Архиве ознака: Параћин

КУА "Артија" - 2 године

„Артијин“ рођендански књижевно-музички перформанс

Књи­жев­но-музич­ким пер­фор­ман­сом у сре­ду 5. мар­та 2014. годи­не у Рок клу­бу „Масон“ у Пара­ћи­ну, у коме су књи­жев­но уче­ство­ва­ли Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Мар­ко Антић и Маја Масла­ре­вић и музич­ки гита­ром и гла­сом Ђор­ђе Коцић, обе­ле­жно је две годи­не посто­ја­ња Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 године

Мар­ко, Алек­си­на, Вла­ди­ца, Маја и Ђор­ђе послу­жи­ли су 30-ак углав­ном мла­дих посе­ти­ла­ца сво­јом рођен­дан­ском књи­жев­ном тор­том која је фило­ва­на музи­ком позна­тих рок песа­ма у аку­стич­ној вари­јан­ти. Већи­на при­сут­них, међу који­ма је било и ликов­них умет­ни­ка, при­хва­ти­ли су позив да оста­ве неки рођен­дан­ски поклон нацр­та­ним или напи­са­ним на папи­ру А4 фор­ма­та, тако да је укуп­на атмо­сфе­ра у око два сата деша­ва­ња личи­ла на јед­ну малу кре­а­тив­ну радионицу.

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 годи­не: Мар­ко Антић (фото: Јова­на Динић)

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 годи­не: Алек­си­на Ђорђевић

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 годи­не: Вла­ди­ца Милен­ко­вић (фото: Јова­на Динић)

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 годи­не: Маја Масларевић

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 годи­не: Ђор­ђе Коцић

У току вече­ру су ново­при­мље­ним чла­но­ви­ма удру­же­ња музи­ча­ру Ђор­ђу Коци­ћу и спи­са­те­љи­ци Маји Масла­ре­вић уру­че­не члан­ска кар­те за 2014. годи­ну, као и свим дру­гим при­сут­ним чла­но­ви­ма. Тре­ћи ново­при­мље­ни члан поста­ла је Тија­на Маној­ло­вић која се тако­ђе бави писа­њем, углав­ном поезије.

КУА "Артија" - 2 године

КУА „Арти­ја“ – 2 године

Посе­ти­о­ци овог рођен­дан­ског књи­жев­но-музич­ког пер­фор­ман­са су били вид­но задо­вољ­ни нечим новим што су виде­ли и чули, а што није честа поја­ва у кул­тур­ној пону­ди Параћина.

Дога­ђај је про­пра­ти­ла еки­па Општин­ске телевизије.

Ина­че, датум осни­ва­ња КУА „Арти­ја“ је 29. фебру­ар 2012. године.

Промоција књиге "За сваки случај" у Параћину

Књига „За сваки случај“ представљена у Параћину

Збир­ка афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа под нази­вом „За сва­ки слу­чај“, обја­вље­на у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, пред­ста­вље­на је у Кул­тур­ном цен­тру Пара­ћин у петак 21. фебру­а­ра 2014. године

Промоција књиге "За сваки случај" у Параћину

Упр­кос неко­ли­ко дру­штве­них деша­ва­ња те вече­ри у Пара­ћи­ну, нешто кул­тур­них, а нешто више поли­тич­ких, Гале­ри­ја Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин била је при­лич­но испу­ње­на љуби­те­љи­ма афо­ри­за­ма и позна­ва­о­ци­ма ства­ра­ла­штва Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, који су ани­ми­ра­ни од стра­не уред­ни­це књи­жев­ног про­гра­ма Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин Хаџи Гор­да­не Воји­но­вић актив­но уче­ство­ва­ли у про­мо­ци­ји књиге.

Промоција књиге "За сваки случај" у Параћину

Воде­ћи про­мо­ци­ју Хаџи Гор­да­на Воји­но­вић је пред­ста­ви­ла Вла­ди­цу Милен­ко­ви­ћа чак чети­ри пута, и то као ауто­ра, заступ­ни­ка изда­ва­ча, глав­ног уред­ни­ка изда­ња и дизај­не­ра књи­ге и кори­ца књи­ге „За сва­ки слу­чај“, што је додат­но изма­ми­ло смех публи­ке поред афо­ри­за­ма који су темат­ски про­ша­ра­ли нашу свакодневицу.

Промоција књиге "За сваки случај" у Параћину

За пре­дах изме­ђу при­че о књи­зи и сери­ја афо­ри­за­ма побри­нуо се Ђор­ђе Коцић који уз гита­ру извео песме дома­ћих рок бен­до­ва: Ека­та­ри­на Вели­ка, Пар­ти­бреј­керс и Мај­ке, под­јед­на­ко бун­тов­них и језгро­ви­тих као што су били у току вече­ри про­чи­та­ни афоризми.

Промоција књиге "За сваки случај" у Параћину

Про­мо­ци­ја је про­пра­ће­на од стра­не ТВ еки­па општин­ске теле­ви­зи­је и РТВ „Канал М“, као и нови­на­ра „Бил­те­на“ Општи­не Параћин.

Промоција књиге "За сваки случај" у Параћину

Пре­ма речи­ма Милен­ко­ви­ћа, у пла­ну су про­мо­ци­је књи­ге и у дру­гим гра­до­ви­ма Срби­је, а ако буде могућ­но­сти и ван граница.

Промоција књиге "За сваки случај" у Параћину

Промоција „За сваки случај“ у Параћину

Промоција „За сваки случај“ у Параћину

Прва про­мо­ци­ја књи­ге афо­ри­за­ма „За сва­ки слу­чај“ пара­ћин­ског сати­ри­ча­ра Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа биће одр­жа­на у Гале­ри­ји Кул­тур­ног цен­тра Пара­ћин у петак 21. фебру­а­ра 2014. годи­не у 19 часова

Промоција „За сваки случај“ у Параћину

Поред ауто­ра Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа ово вече афо­ри­за­ма упот­пу­ни­ће гита­ром и гла­сом Ђор­ђе Коцић.

Про­грам ће води­ти Хаџи Гор­да­на Воји­но­вић, уред­ни­ца књи­жев­ног про­гра­ма Кул­тур­ног цен­тра Параћин.

„За сва­ки слу­чај“ је тре­ћа књи­га афо­ри­за­ма Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа и четвр­та књи­га у изда­њу Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“, која је обја­вље­на као један од про­је­ка­та са кон­кур­са за про­јек­те у кул­ту­ри Општи­не Параћин.

Сатирична позорница Жикишон 2013

„Жикишон 2013“ у карикатури и речи уживо

Сатирична позорница Жикишон 2013

Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон 2013“ се сход­но пој­му „позор­ни­ца“ при­бли­жио „даска­ма које живот зна­че“ и обо­га­ћен изло­жбом кари­ка­ту­ра одр­жан је у фоа­јеу Позо­ри­шта Пара­ћин у поне­де­љак 11. новем­бра 2013. годи­не, све то у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ уз помоћ при­ја­те­ља, а у сарад­њи са Кул­тур­ним цен­тром Параћин

Сатирична позорница Жикишон 2013

Вла­ди­ца Милен­ко­вић, добро­до­шли­ца и увод­на реч

На Сати­рич­ној позор­ни­ци Жики­шон ове годи­не нашли су се сати­ри­ча­ри и кари­ка­ту­ри­сти удру­же­ним сна­га­ма. После добро­до­шли­це и увод­них речи уред­ни­ка про­гра­ма фести­ва­ла Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа, сати­ри­ча­ра из Пара­ћи­на и заступ­ни­ка Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја, и наја­ве фести­ва­ла од стра­не глу­ми­це јаго­дин­ског позо­ри­шта Мари­је Мила­ди­но­вић у свој­ству води­те­ља про­гра­ма, први су на позор­ни­цу сту­пи­ли кари­ка­ту­ри­сти Горан Ћели­ча­нин, кари­ка­ту­ри­ста из Вар­ва­ри­на који је отво­рио изло­жбу кари­ка­ту­ра „Није сме­шно“, и Нико­ла Дра­гаш, аутор изло­жбе из Панчева.

Сатирична позорница Жикишон 2013

Нико­ла Дра­гаш и Горан Ћели­ча­нин, отва­ра­ње изло­жбе „Није смешно“

Након изло­жбе кари­ка­ту­ра усле­ди­ла је „изло­жба“ награ­ђе­них радо­ва са кон­кур­са сати­ре и хумо­ра „Живо­јин Павло­вић Жики­шон 2013“ на тему „Кул­ту­ра и умет­ност“ којој су при­су­ство­ва­ли награ­ђе­ни ауто­ри: добит­ник при­зна­ња „Жики­шон“ у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не песме Олга М. Ружић Лоди­ка из Пара­ћи­на, добит­ник при­зна­ња „Жики­шон“ у кате­го­ри­ји сати­рич­но-хумо­ри­стич­не при­че Огњен Шестић из Бео­гра­да и дру­го­пла­си­ра­ни у кате­го­ри­ја­ма афо­ри­за­ма и сати­рич­но-хумо­ри­стич­не при­че Бра­ти­слав Коста­ди­нов и Дејан Андре­јић, обо­ји­ца из Кру­шев­ца. За оста­ле награ­ђе­не радо­ве побри­нуо се да их пре­зен­ту­је на пра­ви начин глу­мац Позо­ри­шта Пара­ћин Томи­ца Ђор­ђе­вић, про­чи­тав­ши афо­ри­зме Вељ­ка Рај­ко­ви­ћа из Под­го­ри­це, добит­ни­ка при­зна­ња „Жики­шон“, и тре­ће­пла­си­ра­ног Весе­ли­на Гај­да­ше­ви­ћа Шљар­ко­ва из Феке­ти­ћа, затим две песме носи­о­ца дру­ге и тре­ће награ­де Мила­на Стан­чи­ћа из Сара­је­ва и Мир­ја­не Бал­те­за­ре­вић из Ниша и на кра­ју тре­ће­пла­си­ра­ну при­чу Ран­ка Рај­ко­ви­ћа из Под­го­ри­це. Док је афо­ри­зам Мила­на Стан­чи­ћа, којем је тема била кари­ка­ту­ра Гора­на Ћели­ча­ни­на, награ­ђен спе­ци­јал­ном награ­дом посве­ће­ном Зора­ну Мати­ћу Мазо­су про­чи­та­ла Мари­ја Мила­ди­но­вић чиме је све­у­куп­но зао­кру­жен дру­ги део фести­ва­ла у коме су свим при­сут­ним награ­ђе­ним ауто­ри­ма уру­че­на при­зна­ња, дипло­ме и награ­де у књигама.

Сатирична позорница Жикишон 2013

Мари­ја Мила­ди­но­вић и Томи­ца Ђор­ђе­вић, пред­ста­вља­ње награ­ђе­них радова

У тре­ћем делу про­гра­ма Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон 2013 пред­ви­ђе­ном за пред­ста­вља­ње ауто­ра и нових књи­жев­них изда­ња у обла­сти хумо­ра и сати­ре, пред­ста­ви­ли су се: Мићо Лукић из Бео­гра­да са књи­гом афо­ри­за­ма „Крат­ке мисли дугих раз­ми­шља­ња“, која је обја­вље­на у изда­њу КУА „Арти­ја“, а у пред­ста­вља­њу ове књи­ге уче­ство­вао је и рецен­зент Срба Павло­вић, тако­ђе из Бео­гра­да; затим се и сам Срба Павло­вић пред­ста­вио књи­гом афо­ри­за­ма „Африч­ке мисли“ обја­вље­ном под псу­до­ни­мом Села­дон Павло­вић и сетом афо­ри­за­ма из бога­тог више­го­ди­шњег афо­ри­сти­чар­ског ства­ра­ла­штва; и, на кра­ју, пред­ста­вље­на је књи­га „4 јаха­ча Србо­ка­лип­се 2“ у чему су уче­ство­ва­ла два од чети­ри ауто­ра ове књи­ге Огњен Шестић и Дејан Андре­јић уз оправ­да­но одсу­ство пре­о­ста­ла два „јаха­ча“ Дали­бо­ра Ђор­ђе­ви­ћа и Пре­дра­га Рашуле.

Сатирична позорница Жикишон 2013

Мићо Лукић, пред­ста­вља­ње књи­ге афо­ри­за­ма „Крат­ке мисли дугих размишљања“

Сатирична позорница Жикишон 2013

Срба Павло­вић, пред­ста­вља­ње књи­ге афо­ри­за­ма „Африч­ке мисли“

Сатирична позорница Жикишон 2013

Огњен Шестић и Дејан Андре­јић, пред­ста­вља­ње књи­ге „4 јаха­ча Србо­ка­лип­се 2“

Уз крат­ки осврт Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа на „Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра Афо­те­ка 2“ чија је про­мо­ци­ја пре неде­љу дана била одр­жа­на у Пара­ћи­ну, води­тељ­ка Мари­ја Мила­ди­но­вић је уз при­год­не речи за крај јед­не ова­ко успе­шне вече­ри и уз напо­ме­ну да ће изло­жба кари­ка­ту­ра „Није сме­шно“ Нико­ле Дра­га­ша моћи да се погле­да до поне­дељ­ка 18. новем­бра завр­ши­ла поздра­вом: „И сле­де­ће годи­не, ВИДИМО СЕ… НАСМЕЈАНИ!

Сатирична позорница Жикишон 2013

Све што се деша­ва­ло у поне­де­љак уве­че 11. новем­бра 2013. годи­не у фоа­јеу пара­ћин­ског позо­ри­шта уз при­су­ство завид­ног бро­ја гле­да­ла­ца за овда­шње дога­ђа­је у кул­ту­ри и тај увек немир­ни сати­ри­чар­ски дух, сасвим слу­чај­но на пра­зник Дан при­мир­ја у Првом свет­ском рату, забе­ле­же­но је од стра­не локал­не теле­ви­зиј­ске еки­пе и нови­на­ра, као и фото­гра­фа Мили­во­ја Милен­це­та Или­ћа, дуго­го­ди­шњег пра­ти­о­ца свих зна­чај­них деша­ва­ња на тери­то­ри­ји општи­не Параћин.

При­ја­те­љи који су помо­гли ово­го­ди­шње одр­жа­ва­ње Сати­рич­не позор­ни­це Жики­шон су: Вент­Пар, Кућа Здра­вља, екс­Фон­та­на, Бахус, кафа­на Сокак и Кафе Масон. 

"Афотека 2" у Параћину

Афотека 2: Параћин архивиран, следи Смедеревска Паланка

У поне­де­љак 4. новем­бра 2013. годи­не библи­о­те­ка „Др Вићен­ти­је Ракић“ у Пара­ћи­ну уго­сти­ла је „афо­те­ка­ре“ и при­ре­ди­ла про­мо­ци­ју Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ уз изло­жбу кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа које вер­но пра­те афо­ри­зме и које ће бити изло­же­не у гале­ри­ји библи­о­те­ке „У про­ла­зу“ наред­них седам дана

"Афотека 2" у Параћину

На почет­ку про­мо­ци­је под буд­ним оком ТВ еки­па и публи­ке отво­ре­на је изло­жба кари­ка­ту­ра на којој су гово­ри­ли дирек­тор­ка библи­о­те­ке Лепо­са­ва Иван­ко­вић, аутор изло­жбе Сме­де­ре­вац Сло­бо­дан Срдић и при­ре­ђи­вач Алма­на­ха и пара­ћин­ски сати­ри­чар Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступ­ник КУА „Арти­ја“, изда­ва­ча ове књи­ге. Милен­ко­вић је изме­ђу оста­лог про­чи­тао текст који се нашао у ката­ло­гу изло­жбе и који пре­ци­зно у крат­ким црта­ма опи­су­је ово издање:

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра “Афо­те­ка 2” је тре­нут­ни пре­сек у афо­ри­сти­чар­ском ства­ра­ла­штву засту­пље­них ауто­ра које је пот­по­мог­ну­то бли­ским рођа­ком афо­ри­зма – кари­ка­ту­ром. Све оно што су афо­ри­сти­ча­ри има­ли да кажу, Сло­бо­дан Срдић је “ослу­шнуо” и иза­брао шта да уцр­та у сво­ју иона­ко бога­ту мапу кари­ка­ту­ра, свр­став­ши се тако међу “афо­те­ка­ре”, а са посеб­ним даром да тону дода­је слику.

“Афо­те­ка­ри” од речи су тако доби­ли дру­гу димен­зи­ју сво­јих афо­ри­за­ма, док је тре­ћа димен­зи­ја оста­ла резер­ви­са­на за “живу” сли­ку оно­га о чему и о коме гово­ре. Тако је “Афо­те­ка 2” у пот­пу­но­сти поста­ла тро­ди­мен­зи­о­нал­на књи­га за коју, ипак, нису потреб­не посеб­не нао­ча­ре већ само широм отво­ре­не очи и ум, без обзи­ра да ли се сагле­да­ва из срп­ског, маке­дон­ског, хрват­ског, црно­гор­ског или босан­ско-хер­це­го­вач­ког угла схва­та­ња сати­ре и хумора.

Пре­ма томе, Сло­бо­дан Срдић и 38 “афо­те­ка­ра” нису ника­ква орга­ни­зо­ва­на гру­па, већ скуп поје­ди­на­ца са сво­јим ЈА. Зато је за отво­ре­не очи и ум награ­да отво­ре­на књи­га и изло­жба кари­ка­ту­ра дру­ге “Афо­те­ке”.

"Афотека 2" у Параћину

Сло­бо­дан Срдић и Вла­ди­ца Миленковић

После отва­ра­ња изло­жбе, у јед­ном од оде­ље­ња библи­о­те­ке у при­јат­ном окру­же­њу међу књи­га­ма пред­ста­ви­ли су се при­сут­ни „афо­те­ка­ри“ сво­јим афо­ри­зми­ма обја­вље­ним у Алма­на­ху. Тако су поред Вла­ди­це Милен­ко­ви­ћа афо­ри­зме чита­ли Миро­слав Сре­да­но­вић и Мио­драг Сто­шић, обо­ји­ца из Бео­гра­да, а поред наво­ђе­ња име­на пре­о­ста­лих 35 ауто­ра про­чи­тан је и по један њихов афо­ри­зам. На кра­ју је про­мо­ци­ја пре­ра­сла у при­јат­но ћаска­ње на тему афо­ри­зма и кари­ка­ту­ре и везе изме­ђу њих, а ауто­ри су гово­ри­ли и о неким сво­јим иску­стви­ма из ства­ра­лач­ког рада.

"Афотека 2" у Параћину

Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Сло­бо­дан Срдић, Миро­слав Сре­да­но­вић и Мио­драг Стошић

Што се тиче „Афо­те­ке 2“, Пара­ћин је архи­ви­ран. И док изло­жба оста­је у Пара­ћи­ну, про­мо­ци­ја се у субо­ту 9. новем­бра сели у Сме­де­рев­ску Пала­на­ку у све­ча­ну салу Пала­нач­ке Гим­на­зи­је са почет­ком од 18 часова.

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Смедеревску Паланку

Гост и ујед­но дома­ћин про­мо­ци­је биће три­де­се­тјед­но­го­ди­шња Јеле­на Вучи­нић из Сме­де­рев­ске Палан­ке, која се нашла међу 38 ауто­ра Алма­на­ха и први пут сту­пи­ла на афо­ри­сти­чар­ску сце­ну у неком од штам­па­них изда­ња. Од дру­гих ауто­ра дола­зак су за сада наја­ви­ли Вла­ди­ца Милен­ко­вић, Мио­драг Сто­шић, Коста (Срба) Павло­вић, Мићо Лукић и Пери­ца Јокић.

Дел­че­во, Бео­град, Пара­ћин, Сме­де­рев­ска Палан­ка… наста­ви­ће се…

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Параћин

„Афотека 2“ „У пролазу“ у Параћину

У пара­ћин­ској библи­о­те­ци „Др Вићен­ти­је Ракић“ у гале­ри­ји „У про­ла­зу“, у поне­де­љак 4. новем­бра 2013. годи­не у 18 часо­ва, биће отво­ре­на изло­жба кари­ка­ту­ра Сло­бо­да­на Срди­ћа обја­вље­них у Алма­на­ху афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“, а потом у про­сто­ру библи­о­те­ке одр­жа­на и про­мо­ци­ја Алманаха

Алманах афористичара "Афотека 2" - најавни плакат за Параћин

Кари­ка­ту­ре Сло­бо­да­на Срди­ћа, које ће у наред­них неде­љу дана бити изло­же­не у гале­ри­ји „У про­ла­зу“ и скре­та­ти пажњу свим посе­ти­о­ци­ма библи­о­те­ке, наста­ле су на осно­ву афо­ри­за­ма 38 ауто­ра из Срби­је, Маке­до­ни­је, Хрват­ске, Црне Горе и Босне и Хер­це­го­ви­не чији су афо­ри­зми обја­вље­ни у Алманаху.

Отва­ра­њу изло­жбе при­су­ство­ва­ће аутор изло­жбе Сло­бо­дан Срдић из Сме­де­ре­ва, један од нај­при­зна­ти­јих кари­ка­ту­ри­ста Срби­је и реги­о­на, а сво­јим при­су­ством про­мо­ци­ју књи­ге уве­ли­ча­ће позна­ти срп­ски афо­ри­сти­чар Миро­слав Сре­да­но­вић из Бео­гра­да и сам „афо­те­кар“, као и још тро­ји­ца „афо­те­ка­ра“: Мио­драг Сто­шић из Бео­гра­да и Момир Ста­ни­са­вље­вић и Вла­ди­ца Милен­ко­вић из Пара­ћи­на. Ујед­но, Сто­шић и Милен­ко­вић биће и у свој­ству при­ре­ђи­ва­ча овог изда­ња Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ и интер­нет сај­та „Лига духовитих“.

Након отва­ра­ња изло­жбе, про­мо­ци­ја књи­ге „Афо­те­ка 2“ биће одр­жа­на у про­сто­ру библи­о­те­ке на оде­ље­њу за одра­сле, а у име библи­о­те­ке „Др Вићен­ти­је Ракић“ увод­ну реч има­ће дирек­тор библи­о­те­ке Лепо­са­ва Иван­ко­вић.

За ову при­ли­ку при­пре­мљен је једин­ствен каталог:

Алманах афористичара "Афотека 2" - каталог за Параћин

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ – спо­ља­шња стра­на тро­дел­ног каталога

Алманах афористичара "Афотека 2" - каталог за Параћин

Алма­нах афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка 2“ – уну­тра­шња стра­на тро­дел­ног каталога

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Уместо класичног извештаја са Фестивала уметности „Артикулисање 2013“

Да би се напи­сао ква­ли­те­тан и реа­лан чла­нак о неком деша­ва­њу потреб­но је да се слег­ну ути­сци и чују комен­та­ри и кри­ти­ке у наред­на бар 3 дана, јер сва­ко чудо тра­је упра­во толи­ко, посеб­но када се ради о нече­му тако ком­плек­сном, једин­стве­ном и алтер­на­тив­ном као што је Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње“ и још посеб­ни­је ако те ути­ске тре­ба да пре­не­се сам организатор.

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Кажем, ком­плек­сном, једин­стве­ном и алтер­на­тив­ном јер на јед­ном месту у јед­ној вече­ри и у само непу­на 4 сата оку­пи­ти и пред­ста­ви­ти књи­жев­не радо­ве, стен­дап коме­ди­ју, рок музи­ку и у аку­стич­ној и елек­трич­ној вари­јан­ти, као и ликов­ну умет­ност, и то све под аутор­ском ети­ке­том баш делу­је као сизи­фов­ски посао. Данас је сва­ка­ко у Срби­ји нај­те­же наћи публи­ку која ће све то испра­ти­ти, неза­ви­сно од кре­а­тив­но­сти ства­ра­ла­ца, чак и поје­ди­нач­но по ауто­ри­ма или по врсти умет­но­сти путем про­мо­ци­ја или темат­ских вече­ри, а камо­ли све то ова­ко фести­вал­ски обједињено.

Пара­ћин је још јед­ном поло­жио испит након про­шло­го­ди­шњег Арти­ку­ли­са­ња, посе­ће­ност је била на завид­ном нивоу када се погле­да­ју деша­ва­ња слич­ног типа и у мно­го већим сре­ди­на­ма, а у публи­ци су се нашли и људи који рет­ко упри­ли­чу­ју себи изла­ске упра­во због пону­де која се све­ла само на „гран­ди­о­зно“ или на реци­кла­жу позна­тог а бли­ског, посеб­но када се ради о музич­кој интер­пре­та­ци­ји. Али то је и разу­мљи­во јер мало људи истра­жу­је у умет­но­сти која их инте­ре­су­је као кон­зу­мен­та, па и као ауто­ра, и још мање њих тежи ка нечем пот­пу­но неи­стра­же­ном или попри­лич­но новом, а да не гово­ри­мо о томе када се тре­ба усу­ди­ти и посе­ти­ти такво деша­ва­ње. Али опет све то нера­зу­мљи­во у дана­шње вре­ме у коме бун­тов­ни­ци и са разло­гом и без разло­га има­ју сло­бо­ду да кро­је свој став и мишље­ње која је дошла са широм при­сту­пач­но­шћу интер­не­ту где се не може пози­ва­ти на теле­ви­зиј­ско ружи­ча­сто и које­ка­кво зату­пљи­ва­ње. У сва­ком слу­ча­ју, свест за подр­шком нечег новог аутор­ског није довољ­но при­сут­на и на томе тре­ба ради­ти из дана у дан. Пра­ви тре­ну­так да изми­сли­мо нову посло­ви­цу: подр­жи данас да сутра не буде досадно.

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Него, бата­ли­мо фило­зо­фи­ју и уто­пи­ју, вра­ти­мо се на сам фести­вал она­кав какав је био. Поче­так је нарав­но каснио, јер шта у Срби­ји кре­не на вре­ме или не слу­ти на добро или се није ни деси­ло када се ради о публи­ци која се свим сила­ма тру­ди да одр­жи ака­дем­ски ниво од 15 мину­та зака­шње­ња па све то пута 2 па на више. А поче­ло је након 50-ак мину­та од пред­ви­ђе­ног вре­ме­на почет­ка књи­жев­ним ства­ра­ла­штвом чла­но­ва Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“: Алек­си­на Ђор­ђе­вић про­во­ка­тив­на као и увек са при­чом која се одви­ја на њеном тере­ну (за неу­пу­ће­не, на тере­ну сек­су­ал­но­сти), Миле­на Дуло­вић одме­ре­на у свом дво­дел­ном про­зном експе­ри­мен­ту о одно­си­ма изме­ђу дво­је одљу­бље­них, Мар­ко Антић инспи­ри­сан мае­страл­но про­чи­тао малу сери­ју сво­јих бру­тал­но исти­ни­тих песа­ма, а ја као пот­пи­сник ових редо­ва недо­вољ­но без­о­бра­зан да оце­ним моје две стил­ски разли­чи­те песме које су биле нео­че­ки­ва­на заме­на оче­ки­ва­ним афо­ри­зми­ма, мада сам чуо да се шушка по гра­ду да су добре. Добре!? Одлично!

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Чла­но­ви КУА „Арти­ја“: Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Миле­на Дуло­вић, Мар­ко Антић и Вла­ди­ца Миленковић

Дру­ги део фести­ва­ла обе­ле­жи­ли су стен­да­пе­ри Мио­драг Сто­шић и Миро­слав Ђор­ђе­вић, позна­ти­ји у том све­ту као Лорд од Беде, вид­но разли­чи­ти у сво­јим насту­пи­ма, а довољ­но исти да под­јед­на­ко насме­ју публи­ку. Пошто је комич­но пре­при­ча­ва­ти стен­дап коме­ди­ју не бих да им пра­вим кон­ку­рен­ци­ју па ћу само напо­ме­ну­ти да о томе нај­бо­ље гово­ри смех (не)заголицане публи­ке. Ина­че, ко је про­пу­стио ове њихо­ве мај­ске насту­пе у Пара­ћи­ну, при­ли­ка за поправ­ни у јуну је у петак 7. јуна у Скопљу.

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Стен­да­пе­ри: Мио­драг Сто­шић и Миро­слав Ђор­ђе­вић (Лорд од Беде)

Након све­га сти­го­смо и до толи­ко оче­ки­ва­ног музич­ког дела фести­ва­ла који је отво­рио Зон­таг, тј. Вла­ди­мир Недељ­ко­вић са сво­јим вер­ним оруж­ји­ма за рокен­рол – аку­стич­ном гита­ром и гла­сом, или „зон­та­гов­ски“ опи­са­но „буди рокен­рол на сто начи­на, буди рокен­рол с мало зачи­на, буди рокен­рол на сто начи­на, рокен­рол је послед­ње уто­чи­ште од сеља­чи­на“. Што је Зон­таг више при­зи­вао тај ста­ри добри рокен­рол звук то је мла­ђа публи­ка све више нестр­пљи­во ишче­ки­ва­ла четво­ро­чла­ног Пли­ша­ног Мали­ша­на из Гор­њег Мила­нов­ца у свој сво­јој Sonic Youth-Dinosaur Jr-Nirvana-Stone Roses-Yo La Tengo пре­по­зна­тљи­во­сти. За то вре­ме Зон­таг је пока­зи­вао како један искре­ни већ без­ма­ло 30 годи­на актив­ни ства­ра­лац рок музи­ке може и сам сам­ци­јат да пре­не­се пажљи­вим и стр­пљи­вим слу­ша­о­ци­ма сво­је ства­ра­ла­штво о чему нај­бо­ље гово­ри у песми „Ходам“ пору­ком: „… лако је пева­ти туђу песму, за сво­ју имај М-У-Д-А…“, коју нажа­лост те вече­ри нисмо има­ли при­ли­ке да чује­мо. И након 40-ак мину­та на бину су се попе­ли и чла­но­ви бен­да Пли­ша­ни Мали­шан, где су енер­гич­ним и добро усви­ра­ним насту­пом раз­др­ма­ли прве редо­ве публи­ке која је оче­ки­ва­ла упра­во оно што је и доби­ла – ритам који покре­ће. А затим је на сце­ну сту­пи­ло пара­ћин­ско „додат­но убр­за­ње“ панк бенд Жбунт отпра­шив­ши свој сет аутор­ских песа­ма на кра­ју зачи­нив­ши неким панк стан­дард­ни­ма. И тиме је завр­шен зва­нич­ни део фести­ва­ла што није спре­чи­ло орга­ни­зо­ва­ну мла­ду пара­ћин­ску музич­ку еки­пу да у ком­би­но­ва­ним саста­ви­ма наста­ви још пар сати рокенрола.

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Музи­ча­ри: Зон­таг (Нови Сад), Пли­ша­ни Мали­шан (Гор­њи Мила­но­вац) и Жбунт (Пара­ћин)

Умет­нич­ку сли­ку фести­ва­ла упот­пу­нио је кари­ка­ту­ри­ста и илу­стра­тор Горан Ћели­ча­нин који је кроз кари­ка­ту­ре и поко­ји пор­трет при­сут­них гости­ју дао вели­ки и сли­ко­вит допри­нос, укљу­чу­ју­ћи и њего­ву изло­же­ну мини-гале­ри­ју кари­ка­ту­ра позна­тих књи­жев­ни­ка и дру­гих умет­ни­ка. Иза­бра­ни срећ­ни­ци који су нацр­та­ни те вече­ри одне­ли су сво­ју сли­ку и при­ли­ку са собом. Нама који нисмо сти­гли да буде­мо нацр­та­ни оста­ло је да пам­ти­мо Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“ по нече­му дру­гом, а веру­јем да је има­ло по чему.

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Црте­жи и мини-гале­ри­ја Гора­на Ћеличанина

Нарав­но, било је кри­ти­ка на ово или оно, на рачун овог или оног, али се углав­ном све сво­ди­ло на лич­не уку­се о који­ма, као што сви зна­мо, не тре­ба расправљати.

На кра­ју, поред захвал­но­сти сви­ма који су подр­жа­ли фести­вал, како они­ма који су то ура­ди­ли сво­јим при­су­ством тако и они­ма који су пру­жи­ли тех­нич­ки подр­шку, захвал­ност иде и Општи­ни Пара­ћин и клу­бу „ex Fontana“ без којих би све било мно­го теже или га не би ни било. Захвал­ност заслу­жу­ју и локал­ни меди­ји, посеб­но РТВ Канал М чији спе­ци­јал­ни при­лог са фести­ва­ла оче­ку­је­мо ових дана.

Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2014“? То је у Срби­ји дале­ка и неи­зве­сна будућност.

У име свих нас из КУА „Арти­ја“,
Вла­ди­ца Милен­ко­вић, заступник

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Фестивал уметности „Артикулисање 2013“

Фести­вал умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“ у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ биће одр­жан у клу­бу „ex Fontana“ у Пара­ћи­ну, у петак 31. маја 2013. годи­не са почет­ком од 21 час. Ово ће бити дру­ги по реду фести­вал „Арти­ку­ли­са­ње“, који у само јед­ној вече­ри оку­пља ауто­ре и гру­пе из више обла­сти умет­но­сти и по свом садр­жа­ју пред­ста­вља алтер­на­ти­ву уоби­ча­је­ним кул­тур­ним деша­ва­њи­ма у Пара­ћи­ну, а и шире. Ове годи­не фести­вал је помо­гла Општи­на Пара­ћи­на на осно­ву про­јек­та при­ја­вље­ног на кон­курс за про­јек­те из културе.

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

На Фести­ва­лу умет­но­сти „Арти­ку­ли­са­ње 2013“ публи­ка ће има­ти при­ли­ке да чује нове-ста­ре радо­ве књи­жев­ног ства­ра­ла­штва чла­но­ва КУА „Арти­ја“, да се насме­је stand up коме­ди­ја­ма Мио­дра­га Сто­ши­ћа и Лор­да од Беде, да чује „живе“ насту­пе „Зон­та­га“ и „Пли­ша­ног Мали­ша­на“ и њихо­ва аутор­ска музич­ка оства­ре­ња, као и да се упо­зна са радо­ви­ма кари­ка­ту­ри­сте и илу­стра­то­ра Гора­на Ћели­ча­ни­на и на лицу места са њего­вим цртач­ким умећем.

Након полу­ча­сов­ног увод­ног првог дела фести­ва­ла, у коме ће се чла­но­ви КУА „Арти­ја“ чита­ти сво­је књи­жев­не радо­ве, у наред­них 40-ак мину­та насту­пи­ће stand up коми­ча­ри Мио­драг Сто­шић и Лорд од Беде, који су већ у пар навра­та били гости пара­ћин­ских кул­тур­них деша­ва­ња, на насту­пу stand up каба­реа „Грба­ве Тан­ге“ и Сати­рич­ној позор­ни­ци „Жики­шон 2012“.

[box]Ко је Мио­драг Сто­шић? Мио­драг Сто­шић је хумо­ри­ста, stand up коми­чар и заслу­же­но награ­ђи­ва­ни сати­ри­чар. Добит­ник „Вибо­ве награ­де“ (2008) и награ­де „Пера Сто­ја­но­вић Туман“ за ТВ дра­му (2011). Коа­у­тор књи­ге при­ча „Тан­го на тро­то­а­ру“ (2009) и књи­ге афо­ри­за­ма „Мара­тон на крат­ке ста­зе“ (2012) и један од при­ре­ђи­ва­ча „Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра – Афо­те­ка“. Осни­вач stand up каба­реа „Грба­ве Тан­ге“ и орга­ни­за­ци­је „Мул­ти­ме­ди­јал­но умет­нич­ко вече – МУВЕ“. Члан сце­на­ри­стич­ког тима „Вече са Ива­ном Ива­но­ви­ћем“ на ТВ Прва. При­пад­ник „малих људи“ из ради­ја и духов­ни отац „Малог Мар­ка“ на Ради­ју С. Рођен у Вла­ди­чи­ном Хану, живи и ради у Београду.[/box]

[box]Ко је Лорд од Беде? Лорд од Беде је Миро­слав Ђор­ђе­вић из Бач­ког Магли­ћа, а Миро­слав Ђор­ђе­вић је stand up коми­чар са неко­ли­ко десе­ти­на насту­па у Срби­ји и Репу­бли­ци Срп­ској. Један од пио­ни­ра stand up коме­ди­је у Срби­ји још од 2006. годи­не. Сара­ђи­вао са неко­ли­ко теле­ви­зи­ја „Пинк“, „Прва“, „ТВ Вој­во­ди­на“ и „Хепи“. Добит­ник награ­де „нај­бо­љи ути­сак публи­ке“ на мани­фе­ста­ци­ји „Злат­ни рис“ у Бања Луци (2013).[/box]

Тре­ћи део фести­ва­ла резер­ви­сан за музи­ку обе­ле­жи­ће насту­пи два рок изво­ђа­ча, „Зон­та­га“, под чијим име­ном ће само­стал­но насту­пи­ти Вла­ди­мир Недељ­ко­вић изво­де­ћи песме уз аку­стич­ну гита­ру, и бен­да „Пли­ша­ни Мали­шан“, који на осно­ву сво­јих музич­ких оства­ре­ња сва­ка­ко заслу­жу­ју већу пажњу на срп­ској, па и реги­о­нал­ној, рок сце­ни од оне које има­ју и у сво­јим локал­ним сре­ди­на­ма – Новом Саду и Гор­њем Мила­нов­цу, и околини.

[box]Ко је Зон­таг? Зон­таг је бенд Вла­ди­ми­ра Недељ­ко­ви­ћа осно­ван 1995. годи­не, а под чијим име­ном Недељ­ко­вић углав­ном насту­па само­стал­но сви­ра­ју­ћи аку­стич­ну гита­ру и пева­ју­ћи. Вла­ди­мир Недељ­ко­вић је рок музи­чар, стрип цртач, аутор неко­ли­ко изло­жби стри­па и кон­це­ра­та у земљи и ино­стран­ству (Холан­ди­ја, Аустри­ја, Грч­ка, Маке­до­ни­ја). Са бен­дом „Кон­тра­бан­да“ из Пан­че­ва сни­мио албум „Лаку ноћ, децо“ (1995), а као „Зон­таг“ обја­вио музич­ка изда­ња „Кухи­ња“ (CD и стрип, 2001), „Пси­хо-дели­ја“ (2004), „Energy and Light“ (2008), „Зон­таг Фебру­ар 2012.“ и „Зон­таг 21.12.2012.“. Аутор је библи­о­граф­ских и стрип изда­ња: Исто­ри­ја урба­не кул­ту­ре Пан­че­ва „Хели­коп­тер на гла­ви“ (2005), стрип „Тесла, Пан­че­во и дру­ге при­че“ (2006), Исто­ри­ја урба­не кул­ту­ре Новог Сада „Девој­чи­це и деча­ци са Дуна­ва“ (2007, допу­ње­но изда­ње 2010) и „Energy and Light“ – Тесла у стри­пу (2008). Аутор доку­мен­тар­ног фил­ма о бен­до­ви­ма из 60-их са тери­то­ри­је Јужног Бана­та „Хели­коп­тер на гла­ви“ (2005). Имао глав­ну глу­мач­ку уло­гу и радио музи­ку за филм „Фел­на“, награ­ђе­ног на фести­ва­лу крат­ко­ме­тра­жног фил­ма у Новом Саду (2007), ауто­ра Зора­на Марин­ко­ви­ћа. Добит­ник Међу­на­род­не награ­де за мул­ти­кре­а­тив­ност „Бран­ко Андрић Андре­ла“ (2007). Рођен у Пан­че­ву, живи у Новом Саду.[/box]

[box]Ко је Пли­ша­ни Мали­шан? Пли­ша­ни Мали­шан је indie rock бенд са noise и garage punk еле­мен­ти­ма под вели­ким ути­ца­јем бен­до­ва Sonic Youth, Dinosaur Jr, Nirvana, Stone Roses, Yo La Tengo, и др., осно­ван 2005. годи­не. Бенд је одр­жао и уче­ство­вао на више десе­ти­на кон­це­ра­та широм Срби­је. Побед­ни­ци су „Јелен Демо­фе­ста“ у Бања Луци (2011). Вла­сни­ци неко­ли­ко десе­ти­на сати демо сни­ма­ка од којих се уско­ро оче­ку­је њихов први албум. Чла­но­ви бен­да су: Мир­ко Шће­па­но­вић (бубањ), Иван Кова­че­вић (гита­ра), Ђор­ђе Нова­ко­вић (гита­ра, вокал) и Бобан Кецо­вић (бас гита­ра, вокал).[/box]

Подр­шка „Зон­та­гу“ и „Пли­ша­ном мали­ша­ну“ биће пара­ћин­ски панк бенд „Жбунт“, који ће ујед­но затво­ри­ти фести­вал пред­ви­ђен да тра­је око 3 и по сата, након чега ће гру­па пара­ћин­ских музи­ча­ра у ком­би­но­ва­ном саста­ву сви­ра­ти after party за сре­ђи­ва­ње ути­ска са тек завр­ше­ног „Арти­ку­ли­са­ња 2013“.

За вре­ме тра­ја­ња фести­ва­ла кари­ка­ту­ри­ста и илу­стра­тор Горан Ћели­ча­нин пока­за­ће сво­је цртач­ко уме­ће црта­ју­ћи кари­ка­ту­ре и пор­тре­те гости­ју, а сва­ко ко буде при­су­ство­вао фести­ва­лу и има цртач­ког тален­та позван је да се поред Ћели­ча­ни­на опро­ба у томе. У току вече­ри биће изло­же­на и мини-гале­ри­ја радо­ва Гора­на Ћели­ча­ни­на коју чине пор­тре­ти позна­тих лич­но­сти из све­та књи­жев­но­сти и умет­но­сти, избор из њего­вог бога­тог опу­са дугог 35 година.

[box]Ко је Горан Ћели­ча­нин? Горан Ћели­ча­нин је кари­ка­ту­ри­ста, илу­стра­тор и стрип цртач из Вар­ва­ри­на, рођен у Кру­шев­цу, са повре­ме­ним борав­ком и радом у Бео­гра­ду. Члан УЛУ­ПУДС-а од 1994., а од мар­та 2007. годи­не са ста­ту­сом „истак­ну­ти умет­ник“, и члан Удру­же­ња нови­на­ра Срби­је (УНС) од 1998. годи­не. Добит­ник више од 80 награ­да и при­зна­ња у земљи и ино­стран­ству, међу који­ма су: пла­ке­та УЛУ­ПУДС-а – годи­шње награ­де за 2000., 2003. и 2004. годи­ну; годи­шња награ­да УНС-а за кари­ка­ту­ру „Лаза Костић“ (2003); награ­да „Пјер“ – тре­ћа 1991., прва 2004. и дру­га 2008. годи­не; награ­да „Кла­со­во мај­стор­ско перо“; зва­ње „Мај­стор кари­ка­ту­ре“ (Плов­див, Бугар­ска, 2005), и мно­га дру­га. Радо­ви му се нала­зе у колек­ци­ја­ма музе­ја хумо­ра и сати­ре и при­ват­ним колек­ци­ја­ма широм све­та. Уче­сник мно­гих ликов­них коло­ни­ја и сарад­ник дома­ћих и стра­них часо­пи­са. Обја­вио три књи­ге кари­ка­ту­ра: „Басне без речи“ (1994), „Мапа кари­ка­ту­ра“ (1997) и „Мапа рат­них црте­жа“ (2000).[/box]

Поред Општи­не Пара­ћин у помоћ фести­ва­лу као и про­шле годи­не при­те­као је и клуб „ex Fontana“, у чијем ће се про­сто­ру бити одр­жан и ово­го­ди­шњи фести­вал, док ће као и до сада све актив­но­сти КУА „Арти­ја“ и овај фести­вал медиј­ски про­пра­ти­ти РТВ „Канал М“ из Параћина.

Фестивал уметности "Артикулисање 2013"

Промоција збирке колумни и прича "Голе жене" у Параћину

Вече када су „Голе жене“ постале родно равноправне

Промоција збирке колумни и прича "Голе жене" у ПараћинуЗбир­ка колум­ни и при­ча „Голе жене“ Алек­си­не Ђор­ђе­вић дожи­ве­ла је и сво­ју дру­гу про­мо­ци­ју у Пара­ћи­ну, у петак 26. окто­бра 2012. годи­не, у новом холу Спорт­ског цен­тра „7. јули“, захва­љу­ју­ћи Упра­ви за род­ну рав­но­прав­ност општи­не Параћин

Публи­ка коју су вели­ком већи­ном чини­ле жене, као што је било и оче­ки­ва­но, пажљи­во је одслу­ша­ла шта је Алек­си­на има­ла да каже на тему род­не рав­но­прав­но­сти, а затим и тек­сто­ве из књи­ге „Голе жене“ који су про­во­ка­тив­но голи­ца­ли машту па није изо­стао ни по који при­кри­ве­ни кикот и види­љив осмех. Све се завр­ши­ло нео­ба­ве­зним ћаска­њем којим је уско пове­за­на тема род­не рав­но­прав­но­сти са оним што је могло да се про­чи­та изме­ђу редо­ва „Голих жена“. Ни тон­ска подло­га буке кугла­не која је пра­ти­ла вече није пред­ста­вља­ла смет­њу да се чује оно што је има­ле да кажу ауто­ра Алек­си­на Ђор­ђе­вић и пред­став­ни­ца орга­ни­за­то­ра про­мо­ци­је Бла­жен­ка Лукић, као и пру­бли­ка која се укљу­чи­ла у коментарисање.

Промоција збирке колумни и прича "Голе жене" у Параћину

Промоција збирке колумни и прича "Голе жене" у Параћину

Ово је била укуп­но четвр­та про­мо­ци­ја књи­ге „Голе жене“ после про­мо­ци­ја у Кул­тур­ном цен­тру Пара­ћин 17. мар­та, у Бео­гра­ду у Кул­тур­ном цен­тру „Град“ 14. маја и у Лесков­цу у клу­бу „Грув“ 6. окто­бра у окви­ру про­гра­ма „Magna cum laude“ 6. фести­ва­ла књи­жев­но­сти „Think Tank Town“.

Промоција збирке колумни и прича "Голе жене" у Лесковцу

Није све на папиру, нешто је и на „Артији“

Чла­но­ви Књи­жев­но-умет­нич­ке асо­ци­ја­ци­је „Арти­ја“ Алек­си­на Ђор­ђе­вић, Мар­ко Антић и Вла­ди­ца Милен­ко­вић су у прет­ход­ном пери­о­ду били књи­жев­но актив­ни, на шта је бла­го­вре­ме­но упо­зо­ре­но, и сва­ко ко се нашао у бли­зи­ни био је озра­чен њихо­вим књи­жев­ним стваралаштвом 🙂

Алек­си­на Ђор­ђе­вић је у субо­ту, 6. окто­бра 2012. годи­не, у клу­бу „Грув“ у Лесков­цу про­мо­ви­са­ла сво­ју збир­ку колум­ни и при­ча „Голе жене“ у окви­ру про­гра­ма „Magna cum laude“ 6. фести­ва­ла књи­жев­но­сти „Think Tank Town“.

Промоција збирке колумни и прича "Голе жене" у Лесковцу

Алек­си­на Ђор­ђе­вић про­мо­ви­ше збир­ку колум­ни и при­ча „Голе жене“ у Лесковцу

При­лог вести општин­ске теле­ви­зи­је „Пара­ћин“ о про­мо­ци­ји књи­ге „Голе жене“ у Лесковцу:

Мар­ко Антић је уче­ство­вао на про­мо­ци­ја­ма збор­ни­ка пое­зи­је и про­зе „Bundolo Offline 3″, у коме је аутор­ски засту­пљен, прво у сре­ду, 26. сеп­тем­бра 2012. годи­не, у „Арт кафе гале­ри­ји“ у Кра­гу­јев­цу, а затим и у неде­љу, 14. окто­бра, у Бео­гра­ду у клу­бу „Иле­га­ла пла­то“ у окви­ру дога­ђа­ја „Poezin Open Poetry“.

Промоција "Bundolo Offline 3"

Промоција "Bundolo Offline 3" у Крагујевцу

Мар­ко Антић на про­мо­ци­ји „Bundolo Offline 3“ у Крагујевцу

Промоција "Bundolo Offline 3" у Београду

Мар­ко Антић на про­мо­ци­ји „Bundolo Offline 3“ у Београду

Вла­ди­ца Милен­ко­вић је у петак, 28. сеп­тем­бра 2012. годи­не, у Белој сали Кул­тур­ног цен­тра Кру­ше­вац био гост мла­дог кру­ше­вач­ког сати­ри­ча­ра Нена­да Вуче­ти­ћа на њего­вој вече­ри хумо­ра и сати­ре, где је у свој­ству сати­ри­ча­ра гово­рио сво­је виђе­ње Вуче­ти­ће­вог стваралаштва.

Вече хумора и сатире Ненада Вучетића

Вла­ди­ца Милен­ко­вић на „Вече­ри хумо­ра и сати­ре Нена­да Вучетића“

У четвр­так, 4. окто­бра, у Град­ској библи­о­те­ци Пан­че­во је као изда­вач, при­ре­ђи­вач и аутор уче­ство­вао са још неко­ли­ко ауто­ра на про­мо­ви­са­њу Алма­на­ха афо­ри­сти­ча­ра „Афо­те­ка“. Више о томе у члан­ку вести „Афо­те­ка“ уз изло­жбу кари­ка­ту­ра про­мо­ви­са­на у Пан­че­ву.

У пери­о­ду од 5. до 7. окто­бра уче­ство­вао је на првој књи­жев­ној коло­ни­ји у Липов­цу код Алек­син­ца у орга­ни­за­ци­ји Књи­жев­ног клу­ба „Вели­мир Рајић“ из Алек­син­ца, а у субо­ту, 13. окто­бра, у уло­зи затуп­ни­ка орга­ни­за­то­ра КУА „Арти­ја“ и води­те­ља одр­жао Фести­вал сати­ре и хумо­ра „Сати­рич­на позор­ни­ца Жики­шон“ под сло­га­ном „Види­мо се насмејани!“.

Сатирична позорница Жикишон 2012

Вла­ди­ца Милен­ко­вић на „Сати­рич­ној позор­ни­ци Жики­шон 2012“

При­лог вести општин­ске теле­ви­зи­је „Пара­ћин“ о „Сати­рич­ној позор­ни­ци Жики­шон 2012“: