ће се на жиро-рачун Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ (ул. Мило­ва­на Гли­ши­ћа 28, Пара­ћин) 160-370483-53 (Banka Intesa) уз свр­ху упла­те „Пар­ти­ци­па­ци­ја за алма­нах Афо­те­ка 2“. (Изглед попу­ње­не уплат­ни­це нала­зи се у додат­ку кон­кур­са.) Упла­та пар­ти­ци­па­ци­је ауто­ра који живе ван тери­то­ри­је Срби­је и пре­у­зи­ма­ње при­ме­ра­ка књи­ге извр­ши­ће се по договору.

Кон­курс за први алма­нах афо­ри­сти­ча­ра под нази­вом „Афо­те­ка“, обја­вљен 2012. годи­не, успе­шно је завр­шен. У књи­зи се нашло 29 ауто­ра са по 15 афо­ри­за­ма, као и радо­ви дво­ји­це кари­ка­ту­ри­ста. Књи­га је пред­ста­вље­на у више штам­па­них и елек­трон­ских меди­ја на про­сто­ру бив­ше Југо­сла­ви­је уз пет про­мо­ци­ја у Срби­ји и Маке­до­ни­ји. Про­мо­тив­ни спот Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“ на лин­ку: http://youtu.be/5IEVqYsi0d8

При­ре­ђи­ва­чи алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра су: Вла­ди­ца Милен­ко­вић, сати­ри­чар и заступ­ник КУА „Арти­ја“; Горан Радо­са­вље­вић, сати­ри­чар, вла­сник и уред­ник интер­нет сај­та „Лига духо­ви­тих“; и, Мио­драг Сто­шић, хумо­ри­ста и сатиричар.

Изда­ва­чи и при­ре­ђи­ва­чи задр­жа­ва­ју пра­во обја­вљи­ва­ња афо­ри­за­ма и кари­ка­ту­ра у штам­па­ним и елек­трон­ским меди­ји­ма ради про­мо­ви­са­ња књи­ге „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра – Афо­те­ка 2“.

Зва­нич­ни интер­нет сајт Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“: kua.artija.net
Интер­нет сајт „Лига духо­ви­тих“: ligaduhovitih.com

Афотека 2 - налог за уплату

[google_plusone href=“https://kua.artija.net/konkurs-za-almanah-aforisticara-afoteka-2/“ size=“medium“ float=“left“ annotation=“inline“ language=“Serbian“] [fbshare url=“https://kua.artija.net/konkurs-za-almanah-aforisticara-afoteka-2/“ type=“button“ float=“left“] [fblike url=“https://kua.artija.net/konkurs-za-almanah-aforisticara-afoteka-2/“ style=“button_count“ float=“left“ showfaces=“false“ width=“135″ verb=“like“ font=“arial“ locale=“sr_RS“] [twitter url=“https://kua.artija.net/konkurs-za-almanah-aforisticara-afoteka-2/“ style=“horizontal“ text=“Конкурс за алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2″“ float=“left“]

„Афотека“ представљена у Београду

„Афотека“ представљена у Београду

У Бео­гра­ду у про­сто­ру умет­нич­ке гале­ри­је „Studio Fine Art Dex“ (Ска­дар­ска 36а), у субо­ту 24. новем­бра 2012. годи­не, пред­ста­вљен је Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“, изда­ње КУА „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духовитих“.

„Афотека“ представљена у Београду

У нео­бич­ном амби­јен­ту „Studio Fine Art Dex-а“ уз сасвим опу­ште­ну атмо­сфе­ру пре­те­жно мла­ђој публи­ци, која је актив­но уче­ство­ва­ла и упа­ди­ца­ма поку­ша­ва­ла да доско­чи афо­ри­сти­ча­ри­ма уз спон­та­не апла­у­зе и смех, пред­ста­ви­ло се неко­ли­ко гене­ра­ци­ја афо­ри­сти­ча­ра чита­ју­ћи сво­је афо­ри­зме обја­вље­не у алма­на­ху „Афо­те­ка“.

После духо­ви­те наја­ве про­мо­ци­је од стра­не Мио­дра­га Сто­ши­ћа, извод из сво­је увод­не речи обја­вље­не у алма­на­ху про­чи­тао је Вла­ди­ца Милен­ко­вић, глав­ни уред­ник изда­ња и заступ­ник КУА „Арти­ја“, затим је Горан Радо­са­вље­вић, уред­ник „Лиге духо­ви­тих“, про­чи­тао извод из рецен­зи­је Вељ­ка Рај­ко­ви­ћа, да би напо­слет­ку Сто­шић и Милен­ко­вић у „крат­ким рафа­ли­ма“ засу­ли публи­ку избо­ром афо­ри­за­ма 22 ауто­ра који нису били при­сут­ни на промоцији.

„Афотека“ представљена у Београду

Вла­ди­ца Миленковић

Након тога су се при­сут­ни афо­ри­сти­ча­ри пред­ста­ви­ли афо­ри­зми­ма из „Афо­те­ке“, и то сле­де­ћим редо­сле­дом, „по ста­ри­ни“ као и у алма­на­ху: Коста Павло­вић или­ти Срба Павло­вић, Мићо Лукић, Милу­тин Мла­ђе­но­вић, Пери­ца Јокић, Горан Радо­са­вље­вић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић и Мио­драг Сто­шић.

„Афотека“ представљена у Београду

Коста Павло­вић или­ти Срба Павловић

„Афотека“ представљена у Београду

Мио­драг Стошић

Изне­на­ђе­ње за све, а првен­стве­но афо­ри­сти­ча­ре, био је дола­зак Пери­це Јоки­ћа из Црне Горе, који је дошао у Бео­град само овим пово­дом и тим гестом учи­нио част изда­ва­чи­ма и при­ре­ђи­ва­чи­ма алма­на­ха и дру­гим при­сут­ним коле­га­ма. Тим пово­дом је крат­ко пред­ста­вље­на и књи­га „Тач­но у подне“, анто­ло­ги­ја радио-афо­ри­за­ма коју чини избор из послед­њих 10 годи­на еми­си­је „Туп-туп“ Мило­ва­на Или­ћа Мини­мак­са и која је обја­вље­на још дале­ке 1998. годи­не, а уре­дио је упра­во Пери­ца Јокић.

„Афотека“ представљена у Београду

Пери­ца Јокић и Горан Радосављевић

На кра­ју су се на бис, који публи­ка није тра­жи­ла али је по реак­ци­ја­ма желе­ла, поја­ви­ли Јокић, Милен­ко­вић и Радо­са­вље­вић, да би у самом фини­шу на сце­ну сту­пио и нај­мла­ђи хумо­ри­ста и сати­ри­чар те вече­ри Нико­ла Жив­ко­вић, чиме је окон­ча­но вече када је Бео­град дожи­вео „Афо­те­ку“ уживо.

„Афотека“ представљена у Београду

Са лева на десно: Горан Радо­са­вље­вић, Нико­ла Оташ, Мио­драг Сто­шић, Милу­тин Мла­ђе­но­вић, Мићо Лукић, Пери­ца Јокић, Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Срба Павло­вић, Нико­ла Жив­ко­вић, Јеле­на Вучи­нић, Нико­ла Драгаш

Међу при­сут­ни­ма су били и кари­ка­ту­ри­сти Нико­ла Оташ и Нико­ла Дра­гаш, који је зајед­но са Реша­дом Сул­та­но­ви­ћем уче­ство­вао у илу­стро­ва­њу овог изда­ња, као и мла­да афо­ри­сти­чар­ка Јеле­на Вучи­нић.

Део атмо­сфе­ре са промоције: